Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a XVI. kerület ifjú tehetségeinek támogatásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § *  E rendelet célja a XVI. kerületben élő, a magyar kultúra, irodalom, hagyományőrzés, zeneművészet, tudomány és sport területén kimagasló teljesítményt felmutató ifjú tehetségek anyagi és erkölcsi ösztönzése, ezzel munkájuk elismerése, támogatása.

2. § (1) Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szellemi és tudományos élet területén kimagasló eredményt elért ifjú tehetségek elismerésére a „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” címet alapítja.

(2) A Képviselő-testület a sportéletben kimagasló eredményt elért ifjú tehetségeket a „Budapest Főváros XVI. kerület Sporttehetsége Támogatásában” részesíti.

(3) *  Az Önkormányzat által nyújtható támogatás vagy ösztöndíj - XVI. kerület ifjú tehetsége, valamint sporttehetsége, a kerület tehetséges tanulóinak támogatása - közül, azonos időszakon belül egy személy csak egy fajta, és fajtánként egyszerre csak egy támogatásban vagy ösztöndíjban részesülhet.

3. § (1) *  E rendelet hatálya

a) a „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” cím tekintetében a Budapest Főváros XVI. kerületben bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező, az eredmény elérésekor 12. életévét betöltött, de 35. életévét még be nem töltött személyekre,

b) a „Budapest Főváros XVI. kerület Sporttehetsége Támogatása” tekintetében a Budapest Főváros XVI. kerületben bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező, az eredmény elérésekor 12. életévét betöltött, de 35. életévét még be nem töltött személyekre

terjed ki.

(2) A „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” címmel járó ösztöndíj, valamint a „Budapest Főváros XVI. kerület Sporttehetsége Támogatása” költségének fedezetét a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosítja.

II. Fejezet

A „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú tehetsége” címre vonatkozó részletes szabályok

4. § (1) A „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” cím adható:

a) *  a Magyar kultúra és irodalom, hagyományőrzés,

b) a Magyar zeneművészet,

c) a Magyar tudomány

kategóriákban.

(2) A „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” címmel a következő juttatások járnak:

a) Oklevél, mely tartalmazza a XVI. kerület címerét, a kitüntetett személy nevét, az adományozás okát, a döntéshozó szerv határozatának számát, a polgármester aláírását, valamint a bélyegzőjének lenyomatát;

b) *  Emlékplakett, mely bronzból készült öntvény. Címlapján a képmező közepén a XVI. kerület címere látható, felirata: „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége”, valamint a kitüntetett neve és az adományozás éve;

c) *  60 000 Ft/hó ösztöndíj 12 hónapon keresztül.

(3) *  a „Magyar kultúra és irodalom, hagyományőrzés” kategóriában évente két fő, a „Magyar zeneművészet”, valamint a „Magyar tudomány” kategóriában évente egy-egy fő tüntethető ki - megfelelő jelölt esetén - a „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” címmel.

(4) *  A „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” cím adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat bizottságai, a XVI. kerületben működő intézmények, valamint XVI. kerületi lakos magánszemélyek is. A cím adományozására vonatkozó javaslatokat a felhívással közzétett űrlapon a felhívásban meghatározott időpontig, az elektronikus ügyintézési felületen vagy papír alapon, a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsághoz (a továbbiakban: KKSIGYB) címzett indítványban lehet megtenni. A javaslattétel joga a pártokat és önkormányzati pártfrakciókat nem illeti meg. A „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” cím adományozásának rendes ideje a március 15-i vagy az október 23-i ünnepi képviselő-testületi ülés, melyen az elismerést a polgármester nyújtja át. Tárgyévet megelőző év december 15-ig a polgármester a javaslattételre felhívja az erre jogosultak figyelmét az önkormányzat lapjában és internetes honlapján, határidő tűzése mellett.

(5) *  A javaslatokat a KKSIGYB összegzi, véleményezi, és terjeszti a Képviselő-testület elé döntésre. A kitüntetések odaítéléséhez minősített szótöbbség szükséges.

(6) *  A kitüntetések adományozása zárt ülésen történik. A szavazás titkos.

(7) *  A címmel járó ösztöndíj a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján folyósítható.

III. Fejezet

A „Budapest Főváros XVI. kerület Sporttehetsége Támogatásá”-ra vonatkozó részletes szabályok

5. § (1) A „Budapest Főváros XVI. kerület Sporttehetsége Támogatása” (a továbbiakban: Támogatás) adható:

a) olimpiai, paralimpiai sportág,

b) nem olimpiai sportág

kategóriákban.

(2) A Támogatással a következő juttatások járnak:

a) Oklevél, mely tartalmazza a XVI. kerület címerét, a kitüntetett személy nevét, az adományozás okát, a polgármester aláírását, valamint a bélyegzőjének lenyomatát;

b) Pénzbeli támogatás 12 hónapon keresztül.

(3) Az alábbiakban meghatározott összeg szerinti Támogatásra az a sportoló nyújthat be pályázatot, aki a Támogatásra való pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban valamely alábbi teljesítményt elérte:

a) egyéni olimpiai, paralimpiai sportág esetén az 1. számú mellékletben foglalt táblázat szerint;

b) *  olimpiai, paralimpiai csapatsportág, illetőleg olimpiai, paralimpiai egyéni sportág, de csapatban elért eredmény esetén a 2. számú mellékletben foglalt táblázat szerint

c) *  nem olimpiai egyéni sportág esetén: a 3. számú mellékletben foglalt táblázat szerint;

d) *  nem olimpiai csapatsportág esetén: a 4. számú mellékletben foglalt táblázat szerint.

(3a) *  E Rendelet alkalmazásában csapatsportágnak minősülnek azon sportágak, amelyekben sporttevékenységet folytatni a játék jellegéből és a versenyrendszer szabályaiból adódóan kizárólag úgy lehet, hogy legalább három természetes személy alkot egy résztvevőt, és a sportágnak nincs egyéni változata.

(3b) *  E rendelet alkalmazásában nem olimpiai egyéni sportág, illetőleg nem olimpiai csapatsportág esetén támogatás csak akkor adható, ha az érmes helyezést megalapozó versenyszám kvalifikációs versenyrendszerben került megrendezésre, vagy az érmes helyezést megalapozó versenyszámban legalább 8 nemzet vett részt (indult).

(4) *  A Támogatás a (3) bekezdésben felsorolt elért eredmények közül egy eredmény után jár. Egyéni olimpiai, paralimpiai sportág esetén, amennyiben a pályázó a saját korosztályánál magasabb korosztályban éri el az 1. mellékletben meghatározott eredmények valamelyikét, a pályázó életkorától függetlenül jogosulttá válik a magasabb korosztályban elérhető támogatási összegre.

(5) *  A Támogatásról, a benyújtott pályázat alapján a KKSIGYB dönt. A KKSIGYB a pályázat elbírálásának ütemezését az éves munkatervében határozza meg. Az elbírálás során előnyt élvez az, aki a XVI. kerületben működő sportegyesületben igazolt sportoló. Formailag hibás és hiányos iratok benyújtása esetén a KKSIGYB érdemi elbírálás nélkül zárja ki a pályázót az eljárásból.

(6) *  A Támogatásra a felhívással közzétett pályázati űrlap kitöltésével, és a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalba az elektronikus ügyintézési felületen vagy papír alapon történő benyújtásával lehet jelentkezni.

(6a) *  A pályázási időszakok pontos meghatározása:

a) január 1 - március 31.

Beadási határidő: tárgyév március 31.

Elbírálás ideje: tárgyév április havi KKSIGYB ülésen

b) április 1 - június 30.

Beadási határidő: tárgyév június 30.

Elbírálás ideje: tárgyév júliusi rendkívüli KKSIGYB ülésen

c) július 1 - szeptember 30.

Beadási határidő: tárgyév szeptember 30.

Elbírálás ideje: tárgyév október havi KKSIGYB ülésen

d) október 1 - december 31.

Beadási határidő: tárgyév december 31.

Elbírálás ideje: következő év január havi KKSIGYB ülésen

Új támogatás iránti pályázati űrlapot benyújtani az előző támogatás elszámolását követően lehet. Az elszámolás elfogadásáról a KKSIGYB dönt.

(7) Az űrlaphoz csatolni kell:

a) önéletrajzot,

b) *  a (3) bekezdésben jelzett valamely elért eredmény igazolására szolgáló, a sportági szakszövetség által kiállított dokumentum eredeti példányát, vagy annak az eredetivel megegyező elektronikus vagy digitalizált példányát.

(8) *  Az e rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén a Támogatás a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján folyósítható.

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba.

(2) A 2011. évben a „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” címre a javaslattételi felhívást a polgármester május 1. napjáig teszi közzé.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 7/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

Egyéni olimpiai, paralimpiai sportág

bruttó ezer Ft/hó
Országos Bajnokság Universiádé, Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF), Európa-bajnokság, Világbajnokság, Olimpia Magyarországot nemzetközi versenyen válogatottként képviselő
Az eredmény elérésekor I. hely II. hely III. hely I.-III. hely IV.-VIII. hely részvétel
1. 23-35 év 50 40 30 150 100 50 40
2. 16-22 év 40 30 25 100 70 40 30
3. 12-15 év 25 20 15 80 40 30 20

2. számú melléklet a 7/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

Olimpiai, paralimpiai csapatsportág, illetőleg olimpiai, paralimpiai egyéni sportág, de csapatban elért eredmény

bruttó ezer Ft/hó
Országos Bajnokság Universiádé, Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF), Európa-bajnokság, Világbajnokság, Olimpia Magyarországot nemzetközi versenyen válogatottként képviselő
Az eredmény elérésekor I. hely II. hely III. hely I.-III. hely IV.-VIII. hely részvétel
1. 23-35 év 45 35 25 140 90 40 30
2. 16-22 év 35 25 20 90 60 30 20
3. 12-15 év 25 15 10 70 30 20 10

3. számú melléklet a 7/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

Nem olimpiai egyéni sportág

bruttó ezer Ft/hó
Európa-bajnokság Világbajnokság
Az eredmény elérésekor I. hely II. hely III. hely I.-III. hely IV.-VIII. hely részvétel
1. 23-35 év 40 30 20 50 40 30
2. 16-22 év 35 25 15 45 35 25
3. 12-15 év 30 20 10 40 30 20
4. Egyéni sportágban, de csapatban elért 10 20

4. számú melléklet a 7/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

Nem olimpiai csapatsportág

bruttó ezer Ft/hó
Európa-bajnokság Világbajnokság
Az eredmény elérésekor I. hely II. hely III. hely I.-III. hely IV.-VIII. hely részvétel
1. 23-35 év 35 25 15 45 35 25
2. 16-22 év 30 20 10 40 30 20
3. 12-15 év 25 15 10 35 25 15

1. számú függelék a 7/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

2. számú függelék a 7/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelethez *