Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a visszatérítendő, és a vissza nem térítendő támogatásról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában és 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya arra a Budapest Főváros XVI. kerület illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosra terjed ki,

(1) aki anyagi lehetőségeit meghaladó váratlan, rendkívül nehéz élethelyzetbe került és annak megszüntetése a napi létfenntartását veszélyezteti, illetve esete egyébként méltánylást érdemel, vagy

(2) aki anyagi lehetőségeit meghaladó krízishelyzetbe került.

Eljárási rendelkezések

2. § (1) A visszatérítendő támogatásról az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) dönt egyedi elbírálás alapján, az önkormányzat mindenkori költségvetésében e célra biztosított költség-vetési előirányzat mértékéig.

(2) A vissza nem térítendő támogatásról a Polgármester dönt egyedi elbírálás alapján, elsősorban az 1. § (2) bekezdésében meghatározott kérelmező ügyében, az önkormányzat mindenkori költségvetésében e célra biztosított költségvetési előirányzat mértékéig.

3. § (1) A visszatérítendő és a vissza nem térítendő eljárás kérelemre indul. A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

(2) A kérelemhez mellékelni szükséges:

a) a kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai, egy főre eső, előző havi nettó jövedelmének igazolását.

b) amennyiben a kérelem természete indokolja, a kérelem indokát alátámasztó, az ügy lényeges körülményeire vonatkozó dokumentumokat, költségvetést, számlákat.

(3) A kérelem elbírálását megelőzően a Bizottság, illetve a polgármester – szükség szerint – környezettanulmányt készíttethet.

A támogatás formája és visszatérítésére vonatkozó rendelkezések

4. § *  (1) A visszatérítendő támogatást a Bizottság kamatmentes kölcsönként nyújtja.

(2) A vissza nem térítendő támogatásra való jogosultságot, valamint a támogatás összegét a Polgármester határozatban állapítja meg.

(3) A Bizottság határozata alapján szerződést kell kötni a támogatásra jogosulttal.

(4) 200 ezer forint összeg feletti támogatás esetén – ha a kérelmező rendelkezik ingatlantulajdonnal – a szerződésben rendelkezni kell arról, hogy a nyújtott kölcsön összege és járulékai erejéig a kölcsönvevő tulajdonát képező ingatlanra a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat javára jelzálogjog kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.

(5) 200 ezer forint összeg feletti támogatás esetén – ha a kérelmező nem rendelkezik ingatlantulajdonnal – a szerződést azonnal végrehajtható közjegyzői okirat formájában kell megkötni. A közjegyzői díj a kölcsönadót terheli.

(6) A kölcsön visszafizetésének módját, valamint havi részleteit a Bizottság egyedi elbírálás alapján, határozattal állapítja meg.

(7) *  A kölcsön visszafizetésének legalább 4 havi elmaradása esetén – amennyiben a visszatérítendő támogatás összege a szociális vetítési alap 200%-át nem haladja meg –, a támogatásra jogosultnak a visszatérítendő támogatás fennmaradó részleteit egy összegben kell visszafizetnie.

(8) A visszatérítendő támogatás visszafizetésétől méltánylást érdemlő esetben a Bizottság egyedi határozattal eltekinthet, amennyiben a támogatás megállapításakor nem ismert, a kérelmező anyagi körülményeiben bekövetkezett negatív változás ezt indokolja.

(9) A polgármester az önkormányzat költségvetési beszámolója keretében évente beszámol a vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról a Képviselő-testületnek.

A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás

5. § A jogosulatlanul felvett visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatást – rosszhiszeműség hiányában is – egy összegben kell visszafizetni.

Értelmező rendelkezések

6. § (1) Méltánylást érdemlő eset: hosszan tartó betegség vagy előre nem látható, a kérelmező önhibáján kívül előállott, megélhetését veszélyeztető ok.

(2) Krízishelyzet: külső erőhatalom – így különösen tűz, robbanás, természeti jelenség által okozott elemi csapás – által előidézett helyzet.

Záró rendelkezések

7. § (1) A rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Rendelkezéseit csak a hatálybalépése után igényelt visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő támogatás esetén kell alkalmazni.

(2) Ezzel egyidejűleg a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a visszatérítendő támogatásról szóló 7/2004. (II. 27.) rendelete, továbbá a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a visszatérítendő támogatásról szóló 7/2004. (II. 27.) rendeletét módosító 7/2006. (II. 21.) rendelete hatályát veszti.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú függelék

SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Havashalom u. 43. képviselője: Kovács Péter polgármester) – továbbiakban: Kölcsönadó – ,

másrészről: ............................ szül.: ............................... an.: ..............................) 11... Budapest,.................................... sz. alatti lakos, – továbbiakban: Kölcsönvevő – között, a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat ................. rendelete alapján nyújtott visszatérítendő támogatás tárgyában a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

1.

Kölcsönadó az Egészségügyi és Szociális Bizottság .............................számú határozatában megállapított ................................ Ft, azaz .................................... forint kamatmentes kölcsönként nyújt, mely összeget, a szerződés aláírását követő 30 napon belül Kölcsönadó átutal......................................................számlára.

2.

Kölcsönvevő vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott összeget havi egyenlő részletben, (....................... Ft, azaz ..................... forint) 200..........hó............. ....-tól (minden hónap 10-ig) kezdődően 200.... .......................-ig köteles visszafizetni.

Az utolsó befizetés 200......... ............... hónapban esedékes, az utolsó törlesztő részlet ......................... Ft.

3.

Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy legalább négy havi fizetési késedelem esetén az egész hátralévő kölcsönösszeg a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamattal növelten egyösszegben válik esedékessé.

4.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

5.

A szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben szerződő felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét elismerik.

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezően helybenhagyólag aláírják.

Budapest, 200......................

Kölcsönvevő Kölcsönadó

2. számú függelék

SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Havashalom u. 43. képviselője: Kovács Péter polgármester) – továbbiakban: Kölcsönadó – ,

másrészről: ............................... szül.: ............................... an.: ..............................) 11... Budapest, .................................... sz. alatti lakos, – továbbiakban: Kölcsönvevő – között, a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat ................. ÖK rendelet alapján nyújtott visszatérítendő támogatás tárgyában a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

1.

Kölcsönadó az Egészségügyi és Szociális Bizottság .............................számú határozatában megállapított ................................ Ft, azaz .................................... forint kamatmentes kölcsönként nyújt, mely összeget, a szerződés aláírását követő 30 napon belül Kölcsönadó átutal......................................................számlára.

2.

Kölcsönvevő vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott összeget havi egyenlő részletben, (................ Ft, azaz ..................... forint) 200.......... hó ............. ....-től (minden hónap 10-ig) kezdődően 200.... .......................-ig köteles visszafizetni.

Az utolsó befizetés 200......... ............... hónapban esedékes, az utolsó törlesztő részlet ................... Ft.

3.

Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy legalább négy havi fizetési késedelem esetén az egész hátralévő kölcsönösszeg a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamattal növelten egyösszegben válik esedékessé.

4.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

5.

A kölcsönvevő jelen nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a 2. pontban meghatározott ......................... Ft kölcsön és járulékai erejéig a Bp. Főv. XVI. ker. Önkormányzat (1163 Bp. Havashalom u. 43.) javára a kölcsönvevő tulajdonát képező .................................... hrsz-ú ingatlanra jelzálog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre kerüljön.

6.

A szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben szerződő felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét elismerik.

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezően helybenhagyólag aláírják.

Budapest, 200......................

..............................
Kölcsönvevő
Kovács Péter
Kölcsönadó