Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVI. kerület játszótereinek és sportterületeinek használati rendjéről

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet tárgyi hatálya a Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén található önkormányzati tulajdonban lévő játszóterekre és sportterületekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott területen tartózkodó természetes személyekre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. Bódító szerek: Erős nyugtató, szorongásoldó hatással rendelkező kábítószerek. Ide tartoznak különösen az ópiátok, az alkohol, a nyugtatók, valamint a ragasztó- és hígító szerek.

2. Játszótér:

a) az a közterület,

b) közterületen található területrész,

c) önkormányzati tulajdonban álló területen található területrész,

amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére (telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági engedély alá tartozik-e vagy sem.

3. Játszószer: a játszótéren elhelyezett eszköz vagy építmény, melyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak.

4. Játszótéri berendezés: a játszótéren elhelyezett olyan eszköz vagy építmény, ideértve annak szerkezeti elemeit is, amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak, illetve azok az eszközök, parki berendezési tárgyak, melyek a játszótereket funkciójuk betöltésére alkalmassá teszik (különösen játszószerek, padok, szemetes edények, kutak, kerítés elemek, homokozó stb.).

5. Nyitvatartási idő: az önkormányzati tulajdonban lévő, körülkerített és zárható kapuval ellátott játszóterek, valamint a körül nem kerített játszóterek, illetve e rendelet szerinti sportterületek használatára engedélyezett idő, melyet a terület bejáratánál elhelyezett táblán fel kell tüntetni. Nyári időszámítás idején reggel 8 és este 21 óra közötti, a téli időszámítás idején reggel 8 és este 18 óra közötti időszak.

6. Sportterület: az önkormányzati tulajdonban lévő, a zöldfelületi rendszer részét képező lekerített közterület, melynek burkolata, az ott elhelyezett eszközök a sportolást szolgálják, különösen a labdázóhely.

A játszóterek és sportterületek használatára vonatkozó szabályok

3. § (1) E rendelet 1. számú függelékében felsorolt, bekerített játszótereken és sportterületeken, illetve azok 50 méteres körzetén belül, közterületen a dohányzás, szeszes ital és más bódító szerek fogyasztása tilos.

(2) E rendelet 1. számú függelékében felsorolt azon játszóterek esetében, amelyek nincsenek kerítéssel körülvéve, ott a játszószerek közvetlen közelében, és ezek 50 méteres körzetén belül, közterületen a dohányzás, szeszes ital és más bódító szerek fogyasztása tilos.

(3) E rendelet 1. számú függelékében felsorolt játszóterekre és sportterületekre kutyát vagy más állatot beengedni és bevinni tilos.

(4) A körülkerített és zárható kapuval ellátott játszóterekre, illetve e rendelet szerinti sportterületekre nyitvatartási időn túl bemenni, és az ott lévő játszótéri berendezéseket használni tilos.

(5) A nyitvatartási időn túl a körül nem kerített játszótereken a játszószerek használata tilos.

Szabálysértések

4. § * 

Záró rendelkezések

5. § E rendelet 2010. június 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának a Budapest Főváros XVI. kerület játszóterein történő dohányzás tilalmáról szóló 5/2009. (II. 16.) rendelete.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú függelék a 14/2010. (V. 17.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére