Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a Kertváros Kártya kibocsátásáról és használatáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § (1) *  E rendelet célja, hogy kedvezményes vásárlásra és szolgáltatás igénybevételére jogosító kártya (továbbiakban: Kertváros Kártya) kibocsátásával Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) elősegítse az érintettek megélhetési lehetőségeinek bővítését, valamint ezzel összefüggésben a kedvezményt biztosító vállalkozások működőképességének és a szolgáltatások minőségének a javulását, továbbá kedvezményes belépést biztosítson az e rendeletben meghatározott intézmények rendezvényeire, illetve lehetőséget biztosítson a rendszerben résztvevő vállalkozások szolgáltatásainak kedvezményes igénybevételére.

(2) *  A Kertváros Kártya előállításával valamint az ügyfélszolgálati, kibocsátási és koordinációs feladatainak ellátásával az Önkormányzat a Sashalmi Piac Kft-t bízza meg.

A rendelet hatálya

2. § *  E rendelet hatálya a XVI. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, illetve a XVI. kerületi Polgármesteri Hivatallal vagy a XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott valamely intézménnyel - igazoltan - munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személyekre terjed ki. E rendelet 3-4. §-ában foglalt rendelkezések a kedvezményeket biztosító jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (továbbiakban: szervezetek) is kiterjednek.

II. fejezet

Részletes rendelkezések

A kedvezmények köre és mértéke

3. § (1) A Kertváros Kártya a következő intézmények és társaságok saját rendezvényein, illetve szolgáltatásainak igénybevételekor jogosít kedvezményre:

Intézmények, társaságok A kedvezmény mértéke (a belépőjegy árából)
Corvin Művelődési Ház kulturális belépőjegyes rendezvényeire 10%
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Erzsébet-ligeti és Rákosszentmihályi Uszoda belépőjegyeire 10%
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. által szervezett egyéb sport rendezvényekre 15%
Kedvezményt biztosító új csatlakozók Vállalt %-os mértékben, de minimum 8%-os mértékben

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt kedvezmények bérlet, csoportos jegy vásárlása során nem érvényesíthetőek, más kedvezménnyel össze nem vonhatóak.

(3) A Kertváros Kártya át nem ruházható, és kizárólag a kártyatulajdonos részére biztosítja a kedvezmény igénybevételét.

(4) Az egyes intézmények és társaságok a kártya emblémáját és a kedvezmény mértékét jól látható helyen kötelesek elhelyezni. A Kertváros Kártya általi kedvezményt nyújtó intézmények és önkormányzati társaságok kötelesek a felhasználást szabályzatban rögzíteni.

(5) *  A kedvezményeket adók köre a „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. (továbbiakban: Sashalmi Piac Kft.) ügyvezetője által megkötött külön megállapodás alapján bővül, melyről a Kft. a változást követően legalább 30 nappal tájékoztatja a kártyatulajdonosokat az Önkormányzat lapjában közzétett nyilvános hirdetés formájában.

Kertváros Kártya kibocsátása és érvényessége

4. § *  (1) A Kertváros Kártyát az erre a célra rendszeresített igénylőlapon lehet igényelni a Sashalmi Piac Kft. Sashalmi Közösségi Termében (1. melléklet). A nyomtatvány átvehető a XVI. Kerület Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Sashalmi Piac Kft. Ügyfélszolgálati Irodáján, illetve a Sashalmi Közösségi Teremben valamint az Önkormányzat hivatalos honlapjáról (www.budapest16.hu) is letölthető. A kártya igénylése során a személyazonosság és a lakcím igazolására alkalmas okmányra, illetve munkáltatói igazolásra van szükség. Az igénylőlap átvételétől számított 15 napon belül a kártyát el kell készíteni, és az igénylőnek át kell adni.

(2) Az igénylésekről a Sashalmi Piac Kft. nyilvántartást vezet.

(3) A Kertváros Kártya minden jogosult számára, egy alkalommal ingyenes. A második alkalomtól a Kártya ára: 2000 Ft/db. A díjat csekken a Polgármesteri Hivatal 11784009-15516006 számú költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a „Kertváros Kártya” megnevezést és a jogosult nevét. A befizetést igazoló szelvényt az igénylőlap leadásával (kártya igénylése esetén) vagy a kártya felmutatásával együtt be kell mutatni a Sashalmi Piac Kft. Ügyfélszolgálati Irodáján. Az érvényesítés minden alkalommal ingyenes.

5-6. § * 

A kártya érvénytelenítése

7. § (1) *  Amennyiben a kártya tulajdonosa a kártyaigénylési feltételeknek már nem felel meg, úgy kártyáját a Sashalmi Piac Kft. Ügyfélszolgálati Irodáján, illetve a Sashalom Közösségi Teremben le kell adnia, mely érvénytelenítésre kerül.

(2) Az elvesztett kártyák a bejelentést követően érvénytelenítésre kerülnek.

Kompenzálás

8. § (1) A kedvezményt nyújtó önkormányzati intézmények fenntartója a ténylegesen nyújtott kedvezményt a polgármester részére benyújtott és általa igazolt negyedéves elszámolás alapján a költségvetés soron következő módosításával pótelőirányzatként kompenzálja.

(2) Az önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaságok bevétel kiesésének kompenzálása a velük kötött közszolgáltatási szerződés alapján történik.

III. fejezet

Értelmező és záró rendelkezések

9. § E rendelet alkalmazásában a személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas okmányok:

a) a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány,

b) személyazonosító igazolvány vagy útlevél, vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély vagy sorkatona esetén katonai igazolvány, és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány),

c) *  munkáltatói igazolás: Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzatának vagy intézményeinek munkáltató jogokat gyakorló személyének aláírásával ellátott nyilatkozata arról, hogy a munkavállaló munkaszerződéssel rendelkezik az adott munkáltatónál, szerződése nem áll felmondás vagy megszüntetés alatt, és hogy a munkavállaló munkáját ténylegesen a XVI. Kerületben végzi.

10. § (1) Ez a rendelet 2011. november 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az Európai Parlament és Tanács 2006. december 12-ei, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 17/2011. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez * 

Együttműködési megállapodás

amely létrejött

egyrészt Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata által megbízott Sashalmi Piac Kft.(.........................................................) képviseli: ..................................... ügyvezető

másrészt ..................................................................................................... (székhely, cg.szám) képviseletében: ...................................... kerületi vállalkozás (továbbiakban: vállalkozás) között az alábbi feltételekkel:

1. Az önkormányzat a Kertváros Kártya kibocsátásáról és használatáról szóló 17/2011 (IX. 20.) rendeletével bevezette meghatározott körben a kedvezményes vásárlásra jogosító kártyáját. Ezzel a kártyával az arra jogosultak egy törzsvásárlói rendszer tagjává válnak, akik a rendszerhez csatlakozó szervezetek szolgáltatásait és áruit kedvezményesen vehetik igénybe.

2. Vállalkozás kijelenti, hogy az érvényes Kertváros kártyával rendelkező személyek részére az általa nyújtott szolgáltatásokból, ............................forgalmazott áruinak árából ......% kedvezményt biztosít.

3. Vállalkozás az üzlethelyiségeiben jól látható helyen tájékoztatót, valamint egy, a kártyával megegyező kivitelű matricát helyez el arról, hogy Kertváros kártya elfogadó hely.

4. Az önkormányzat a vállalkozás cégnevét és székhelyét a Kertváros kártya elfogadó helyeket tartalmazó kiadványaiban szerepelteti, továbbá az ilyen tárgyú elektronikus és írott reklámanyagaiban, médiumaiban megjelenteti.

5. Jelen együttműködési megállapodás az aláírás napjától hatályos, és 3 évre szól.

6. E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megfelelő rendelkezései az irányadóak.

7. Felek fenti megállapodásukat, mint akaratukkal mindenben egyezőt négy eredeti példányban aláírták.

Budapest, ..................... (év) .............................. (hó) ................ (nap)

................................................ ...............................................
Sashalmi Piac Kft. Vállalkozás

2. számú melléklet a 17/2011. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez * 

Kertváros Kártya igénylőlap
Igénylő tölti ki!
Új kártya igénylése
Kártyabirtokos hibáján kívül meghibásodott kártya cseréje
Megsemmisült, elveszett kártya pótlása (2000 Ft)
(A megfelelő négyzetbe “x” jel írandó)
1. Az igénylő neve: __________________________________________________________________________________
2. Az igénylő állandó lakcíme, tartózkodási helye (amennyiben van): __________________________________________
3. Személyi igazolvány száma:_________________________________________________________________________
4. Kártyaszám:_____________________________________________________________________________________
5. Tel. szám:____________________E-mail:_____________________________________________________________
6. Személyi szám:___________________________________________________________________________________
7. Munkáltató neve, XVI. kerületi székhelye/telephelye: ____________________________________________________
Kelt.: _________________________________
___________________________
Igénylő aláírása
Ügyfélszolgálat tölti ki!
Az igénylő által megadott adatok megegyeznek a személyi igazolványban és a lakcímkártyában valamint a munkáltató igazolásban feltüntetett adatokkal.
Az igénylő a Kertváros Kártya igénylésére jogosult.
Az igénylő a pótlás költségét befizette.
(A feltételek megléte a megfelelő szöveg előtt „x” jellel jelölendő)
Kelt.: _________________________________
________________________________
Sashalmi Piac Kft.
Igénylő tölti ki!
A mai napon a Kertváros Kártyát átvettem, az igénylő lapon és a kártyán szereplő fénykép és személyi adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt.: _________________________________
___________________________________
Igénylő aláírása