Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a szociálpolitikai kerekasztalról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális szolgáltatások és intézményi ellátás tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) és (2) bekezdésében, és a gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11., 11a. és 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a szociálpolitikai kerekasztalról a következőket rendeli el: * 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.), meghatározott szociális szolgáltatásokat és intézményi ellátásokat, vagy

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátásokat, szolgáltatásokat

igénybe vevőkre, és a nyújtott szolgáltatásokat biztosító intézményekre.

(2) *  A 9. § vonatkozásában a rendelet hatálya kiterjed a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjaira, és a tagnak jelentkező személyekre, szervezetekre.

2. § Az Önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

(1) Szociális alapszolgáltatások

a) családsegítés,

b) étkeztetés,

c) házi segítségnyújtás,

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

e) nappali ellátás:

ea) nappali ellátás idősek részére,

eb) nappali ellátás értelmi fogyatékos és autista személyek részére,

ec) nappali melegedő,

ed) *  pszichiátriai betegek nappali ellátása,

f) utcai szociális munka,

g) *  idősek átmeneti gondozóháza,

h) * 

(2) *  Egyéb szociális szolgáltatás

a) nyugdíjasok segítő szolgálata,

b) Kertvárosi Családi Szállító Szolgálat.

(3) Gyermekjóléti alapellátások

a) *  gyermekjóléti szolgáltatás:

aa) család- és gyermekjóléti szolgálat,

ab) család- és gyermekjóléti központ;

b) *  gyermekek napközbeni ellátása:

ba) bölcsőde

bb) alternatív napközbeni ellátás: gyermekfelügyelet;

c) gyermekek átmeneti gondozása:

ca) gyermekek átmeneti otthona,

cb) családok átmeneti otthona.

2/A. § *  Az Önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelmet

a) a b) pontban szabályozott ellátások kivételével szóban vagy írásban kell előterjeszteni, az intézmény vezetője felé. Az ellátás biztosításáról – kapacitás függvényében – az intézmény vezetője dönt.

b) a 2. § (1) g) pontja és (3) c) pontja szerinti ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a polgármester felé, írásban kell előterjeszteni, a (3) c) pontja szerinti szolgáltatás esetén a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ közreműködésével.

2/B. § *  Az intézmény vezetője a kérelmezővel írásban vagy szóban megállapodást köt, a 2. § (1) bekezdése szerinti ellátások esetében az Szt. -nek, a 2. § (3) bekezdése szerinti ellátások esetében a Gyvt.-nek az ellátás igénybevételének módjára vonatkozó rendelkezései szerint. Az írásbeli megállapodás a szolgáltatást nyújtó intézmény által erre a célra rendszeresített, a jogszabályoknak megfelelő dokumentumon történik.

2/C. § *  Az intézményvezető – amennyiben az általa vezetett intézmény nyújtja a szolgáltatást – , külön eljárás nélkül köteles étkeztetést nyújtani az Szt. 7. § (1) bekezdése alapján az arra rászorulónak, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

2/D. § *  A 4. § (1) bekezdésében említett ellátások azonnali ellátást igénylő esetekben külön eljárás keretében is biztosíthatók addig, amíg az eljárás lefolytatásának feltételei nem teljesülnek.

2/E. § *  Az ellátás megszűntetésének eseteire és módjaira a 2. § (1) bekezdése szerinti ellátások esetében az Szt. -nek az intézményi jogviszony megszűntetésére, 2. § (3) bekezdése szerinti ellátások esetében a Gyvt.-nek az ellátás megszüntetésének módjára vonatkozó rendelkezései az irányadók.

3. § (1) A szociális rászorultságot a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy vizsgálja.

(2) Étkezés esetében a rászorultság vizsgálatakor figyelembe kell venni az ellátást igénylő, és a vele együtt élő családtagok életkorát, egészségi állapotát, az egyén vagy család életkörülményeit, együtt élő családtagok számát.

4. § (1) *  Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdés a), b), c), d), ea), eb), pontjaiban, a 2. § (2) bekezdésben, a 2. § (3) bekezdés a), b) pontjaiban meghatározott ellátásokat saját intézmény működtetésével látja el.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben nem szereplő ellátásokat ellátási szerződés, vagy másik önkormányzattal kötött megállapodás alapján biztosítja.

II. Fejezet

Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó részletes szabályok

1. Nyugdíjasok segítő szolgálata

5. § *  (1) A nyugdíjasok segítő szolgálata szolgáltatásai nyugdíjasok számára nyújthatók.

(2) A nyugdíjasok segítő szolgálata

a) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat útján

aa) biztosítja a háztartásban nyújtott, szakembert nem igénylő kisebb javítási munkák elvégzését,

ab) biztosítja a házi gondozó szolgálat és a támogató szolgálat feladatkörébe nem tartozó otthoni segítségnyújtást,

ac) szakembert igénylő javítási munka esetén tájékoztatást ad megfelelő referenciával rendelkező szakemberekről,

ad) szállító szolgáltatást nyújt, elsősorban egészségügyi ellátás és bevásárlás igénybevételéhez.

b) a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet útján

ba) biztosítja a kertben végzendő,

bb) biztosítja a háztartásban nyújtott, szakembert nem igénylő kisebb javítási munkák,

bc) biztosítja a lakóház tulajdonosa által a közterületen végzendő,

az igénybe vevő számára nehézséget jelentő, szakértelmet nem igénylő nagyobb munkák elvégzését.

(3) A szolgáltatást az azt nyújtó intézmény szabályzata szerint, az erre a célra használt telefonszámon, vagy az intézmény munkatársai felé való szóbeli, írásbeli jelzéssel lehet igényelni. A szolgáltatás biztosításáról a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy dönt.

2. *  Bölcsődei szolgáltatások

6. § *  (1) Bölcsődei szolgáltatás a(z)

a) időszakos gyermekfelügyelet,

b) nyújtott nyitva tartás,

c) otthoni gyermekgondozás,

d) baba-mama muzsika,

e) * 

f) száraz só terápia,

g) játékos gyermektorna,

h) fejlődésvizsgálat, tanácsadás,

i) egyéni komplex fejlesztés,

j) kiscsoportos komplex képességfejlesztés,

k) komplex, játékos baba-mama foglalkozás,

l) * 

(2) *  Az időszakos gyermekfelügyelet keretében a bölcsődei ellátásban egyébként nem részesülő, 4 éven aluli gyermek szakszerű gondozása történhet fél napos (maximum napi 4,5 órás időtartamban), vagy egész napos ellátás formájában.

(3) Nyújtott nyitva tartás keretében a bölcsőde munkanapokon – bármely szülő kérésére – 20 óráig működik és gondoskodik a gyermek vacsoráztatásáról.

(4) Otthoni gyermekgondozás keretében azon család gyermekei gondozhatók, ahol

a) hármas vagy többes ikerszülés történt;

b) vagy kettes ikrekkel együtt legalább három, iskolaköteles kor alatti gyermeket nevelnek.

(5) A baba-mama muzsika a szülők számára egy – otthon is alkalmazható – eszközt, technikát mutat meg, a gyermekkel eltöltött idő kellemes, hasznos, szeretetteljes kitöltésére, mely fejleszti a gyermek ismereteit, ritmusérzékét.

(6) * 

(7) A száraz só terápia az immunrendszert erősítve, a gyermekek egészségének megőrzésében, a betegségek megelőzésében, gyógyításában játszik szerepet. Rendszeres látogatása jótékony hatással van az asztmatikus jellegű, allergiás betegségekre is.

(8) A játékos gyermektorna megfelelő környezet biztosításával, mozgásfejlesztő eszközökkel segít abban, hogy a gyermek kidolgozza a számára leggazdaságosabb és legharmonikusabb mozgásokat, izomzata fiziológiásan alakuljon ki és fejlődjön.

(9) A fejlődésvizsgálat, tanácsadás a szülők számára nyújt segítséget a nevelési, fejlesztési kérdések megválaszolásában, illetve a hiányosságok feltárásában.

(10) Az egyéni és a kiscsoportos komplex képességfejlesztés eltérő fejlődésmenetű, és egészséges fejlődésmenetű bölcsődés és óvodás korú gyermekek számára ad lehetőséget a feltárt hiányosságok fejlesztésére, megszűntetésére.

(11) A komplex, játékos baba-mama foglalkozás az idegrendszer érését segítő, komplex kiscsoportos foglalkozás, szülők és gyermekeik számára.

(12) * 

(13) A (4) bekezdés b) pontja esetében kapacitáshiány esetén a szolgáltatás igénybevehetőségéről és terjedelméről az Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt.

(14) Az otthoni gyermekgondozás maximális időtartama másfél év. Ez az idő meghosszabbítható összesen két évig a Bizottság határozata alapján.

(15) A bölcsődei szolgáltatásokat az azt nyújtó intézmény vezetőjénél, vagy az általa megbízott személynél lehet igényelni, az intézmény szabályzata szerinti formában.

3. *  Kertvárosi Családi Szállító Szolgálat

6/A. § *  (1) A Kertvárosi Családi Szállító Szolgálat szolgáltatásai

a) várandós nők,

b) 14 év alatti gyermeket nevelők,

c) fogyatékkal élő szülők – 14 év feletti gyermekükkel kapcsolatos, a (2) bekezdés szerinti esetekben –

számára vehetők igénybe.

(2) A Kertvárosi Családi Szállító Szolgálat elsősorban

a) gyermek fejlesztő foglalkozásra szállítása,

b) gyermek egészségügyi ellátáshoz juttatása,

c) gyermek óvodáztatásával vagy iskoláztatásával kapcsolatos ügyintézés

céljából vehető igénybe.

(3) A szolgáltatást elsősorban a XVI. kerület területén lehet igénybe venni, különös esetekben és alkalomszerűen a kerület területén kívülre is.

(4) A szolgáltatást a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ telefonszámán, vagy az intézmény munkatársai felé való szóbeli vagy írásbeli jelzéssel lehet igényelni. A szolgáltatás biztosításáról a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy dönt.

III. fejezet

Térítési díjak

7. § (1) *  A 2. § (1) bekezdés b), c), d) pontjai, a 2. § (3) bekezdés ba) pontja, és a 6. § (1) bekezdése szerinti ellátások esetében térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat a Területi Szociális Szolgálat szolgáltatásainak igénybevétele esetén az Szt. 114. § (2) bekezdése szerinti, az Egyesített Bölcsőde szolgáltatásainak igénybevétele esetén a Gyvt. 146. § (2) bekezdése szerinti személy (továbbiakban: fizetésre kötelezett) köteles megfizetni.

(2) A 4. § (2) bekezdése szerinti ellátások esetében a fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait a szolgáltató szabályozza és állapítja meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben nem említett esetekben az ellátást az Önkormányzat térítésmentesen nyújtja.

8. § *  (1) A szolgáltatások és intézményi ellátások önköltségének, és intézményi térítési díjának összegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) *  A szociális szolgáltatásokért és intézményi ellátásokért fizetendő személyi térítési díjakat az Önkormányzat az intézményi térítési díj alapján számított személyi térítési díjhoz képest a 2. melléklet szerint csökkenti. Az intézményvezető a személyi térítési díjat a 2. melléklet szerinti jövedelemhatárok és az Önkormányzat által csökkentett személyi térítési díj figyelembe vételével állapítja meg.

(3) * 

(4) *  Az intézményvezető a személyi térítési díjat úgy állapítja meg, hogy

a) időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás igénybevétele esetén fél napos szolgáltatás igénybevétel esetén 4 órára, egész napos szolgáltatás igénybevétele esetén 8 órára számított térítési díj megfizetésére köteles a 7. § (1) bekezdés szerinti térítési díj fizetésre kötelezett személy,

b) otthoni gyermekgondozás igénybevétele esetén az nem lehet több, mint

ba) az első gyermek után a fizetésre kötelezett nettó jövedelmének 10%-a 5 Ft-ra kerekítve,

bb) minden további gyermek után a ba) pontban meghatározott összeg 20%-a, 5 Ft-ra kerekítve.

(5) Ha a személyi térítési díj megfizetése a kötelezett és családja megélhetését, létfenntartását átmenetileg vagy tartósan veszélyezteti, a veszélyeztetettség mértékétől függően a Polgármester – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – a személyi térítési díj összegét csökkentheti vagy elengedheti.

(6) Ha a bölcsődei ellátás kapcsán igénybe vett gyermekétkeztetésért és/vagy gondozásért fizetendő személyi térítési díj megfizetése a kötelezett és családja megélhetését, létfenntartását veszélyezteti, a veszélyeztetettség mértékétől függően – az intézményvezető véleményének kikérése mellett – a Polgármester a személyi térítési díj összegét – különösen két bölcsődei ellátott gyermek esetén – annak legfeljebb 50%-áig csökkentheti.

IV. fejezet

Szociálpolitikai Kerekasztal

9. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi szociális, gyermekvédelmi ellátórendszerhez kapcsolódó, az állampolgárok nagy részét érintő döntések, intézkedések, jogszabály-tervezetek véleményezésére Szociálpolitikai Kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre.

(2) A Kerekasztal tagjai a kerületben működő szociális, gyermekjóléti intézményeket fenntartók, a szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények, a kerületi egyházak, valamint szociális, gyermekjóléti, illetve karitatív tevékenységet ellátó kerületi civil szervezetek képviselői.

(3) A Kerekasztal tagjai maguk közül az önmaguk által meghatározott időtartamra elnököt választanak. Az elnök feladata az ülések összehívása és vezetése, valamint a Szociálpolitikai Kerekasztal képviselete.

(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal működési rendjét egyebekben maga határozza meg.

V. fejezet

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 8/2008. (IV. 1.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelete, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 9/2008. (IV. 1.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló rendelete, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 14/2008. (IV. 21.) számú rendelete a szociális szolgáltatások és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 9/2008. (IV. 1.) rendelet módosításáról szóló rendelete, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 18/2008. (VI. 24.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2008. (IV. 1.) Ök. rendelet és a szociális szolgáltatások és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 9/2008. (IV. 1.) Ök. rendelet módosításáról szóló rendelete, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 11/2009. (III. 17.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2008. (IV. 1.) rendelet módosításáról szóló rendelete, és a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 33/2009. (VII. 7.) számú rendelete a szociális szolgáltatások és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 9/2008. (IV. 1.) rendelet módosításáról szóló rendelete.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet * 

Térítési díjak

A B C D E
ellátási forma típus önköltség egy egységre 5 Ft-ra kerekítve (Ft) számított intézményi térítési díj
(Ft)
megállapított intézményi térítési díj 5 Ft-ra kerekítve (Ft)
étkezés (1 nap) ebéd szállítás nélkül 2 546 2 213 2 215
tízórai + ebéd szállítás nélkül 3 158 2 825 2 825
ebéd szállítással 2 566 2 233 2 235
tízórai + ebéd szállítással 3 211 2 879 2 880
nappali ellátás
(1 nap)
idősek nappali ellátása (étkezés nélkül) 6 405 5 118 5 120
fogyatékosok nappali ellátás étkezés nélkül 16 712 11 249 11 250
fogyatékosok nappali ellátás ebéddel 19 258 13 795 13 795
fogyatékosok nappali ellátás tízóraival + uzsonnával + ebéddel 20 109 14 645 14 645
házi segítségnyújtás
(1 óra)
szociális segítés 10 394 9 454 9 455
személyi gondozás 10 394 7 616 7 615
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
(1 nap)
968 838 840
Bölcsőde bölcsődei gyermekétkeztetés
(1 nap)
4 221 2 622 710
Bölcsődei gondozás
(1 nap)
24 234 5 205 300
alternatív napközbeni ellátás –gyermekfelügyelet
(1 óra)
11 545 11 545 0
időszakos gyermekfelügyelet
(1 óra)
2 235 2 235 400
nyújtott nyitva tartás
(1 óra + vacsora)
1 488+ 290 1 488+ 290 1 080 + 290
Baba-mama muzsika
(1 alkalom)
1 318 1 318 800
Száraz só terápia
(1 alkalom)
568 568 600
Játékos gyermek torna
(1 alkalom)
975 975 600
Otthoni gyermekgondozás
(1 hónap)
22 520 22 520 22 520
Fejlődésvizsgálat, tanácsadás
(1 alkalom)
12 165 12 165 6 000
Egyéni komplex fejlesztés
(1 alkalom)
5 281 5 281 4 000
Kiscsoportos komplex képességfejlesztés
(1 alkalom)
5 778 5 778 2 500

2. számú melléklet a 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Területi Szociális Szolgálat által nyújtott ellátásokért fizetendő, a fenntartó által normatív módon csökkentett személyi térítési díjai * 

A B C D E F G H I
Jövedelem kategória Étkezés Szállított étkezés Nappali ellátás fogyatékos és autista személyek számára, étkezés igénybevétele esetén Házi segítség-
nyújtás
Jelzőrend-szeres házi segítség-
nyújtás
TÍZÓRAI + EBÉD EBÉD SZÁLLÍ- TOTT TÍZÓRAI + EBÉD SZÁLLÍ- TOTT EBÉD TÍZÓRAI + EBÉD + UZSON- NA EBÉD
Ft / nap Ft / nap Ft / nap Ft / nap Ft / nap Ft / nap Ft / óra Ft / nap
1. 38 500-ig 60 60 60 60 80 60 20 15
2. 38 501-42 000-ig 75 65 85 70 80 75 65
3. 42 001-44 000-ig 120 90 130 110 120 90 95
4. 44 001-48 000-ig 175 135 205 170 175 135 140
5. 48 001-52 000-ig 240 190 285 235 240 190 200
6. 52 001-56 000-ig 285 230 340 285 285 230 240
7. 56 001-60 000-ig 325 255 390 320 325 255 280
8. 60 001-63 000-ig 400 310 480 395 400 310 360
9. 63 001-68 000-ig 460 350 570 460 460 350 470 25
10. 68 001-90 000-ig 480 360 590 470 480 360 595
11. 90 001-110 000-ig 520 410 635 520 520 410 655 50
12. 110 001-150 000-ig 555 460 665 570 555 460 700
13. 150 001-190 000-ig 615 520 725 630 615 520 750 100
14. 190 001-230 000-ig 735 640 845 750 735 640 1200 150
15. 230 001-300 000-ig 870 670 975 785 870 670 1300
16. 300 001-400 000-ig 1 000 900 1 100 1 015 1 000 900 1 500 200
17. 400 001-tól 1 100 1 000 1 520 1 155 1 100 1 000 1 800 250

3. melléklet a 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelethez * 

3/A. számú melléklet a 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelethez *