Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (1)–(2) és (4) bekezdéseiben, a 234. § (3)–(4) bekezdéseiben, a 236. § (4) bekezdésében és a 237. §-ban kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: * 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya – ha e jogszabály kivételt nem tesz – a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőire, ügykezelőire terjed ki.

(2) A juttatások, támogatások tekintetében a rendelet hatálya kiterjed a polgármesterre és a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterre is az 5. § (1) bekezdésében szereplő visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások közül az albérleti díj hozzájárulás, a tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás továbbá a szociális támogatások kivételével.

(3) A rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól –vagy jogelőd szervezetétől – kerültek nyugállományba.

2. § E rendelet alkalmazásában közeli hozzátartozó a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házastárs egyenes ágbeli rokona, az örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és nevelőszülő, a testvér, valamint a bejegyzett élettárs.

II. Fejezet

Juttatások és támogatások

1. Illetménykiegészítés

3. § *  A Hivatal köztisztviselője, ügykezelője iskolai végzettségének megfelelő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke 2019. január 1-jétől:

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40%-a,

b) középfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a,

c) ügykezelő esetén az alapilletmény 20%-a.

2. Vezetői besorolás

4. § *  (1) A Hivatal munkamegosztása szempontjából elkülönült szervezeti egységei vezetésére a jegyző irodavezető munkaköröket létesíthet.

(2) A Hivatal vezető beosztású köztisztviselője vezetői illetménypótlékra jogosult, melynek mértéke osztályvezetői szintnek megfelelő (irodavezető) vezetői megbízás esetén az alapilletmény 10%-a.

3. Támogatások

5. § (1) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (1) bekezdésében meghatározott juttatási formák közül a Hivatal köztisztviselői, ügykezelői számára az alábbi visszatérítendő és vissza nem térítendő juttatásokat biztosítja: * 

a) lakhatási, lakásépítési, korszerűsítési, vásárlási támogatás:

– munkáltatói kölcsön,

– albérleti díj hozzájárulás;

b) illetményelőleg;

c) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás;

d) családalapítási támogatás:

– fiatal házasok egyösszegű vissza nem térítendő támogatás,

– gyermekszületési egyösszegű vissza nem térítendő támogatás;

e) pénzbeli szociális támogatás:

– két hónapot meghaladó betegállomány esetére,

– házastárs, bejegyzett élettárs három hónapot meghaladó munkanélkülisége esetére,

– temetési segély;

f) önkormányzati üdülő kedvezményes igénybevétele.

(2) Az (1) bekezdés a)f) pontjaiban meghatározott visszatérítendő illetve vissza nem térítendő juttatások, támogatások mértékét, feltételeit, az elszámolás és elbírálás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a köztisztviselőkre, ügykezelőkre vonatkozóan a Jegyző a Közszolgálati Szabályzatban határozza meg.

4. Kegyeleti támogatás

6. § A Képviselő-testület kegyeleti támogatást biztosít a Hivatal elhunyt köztisztviselőjének hozzátartozói kérelmére. A kegyeleti támogatás részletes szabályait a Jegyző határozza meg a Közszolgálati Szabályzatban.

III. Fejezet

Nyugállományú köztisztviselők támogatásának formái és szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület a Hivatalból – illetve a jogelőd szervezettől – nyugállományba került köztisztviselői részére a szociális kiadások terhére az alábbi pénzbeli vagy természetbeni támogatást biztosítja:

a) eseti szociális segély;

b) jövedelem-kiegészítés;

c) temetési segély;

d) kedvezményes üdültetés;

e) egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele.

5. Eseti szociális segély

8. § (1) A nyugállományú köztisztviselő – kérelmére a tárgyévre vonatkozóan egyszeri – szociális támogatásban részesülhet. A támogatás mértéke 20 000 Ft.

(2) *  Eseti szociális segélyt az a nyugállományú köztisztviselő igényelhet, akinek nyugdíja nem haladja meg a szociális vetítési alap (a továbbiakban: vetítési alap) 2,5-szeresét.

(3) A kérelmek elbírálásakor illetve rangsorolásakor figyelembe kell venni a kérelmező:

a) szociális körülményeit,

b) egészségi állapotát, hosszantartó kórházi kezelését,

c) a magas gyógyszerköltséget,

d) megélhetését veszélyeztető magas lakásfenntartási költségeit,

e) szociális körülményit hátrányosan befolyásoló, vagy megélhetését veszélyeztető körülmények kialakulását.

(4) A szociális támogatásról a Jegyző a Polgármesterrel egyetértésben dönt, a kérelmet a humánpolitikai referenshez kell beadni.

6. Jövedelem kiegészítés

9. § (1) *  Jövedelem kiegészítést az az egyedülálló nyugdíjas köztisztviselő kérhet, akinek nyugdíja nem haladja meg a vetítési alap 2,5-szeresét. A kérelmek elbírálásakor, illetve rangsorolásakor az eseti szociális segélynél meghatározott szempontokat kell figyelembe venni.

(2) A jövedelem kiegészítés mértéke maximum havi: 2000 Ft, de nem haladhatja meg az igényjogosultságnál megállapított mértéket.

(3) A kérelmet a humánpolitikai referenshez kell benyújtani, mellékletként csatolni szükséges az előző havi nyugdíj szelvényt. A kérelemről a Jegyző a Polgármesterrel egyetértésben dönt. A megállapított támogatás minden hónap 5. napjáig kerül kiutalásra.

(4) A jövedelem kiegészítés adott naptári évre szól, a kérelmet minden naptári évben a nyugdíjemelés után (január hóban) meg kell újítani.

7. Temetési segély

10. § (1) A nyugállományú köztisztviselőt közeli hozzátartozójának halála esetén, kérelmére 10 000 Ft összegű temetési segély illeti meg. A kérelmet az elhalálozást követő 60 napig lehet benyújtani.

(2) A támogatás igénybevételét írásban kérelmezni kell, valamint csatolni kell a közeli hozzátartozó, illetve a nyugállományú köztisztviselő nevére szóló részletes temetési számlát, illetve a halotti anyakönyvi kivonatot.

(3) A kérelem elbírálásáról a Jegyző a Polgármesterrel egyetértésben a beadást követő 3 munkanapon belül dönt. A támogatás kifizetésére a következő munkanapon kerül sor.

8. Kedvezményes üdültetés

11. § (1) A Hivataltól illetve jogelőd szervezetétől nyugállományba vonult köztisztviselő családjával együtt jogosult Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat balatonszárszói üdülőjének igénybevételére, kedvezményes térítési díj egyösszegű és az üdülést megelőzően történő befizetése mellett.

(2) *  Az éves üdülési igényeket minden év május 31. napjáig lehet a Vagyongazdálkodási Iroda kijelölt köztisztviselőjénél leadni.

(3) Az igények elbírálásáról a Jegyző a Polgármesterrel egyetértésben dönt.

9. Egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele

12. § A Hivataltól illetve jogelőd szervezetétől nyugállományba vonult köztisztviselő – kérelmére – a Hivatal épületében működő konyhán étkeztetést (ebédet) vehet igénybe a Hivatal dolgozóira meghatározott térítési díjak megfizetése mellett.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 33/2001. (XII. 17.) önkormányzati rendelet, a 33/2001. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2002. (II. 22.) önkormányzati rendelet, a 33/2001. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2002. (IX. 27.) önkormányzati rendelet, a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 33/2001. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2002. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2003. (X. 31.) önkormányzati rendelete valamint Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 10/2005. (III. 4.) rendelet módosításáról szóló 21/2005. (VII. 11.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester