Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának állami részvétel nélküli önkormányzati támogatásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest XVI. kerület közigazgatási határán belül elhelyezkedő, 1985. év előtt épült, legfeljebb 7 lakással rendelkező társasházra, lakásszövetkezeti épületre (továbbiakban együtt: pályázó), amelyben gáztüzelő-berendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyűjtőkémény (továbbiakban: termofor kémény) üzemel.

A rendelet célja

2. § E rendelet célja az 1. §-ban meghatározott lakóépületekben üzemelő termofor kémények biztonságtechnikai felújításának önkormányzati támogatása.

A támogatás formája és mértéke

3. § (1) Az Önkormányzat a 2. §-ban meghatározott célra pályázó részére vissza nem térítendő támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt az adott évi költségvetésében az erre a célra elkülönített kerete erejéig, a beérkezett pályázatok sorrendjében, figyelemmel a 9. § rendelkezéseiben foglaltakra.

(2) A támogatás összege a pályázatban szereplő felújítási költség 50%-a, de lakásonként legfeljebb 60 000 Ft lehet.

(3) A pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásról nem hozható döntés. A döntés vagy minden pénzügyi paraméterével együtt támogatja a pályázatot, vagy elveti azt.

(4) A támogatás egyszer megítélt összeg. Amennyiben a benyújtott pályázattól eltérően többletköltségek merülnek fel, annak finanszírozására a pályázó köteles.

(5) Amennyiben a teljes bekerülési költség a benyújtott pályázatban meghatározottól kevesebb, akkor az Önkormányzat a tényleges bekerülési költség 30%-át nyújtja támogatásként.

Pályázati eljárás

4. § (1) A támogatás elnyerése nyilvános pályázati eljárás útján történik.

(2) *  A megpályázható összeg nagyságát a Képviselő-testület határozza meg. A pályázati eljárás kiírásáról a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság (továbbiakban: KFÜB) előzetes véleményének kikérése után a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (továbbiakban: GPB) dönt.

(3) *  A pályázati rendszer működtetését az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) végzi, amelynek szakaszai: a pályázati kiírás közzététele, befogadása, előminősítése, döntés előkészítő előterjesztés benyújtása a GPB-hez, a támogatási szerződések előkészítése, az önkormányzati támogatás folyósításának lebonyolítása.

Pályázati és támogatási feltételek

5. § (1) A termofor kémények felújításának támogatására az 1. §-ban meghatározott lakóépületekben lévő kettősfalú, illetve egyesített falú gyűjtőkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan felújítási munkálataira igényelhető támogatás, amelyek eredményeként biztosítható a tüzelőberendezések által előállított, jelenleg a termofor kéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése, azok lakásokba, illetve egyéb helyiségekbe történő és az életbiztonságot veszélyeztető visszaáramlásának megakadályozása.

(2) A pályázathoz mellékelni kell azt a közgyűlési határozatot, amely tartalmazza, hogy a pályázó nyertes pályázat esetén a készpénzben általa vállalt saját erőt elkülönített bankszámlaszámra helyezi el, és a pályázat szerinti munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja.

(3) A pályázó saját erejeként kizárólag készpénz vehető figyelembe melynek forrása lehet

a) saját pénzeszköz, (rendelkezésre álló felújítási alap, illetve a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása)

b) a projekt finanszírozására felvenni tervezett, vagy felvett bankhitel.

(4) A pályázónak a teljes bekerülési költség 50%-át önerőként (továbbiakban: önerő) kell biztosítania, és a pályázat benyújtásakor igazolnia kell az önerő forrásszerkezetét (banki igazolás a tulajdonosi befizetésről, vagy hitelintézet hitelnyújtási szándéknyilatkozatát).

(5) A pályázónak a pályázati felhívásban megjelölt minden adatot és információt a pályázati anyagban szolgáltatni kell.

(6) A pályázati eljárásban csak az a pályázó vehet részt, akinek nincs 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása, ezen tényről nyilatkoznia kell.

(7) A pályázó benyújtott pályázatát utólag nem módosíthatja. Változás (változtatás) esetén a korábban benyújtott pályázatát vissza kell vonnia, és a megváltoztatott pályázatot új pályázatként kell benyújtania.

(8) A pályázatban a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség a felújítás tervezési és engedélyezési költségeit tartalmazhatja, továbbá a lebonyolítás a kivitelezés költségeit, valamint az általános forgalmi adót (ÁFA).

(9) Nem fedezhető a támogatásból a lakásokon kívüli, ugyanazon épületben lévő nem lakáscélú helyiségekre jutó kéményszakaszok felújítása, de egyéb forrásból a támogatásra nem jogosult ingatlanokat is érintő munkálatok a támogatott programmal egy időben elvégezhetők. Ilyen esetben a lakáscélú és a nem lakáscélú helyiségekre jutó költségeket a kivitelezési szerződésben is el kell különíteni. A program megvalósítása során csak az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni.

(10) A (9) bekezdés szerinti vegyes funkciójú pályázó esetén csak a lakásokra jutó költségek képezhetik a pályázat alapját.

6. § Nem nyújtható támogatás:

a) a termofor kéménybe bekötött tüzelőberendezések cseréjéhez, javításához, illetve felújításához;

b) az 1985 évet követő években épített (használatbavételi engedélyt kapott) lakóépület termofor kémény biztonságtechnikai felújításához;

c) a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz;

d) ha a pályázónak a közműszolgáltatókkal szemben lejárt tartozása van;

e) a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat esetén.

Pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

7. § (1) A pályázat kizárólag a pályázathoz készített formanyomtatványokon és mellékletein, magyar nyelven nyújtható be. Az adatlap nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában.

(2) *  Az önkormányzati pályázati felhívás, valamint e rendelet az Önkormányzat internetes honlapjáról (www.budapest16.hu) letölthető, vagy térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodáján.

(3) A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

Formanyomtatványok:

a) Összefoglaló adatlap;

b) Adatlap az épület állapotáról és a pályázattal érintett épület tervezett kéményfelújításáról;

c) A lakóközösség határozata a lakástulajdonosok részéről vállalt saját erő biztosításáról szóló közgyűlési határozat-kivonat szerinti kötelező tartalommal;

d) A pályázat tartalomjegyzéke;

Műszaki dokumentumok:

e) Az épület pályázattal érintett felmérési tervrajzai a dilatáció helyének megjelölésével (ezen belül szintenkénti alaprajzok a termofor kéménybekötések megjelölésével és az épület egy jellemző metszete), ha a felújítás nem építési engedélyköteles, vagy az építési engedély teljes tervdokumentációja, ha a felújítás építési engedélyköteles;

f) Az építési engedély hiteles másolata, vagy a benyújtásról szóló igazolás, ha a felújítás építési engedélyköteles;

g) A kéményfelújítás részletes költségvetése vagy részletes kivitelezői árajánlat, mely a munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz, és a szakvéleményhez. (A kéményfelújítás részletes költségvetésének vagy a részletes kivitelezői árajánlatának tartalmaznia kell a készítő nyilatkozatát arról, hogy azt a pályázathoz csatolt, részletes állagfelmérő szakvéleménynek és felújítási javaslatnak ismeretében, az abban foglaltak teljes körű figyelembevételével készítette el.);

h) Az épület termofor kéményeire vonatkozó - az illetékes fővárosi kéményseprő és tüzeléstechnikai vállalat által készített - részletes állagfelmérő szakvélemény és felújítási javaslat (A részletes állagfelmérő szakvéleménynek és felújítási javaslatnak ki kell terjednie az épület összes, beleértve a használaton kívüli termofor kéményeinek az állapotvizsgálatára, továbbá, a szakvéleménynek tartalmaznia kell a készítő nyilatkozatát arról, hogy a felújítási javaslat végrehajtásának eredményeként biztosítva lesz a tüzelőberendezések által előállított, jelenleg a termofor kéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése, azok lakásokba, illetve egyéb helyiségekbe történő és az életbiztonságot veszélyeztető visszaáramlásának megakadályozása.);

Mellékletek:

i) A pályázattal érintett épület 30 napnál nem régebbi (az Önkormányzathoz beadott pályázat benyújtásának időpontjában) tulajdoni törzslapja;

j) Az illetékes földhivatal által kiadott térképmásolat;

k) Tervezett kedvezményezetti hitelfelvétel esetén a hitelintézet szándéknyilatkozata a hitelnyújtásról, mely összegszerűen is megjelöli a hitel összegét;

l) Nyilatkozat a pályázat tárgyának megvalósításához más költségvetési előirányzatból igényelt vagy elnyert támogatásokról.

(4) A pályázatot 1 (egy) eredeti példányban a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani „Termofor kéményfelújítás” jeligével, az Önkormányzat által nyilvános felhívásban közzétett határidőig.

(5) A Polgármesteri Hivatal a hiányosan benyújtott pályázatok esetében 15 munkanapon belül hiánypótlási kötelezettséget ír elő. A hiánypótlásnak a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül kell eleget tenni. A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható.

(6) A támogatási keret kimerülése esetén az Önkormányzat hirdetményt tesz közzé és a pályázatok befogadását leállítja.

(7) A hiánypótlás után teljes és érvényes, minden pályázati feltételrendszernek megfelelő pályázatról befogadó nyilatkozatot kell kiadni, a hiánypótlás teljesítését követő 15 napon belül. A hiánypótlás elmulasztása, vagy nem megfelelő hiánypótlás esetén a pályázat formai, és/vagy tartalmi meg nem felelés miatt elutasításra kerül, amelyről a pályázó szintén 15 napon belül elutasító határozatot kap.

A pályázatokról a határidőig beérkezett és a hiánypótlás után teljes és érvényes befogadó nyilatkozattal bíró pályázatokról folyamatosan történik döntés, a pályázatoknak a 9. §-ban részletezett szempontrendszer alapján felállított rangsora alapján.

Hatásköri és eljárási szabályok

8. § (1) *  A pályázat Önkormányzat általi támogatásáról - a rendelkezésre álló támogatási keret figyelembevételével -, a KFÜB véleményének kikérése után a GPB dönt.

(2) A döntést követő 15 napon belül a pályázók értesítést kapnak a támogatási döntésről, illetve az elutasításról.

A támogatás odaítélésének szempontrendszere

9. § Előnyt élvez az a pályázó, amely:

a) magasabb saját erőt tud biztosítani, ezáltal kevesebb önkormányzati támogatást vesz igénybe;

b) egyszerre nagyobb lakásszámú lakóépület kéményeinek felújítását célozza meg;

c) a kéményfelújítás során korszerű technológiai, technikai megoldásokat alkalmaz;

d) közel azonos technikai paraméterek esetén alacsonyabb fajlagos költséggel végzi a felújítást;

e) a felújítás eredményeként az égésterméket lakásonként különálló kéményekben vezeti el.

f) pályázata alaki és tartalmi szempontból megfelelő (adatlap teljes körű kitöltése szükséges);

g) költségvetése és tervei megalapozottak.

A felújítás műszaki ellenőrzése és a támogatás folyósítása

10. § (1) A költségvetési forrásra tekintettel az elnyert támogatás felhasználásakor a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseit figyelembe véve kell eljárni. A kivitelezői szerződésnek a támogatási szerződéssel összhangban kell lennie.

(2) A Polgármesteri Hivatal által kijelölt, vagy megbízott műszaki ellenőr jogosult a támogatással érintett felújítás dokumentumaiba bármikor betekinteni, azt ellenőrizni, a kivitelezés menetét, a tervezett műszaki megoldásokat jogosult a helyszínen bármely munkafázisban ellenőrizni, jogosult és köteles az eltéréseket dokumentálni (jegyzőkönyv, fényképfelvétel). Az elvégzett felújítási munka szakszerűségéről a kivitelezőnek nyilatkoznia kell.

(3) A pályázatban foglaltaktól eltérő kivitelezés esetén a támogatás nem folyósítható. Ebben az esetben az Önkormányzat a 3. § (1) bekezdés szerinti támogatást nem folyósítja a pályázó részére.

(4) Az önkormányzati támogatás folyósítása a munka elvégzését követően, a műszaki ellenőr igazolását, a pályázó nevére szóló, a pályázó által benyújtott számlamásolat becsatolása után, a pályázó részére történő átutalással kerül sor. A számlamásolat becsatolásakor a pályázónak igazolnia kell az önrész vállalkozó felé történő megfizetését.

(5) Az Önkormányzatnak a kivitelezőnek felróható okból keletkező káráért a pályázó teljeskörűen felel.

Értelmező és záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet alkalmazásában:

Lakóépület: a teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának önkormányzati támogatásáról szóló 36/2004. (IX. 29.) rendelete, Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának önkormányzati támogatásáról szóló 36/2004. (IX. 29.) rendeletének módosításáról szóló 20/2005. (VII. 11.) rendelete valamint Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának önkormányzati támogatásáról szóló 36/2004. (IX. 29.) rendeletének módosításáról szóló 11/2008. (IV. 21.) rendelete.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 26/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet a 26/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez