Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérövezeteiről, a lakbér és a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Közgyűlési rendelet 11. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy a fiatal házasok a Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén (továbbiakban: kerület) történő első lakáshoz jutásához (továbbiakban: támogatás) a támogatás feltételeinek, mértékének és eljárási rendjének szabályozásával hozzájáruljon.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest területén lakó – vagy tartózkodási hellyel rendelkező Európai Unió tagállamainak állampolgáraira, valamint letelepedési engedéllyel, vagy állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkező külföldi személyekre.

A támogatás általános feltételei

2. § (1) A támogatásban azok a fiatal házasok részesülhetnek, akik:

a) megfelelnek a jelen rendelet 3. §-ában foglalt szociális, jövedelmi és vagyoni feltételeknek és

b) e rendelet 5. §-ában szabályozott mértékű lakásigény megoldásához kérik a támogatást és

c) a támogatást első lakáshoz jutáshoz igénylik és

d) e rendelet 7. §-ában foglaltak szerint járnak el.

(2) Első lakásnak minősül, ha a fiatal házasok külön-külön vagy együttesen beköltözhető lakástulajdonnal nem rendelkeztek, és nem rendelkeznek.

(3) Nem beköltözhető lakástulajdon az a harmadik személy haszonélvezeti jogával terhelt lakástulajdon, amelyben a haszonélvező vagy a haszonélvezővel kötött megállapodás alapján harmadik személy ténylegesen lakik.

A támogatás szociális, jövedelmi és vagyoni feltételei

3. § (1) A támogatásban akkor részesülhetnek a fiatal házasok, ha:

a) *  mind a kérelmezők, mind az együttköltöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme a szociális vetítési alap 220%-át nem haladja meg.

b) nekik, vagy a velük együtt költöző közeli hozzátartozójuknak tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs megfelelő, beköltözhető lakás.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakról az igénylőknek írásban nyilatkozni kell, illetve a kérelmező és a vele egy háztartásban élők rendszeresen mérhető havi nettó átlagjövedelmének a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző három havi igazolását kell mellékelni.

A támogatás jogcíme

4. § A támogatás nyújtható:

a) Magántulajdonú lakás építéséhez, (ideértve tetőtér beépítéssel, emeletráépítéssel és nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításával történő önálló lakás építését);

b) értékesítés céljára épített, illetve építtetett lakás vásárlásához;

c) magánszemélytől történő lakás vásárlásához;

d) az önkormányzat által elidegenítésre kerülő lakás megvásárlásához kizárólag abban az esetben, ha a lakás beköltözhető állapotban, forgalmi értéken kerül eladásra.

A támogatásnál méltányolható lakásigény

5. § * 

A támogatás formája, mértéke

6. § (1) A támogatás egy összegű és vissza nem térítendő.

(2) Az adható támogatás összegéről az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

A támogatás mértékénél a Bizottság az alábbi szempontokat köteles figyelembe venni:

– a vásárolt ingatlan vételára, illetve az épített lakás bekerülési költsége

– gyermekek száma

– kérelmezők jelenlegi lakáskörülményei

– kérelmezők vagyoni helyzete

– kérelmezők szociális helyzete, családi körülményei.

(3) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a támogatás összegét

100.000, vagy

500.000, vagy

800.000, vagy

1.000.000 Ft-ben állapíthatja meg a (2) bekezdésben meghatározott szempontok mérlegelése után.

(4) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntése ellen a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül lehet fellebbezni a Képviselő-testülethez.

Eljárási szabályok

Az igénylés rendje

7. § (1) *  A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon

a) vásárlás esetén az adásvételi szerződés aláírását követő 120 napon belül,

b) építkezés esetén a használatbavételi engedély kiadását, vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően.

(2) Ezen határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

(3) A pályázatokat az Egészségügyi és Szociális Bizottság negyedévenként, március 15-ig, június 15-ig, szeptember 15-ig, december 15-ig bírálja el.

(4) Pályázati eljárásonként az önkormányzat költségvetésében a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása céljára biztosított forrás 25%-a használható fel. Ha a keretösszeg arányos része pályázati eljárásonként nem kerül felhasználásra, azt a további pályázatok során fel lehet osztani.

(5) A támogatást az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata alapján, a döntést követő 30 napon belül kell kifizetni.

(6) A pályázathoz mellékelni kell:

a) jogerős építési engedélyt, az építés költségét igazoló hivatalos költségvetést, vagy adásvétel esetén a Földhivatal érkeztető bélyegzőjével ellátott szerződést;

b) az igényjogosultság megállapításához szükséges jövedelem igazolást;

c) más kerületben lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező fiatal házasok esetén az illetékes önkormányzat igazolását arról, hogy ilyen célú támogatásban az adott önkormányzatnál nem részesültek.

A támogatás visszafizetése

8. § (1) Azok a támogatásban részesített fiatal házasok, akik a támogatásra való jogosultság elbírálásához szükséges tényt, vagy adatot nem a valóságnak megfelelően közöltek, illetve a nyújtott támogatást nem az engedélyezett célra használták fel, kötelesek a jogosulatlanul igénybevett támogatást egy összegben visszafizetni.

(2) A támogatást egy összegben vissza kell fizetni, ha a folyamatban lévő építkezés meghiúsul, vagy az épülő lakás a használatbavételi engedély kiadása előtt elidegenítésre kerül.

Értelmező rendelkezések

9. § E rendelet szempontjából:

1. A kérelmező és a vele egy háztartásban élők rendszeresen mérhető havi nettó átlagjövedelmének a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző három havi igazolását kell tekinteni.

2. E rendelet szempontjából fiatal házasnak az a házaspár tekinthető, akiknél a támogatás biztosítása iránti kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét.

Átmeneti és záró rendelkezés

10. § (1) E rendelet 2009. február 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéskor el nem bírált kérelmekre is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzatnak a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 23/2004. (VI. 30.) rendelete, valamint az azt módosító 21/2006. (VI. 19.) rendelete.

(3) *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester