Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a Sashalmi téri piac működési rendjéről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, Budapest XVI. kerület, 100739 hrsz alatt felvett, 100741/2 hrsz alatt felvett földterületen létesített Sashalmi Piac elnevezésű, és ezt a funkciót betöltő piac és vásárcsarnok kivitelezésű ingatlan együttes (továbbiakban: piac), valamint a 100846 hrsz alatt felvett ingatlanon található felépítmény fenntartásra, működésre és használatának rendjére.

(2) A rendelet személyi hatálya a piac üzemeltetőjére, fenntartójára, a piacon kereskedelmi és értékesítési tevékenységet folytatókra és a piac területén tartózkodó magánszemélyekre (vásárlókra) terjed ki.

(3) A piac és a vásárcsarnok területén létesített üzletek működésére, az azok üzletkörébe tartozó áruk forgalmazására az erre vonatkozó külön jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

(4) A piac fenntartója az Önkormányzat által alapított „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Fenntartó).

A piac és a vásárcsarnok nyitvatartási rendje

2. § (1) A piac elsősorban élelmiszerpiac. A piac a hét minden napján működik. A piac nyitva tartásának rendjét a Fenntartó állapítja meg. A Fenntartó az ünnepekhez, illetve a piac jellegéhez kapcsolódó alkalmi rendezvények, vásár megtartására jogosult a piac területén.

(2) A piac nyitvatartási rendjéről, annak változásáról, az alkalmi rendezvény, vásár időpontjáról a Fenntartó a lakosságot, a helyhasználókat és a bérlőket a helyben szokásos módon tájékoztatja.

Az árusítás feltételei

3. § (1) A piacon forgalmazható áruk körére, az árusítást végzők egyes csoportjaira vonatkozó tilalmakat, megszorításokat és külön feltételeket külön jogszabály tartalmazza.

(2) Az árusítóhelyeken csak hatóságilag hitelesített és hibátlan mérőeszköz használható. Az áru mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló ellenőrizni tudja. A fenntartó a piac területén elhelyezett mérleggel lehetőséget biztosít a vásárlóknak a megvásárolt áru súlyának ellenőrzésére.

Helyhasználat a piacon, helypénz

4. § (1) A piacon helyhasználatra jogosult, aki bérleti, vagy tartós helyhasználati szerződéssel rendelkezik, vagy a Fenntartó részére a napi helyhasználatért a helypénzt megfizette (továbbiakban: helyhasználó).

(2) Napi helyhasználat esetén a helyhasználó napijegyet kap, és helypénzt fizet.

(3) Tartós helyhasználatra szolgáló terület, illetve a felépítmények által elfoglalt terület esetén a Fenntartó a helyhasználati feltételekről a helyhasználóval szerződést köt.

(4) Az üzlethelyiségek használatára a Fenntartó által meghatározott feltételek alapján a Fenntartó a használókkal bérleti szerződést köt.

(5) *  E rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok vonatkozásában a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges:

a) építési engedélyköteles tevékenység esetében - a Kerületfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság véleményének kikérése után - a tulajdonosi hozzájáruláshoz;

b) 5 évnél hosszabb határozott idejű bérleti szerződés megkötéséhez.

(6) Az áruk értékesítésével foglalkozó helyhasználók bérleti szerződés szerinti, illetve a Fenntartó által kijelölt árusító helyüket a jogszabályban foglaltak betartásával, rendeltetésszerűen kötelesek használni.

(7) A helyhasználati jog más személyre nem ruházható át.

(8) A helyhasználó az árusítás megkezdése előtt a tevékenység végzését engedélyező iratot a Fenntartó felhívására köteles bemutatni.

5. § (1) Az árusítóhelyek elfoglalása, az áruszállítás a piac nyitvatartási ideje előtt egy órával kezdhető meg.

(2) A helyhasználók a számukra kijelölt terület használatára a piac nyitásától a zárásáig tartó időtartamban jogosultak.

(3) A napi helyhasználók a helyjegyet az árusítás befejezéséig kötelesek megőrizni és azt a fenntartó felszólítására felmutatni.

(4) A napi helyhasználók és asztalbérlők a zárást követő egy órán belül kötelesek az igénybevett helyet kiüríteni, az árukat és felszereléseiket elszállítani.

6. § (1) A piacon és vásáron történő árusításhoz szükséges használatáért a napi helyhasználat esetén helypénzt, ennél hosszabb időtartam esetén bérleti díjat, vagy tartós helyhasználati díjat, az üzemeltető által biztosított mérleg használatáért mérlegelési díjat, továbbá a piac, vásár területén a nyitvatartási idő alatt a várakozó járművek utáni parkolási díjat (továbbiakban: díjakat) kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak összegét a Fenntartó határozza meg. A díjakról tájékoztatót kell az árusok részére jól látható helyen kifüggeszteni.

A Fenntartóra vonatkozó szabályok

7. § (1) A Fenntartó köteles gondoskodni a piaci árusítás során az árusítóhelyekre, az árusítást végző személyekre és az árusított termékekre, állatokra vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi, állategészségügyi, növényegészségügyi és köztisztasági előírások folyamatos betartásáról.

(2) A piac rendjét az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával a Fenntartó határozza meg és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja az árusokat és vásárlókat. A hirdetményben ismertetni kell a helyfoglalás és telepítés szakmai szabályok figyelembevételével kialakított sorrendjét, a piac használatával kapcsolatos - helyhasználókra és vásárlókra vonatkozó - alapvető szabályokat, tilalmakat.

(3) A Fenntartó köteles a piac rendjét, a közegészségügyi, állategészségügyi, növényegészségügyi és köztisztasági szabályok megtartását folyamatosan ellenőrizni. Hiányosság esetén jogosult és köteles saját hatáskörben, vagy szükség esetén hatóságok bevonásával intézkedni a hiányosságok felszámolására. Köteles továbbá a hatóságok rendelkezésének megfelelően eljárni és a hatósági ellenőrzésekben közreműködni.

8. § (1) A Fenntartó köteles a piac tisztaságát a nyitva tartás időtartama alatt folyamatosan biztosítani, zárás után naponta általános takarításról gondoskodni.

(2) A Fenntartó köteles gondoskodni a WC-k és hulladéktárolók működőképességének, tisztántartásának, fertőtlenítésének biztosításáról.

(3) A Fenntartó köteles gondoskodni a piac ivóvíz minőségű, megfelelő mennyiségű vízellátásáról, az árusító személyek számához mérten elegendő kézmosási lehetőség biztosításáról, a vízvételi helyek folyamatos karbantartásáról.

(4) A Fenntartó köteles a helyfoglalás rendjének meghatározásánál a jogszabályban előírt egészségügyi követelményeket figyelembe venni és betartani.

(5) A piac területén falragaszokat, hirdetményeket elhelyezni tilos. Hirdető berendezések elhelyezése a főépítész véleményének előzetes kikérése mellett történhet meg. A Fenntartó gondoskodik az illegálisan elhelyezett falragaszok, hirdetmények eltávolításáról.

(6) A Fenntartó biztosítja, hogy a piac működéséhez szükséges berendezések, felszerelések a munka-, baleset- és tűzvédelmi biztonság mellett mindenkor megfeleljenek a piac tulajdonos által elvárt és a vásárlóközönség által is igényelt esztétikai követelményeknek. Az árusításhoz rendszeresített mobil asztalok kiválasztásánál is e szempontok teljesítését kell biztosítani.

9. § Fenntartó köteles a piac területének őrzését megszervezni és azt folyamatosan működtetni.

Szolgáltatások

10. § (1) A Fenntartó a kereskedelmi tevékenység segítésére - külön ellenérték fejében - mérleghasználatot és szemétszállítást is biztosít.

(2) A szolgáltatások igénybevételének módját, rendjét és idejét a Fenntartó határozza meg.

Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet 2009. július 15-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának a Sashalmi téri piacról és a Piacfelügyeletről szóló 37/2004. (X. 20.) rendelete, Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának a Sashalmi téri piacról és a Piacfelügyeletről szóló 37/2004. (X. 20.) rendelet módosításáról szóló 2/2005. (II. 1.) rendelete, Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának a Sashalmi téri piacról és a Piacfelügyeletről szóló 37/2004. (X. 20.) rendelet módosításáról szóló 8/2006. (III. 3.) rendelete, valamint Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának a Sashalmi téri piacról és a Piacfelügyeletről szóló 37/2004. (X. 20.) rendelet módosításáról szóló 7/2008. (III. 13.) rendelete.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester