Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint az általános csoportmentességről szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet figyelembe vételével a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programról az alábbiakat rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy a helyi a foglalkoztatás elősegítése és a kerületben lakók életminőségének javítása érdekében ösztönözze a vállalkozások Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén való letelepedését vagy fejlesztését, a lakóterületek mentesítését és elsősorban új munkahelyek létesítését.

A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya az újonnan létrehozásra kerülő és a már működő mikro-, kis- és középvállalkozások, továbbá a szövetkezetek, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozók, illetőleg a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. §-a szerinti családi gazdaságok és családi gazdálkodók jelen rendeletben meghatározottak szerinti támogatására terjed ki, feltéve, ha a vállalkozás létrehozására Budapest Főváros XVI. kerületi székhellyel, telephellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (továbbiakban: EGT) területén székhellyel rendelkező vállalkozás esetén Budapest Főváros XVI. kerületében fióktelep létrehozásával kerül sor, illetve ha a már működő vállalkozás székhelye, telephelye vagy az EGT területén székhellyel rendelkező vállalkozás esetén annak fióktelepe Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén van.

(2) E rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti alapszolgáltatások esetén e rendelet hatálya kiterjed valamennyi Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén székhellyel rendelkező vállalkozásra.

Értelmező rendelkezések

3. § (1) *  E rendelet alkalmazásában:

a) támogatás: támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás és az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L sorozat 379/5;

b) támogatási időszak: a támogatási szerződés megkötésétől kezdődően a szerződésben a vállalkozás elszámolási kötelezettségeként meghatározott legvégső határidő lejártáig terjedő időszak;

c) támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve;

d) vállalkozás: az egyéni vállalkozás, a gazdasági társaság, a szövetkezet és a non-profit gazdasági társaság;

e) mikrovállalkozás: az a vállalkozás, amelynek az összes foglalkoztatott létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg;

f) kisvállalkozás: az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg;

g) középvállalkozás: minden olyan vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg,vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg;

h) átlagos korrigált statisztikai állomány: a vállalkozás által kizárólag Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén létesített székhelyen vagy telephelyen, bármely állománycsoportban, teljes- vagy részmunkaidőben foglalkoztatottaknak, az egyszerű számtani átlag szabályai szerint számított átlagos statisztikai létszáma;

i) új álláshely: a támogatott kérelem benyújtását követően létesített új, a jelen rendeletben meghatározott mértékben támogatott olyan álláshely, melyet a munkavállaló kizárólagos munkaviszonyban lát el. Új álláshely létesítésének tekintendő az a foglalkoztatási forma is, amikor a kérelmező önmagát kívánja foglalkoztatni egyéni, illetőleg társas vállalkozási formában, amennyiben a kérelmező a foglalkoztatottra vonatkozó, jelen rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel;

j) kizárólagos munkaviszony: olyan munkaviszonyt ért, mely esetén a foglalkoztatott nem rendelkezik egyéb, a Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó, teljes- vagy részmunkaidősnek minősülő munkaviszonnyal.

(2) E rendelet alkalmazásában nem minősül mikro-, kis- illetőleg középvállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az állam, vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

A munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző program tartalma

4. § (1) A munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programba tartozó szolgáltatások alapszolgáltatások, és emelt szolgáltatások lehetnek (továbbiakban együtt: szolgáltatások), amelyek együtt szolgáltatáscsomagot (továbbiakban: szolgáltatáscsomag) képeznek. Az egyes szolgáltatáscsomagok egymásra épülnek, így az emelt szolgáltatások igénybevevői jogosultak az alapszolgáltatások igénybevételére is.

(2) Alapszolgáltatások:

a) Kerületi információs csomag rendelkezésre bocsátása:

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy, a kerülettel kapcsolatos legfontosabb általános információkat tartalmazó kiadványt.

b) Elérhető telephelyek bemutatása:

Az Önkormányzat a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy tájékoztató anyagot az elérhető szabad önkormányzati telkekről. Igény esetén a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) megbízottja körbevezeti a vállalkozás képviselőit a helyszíneken.

c) Ügyvédek és közjegyzők ajánlása:

Az Önkormányzat a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát a kerületben működő ügyvédi irodákról és közjegyzőkről, elérhetőségi adatokkal.

d) Tervező irodák ajánlása:

Az Önkormányzat a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát a kerületben működő tervezőirodákról, elérhetőségi adatokkal.

e) Kivitelezők ajánlása:

Az Önkormányzat a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát a kerületben működő kivitelező cégekről, elérhetőségi adatokkal.

f) Kereskedelmi bankok ajánlása:

Az Önkormányzat a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát - elérhetőségi adatokkal - a kerületben működő kereskedelmi bankokról.

g) Fordítóirodák és tolmácsok ajánlása:

Az Önkormányzat a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát - elérhetőségi adatokkal - a kerületben működő akkreditált fordítóirodákról és tolmácsokról.

h) Hatóságok listája:

Az Önkormányzat a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát az engedélyező hatóságok címét, egyéb elérhetőségét, és általános feladat és hatáskörét tartalmazó adatokkal.

(3) Emelt szolgáltatások:

a) kulturális bérlet vásárlásának támogatása,

b) sportbérlet vásárlásának támogatása,

c) menedzserszűrés,

d) hirdetési felület biztosítása,

e) lakóterületek mentesítésével összefüggő támogatás.

II. fejezet

A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI

A szolgáltatások ellátásában résztvevők köre

5. § E rendelet 4. §-ban meghatározott szolgáltatásokat a vállalkozások részére az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja.

A szolgáltatások igénybevétele, jogosultsági feltételek

6. § (1) A 4. § (2) bekezdésében meghatározott alapszolgáltatások igénybevételére valamennyi érdeklődő, a kerület közigazgatási területén vállalkozást létrehozni, vagy fejleszteni szándékozó vállalkozás jogosult, függetlenül attól, hogy a vállalkozás létrehozására, vagy a már működő vállalkozás bővítésére ténylegesen sor kerül-e.

(2) A 4. § (3) bekezdésében meghatározott emelt szolgáltatásokat az a vállalkozás igényelheti, amely visszavonhatatlan szándéknyilatkozattal vállalja már működő vállalkozásának fejlesztését, vagy új vállalkozás létrehozását Budapest Főváros XVI. kerületének közigazgatási területén, amelynek során legalább 1 fővel növeli az átlagos statisztikai állományi létszámát. Az igénybe vehető szolgáltatás ellenértékének összege újonnan létesített teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként egyszeri 50 000 Ft-nak megfelelő szolgáltatáscsomag, azzal, hogy egy vállalkozásnak legfeljebb 500 000 Ft összértékű szolgáltatás nyújtható egy naptári évben, a 4. § (3) a)-e) pontban foglalt szolgáltatások tetszőleges igénybevételére.

(3) A támogatás igénybevételének feltétele a kérelmező nyilatkozatban a kérelem benyújtásától a foglalkoztatási kötelezettség lejártáig vállalja, hogy:

a) a vállalkozás legalább 1 fővel növeli az átlagos statisztikai állományi létszámát;

b) az a) pont szerint megnövelt átlagos statisztikai állományi létszámot a vállalkozás a támogatási szerződés aláírásától számított 1 év alatt eléri;

c) az új álláshelyen alkalmazott munkavállalót teljes- vagy részmunkaidőben, a mindenkor hatályos munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint foglalkoztatja;

d) a vállalkozás a megnövelt átlagos statisztikai állományi létszámot legalább három éven keresztül folyamatosan fenntartja és betölti.

(4) Az Önkormányzat a támogatott új álláshelyek vonatkozásában a már működő kérelmező esetén kizárólag az előző évi átlagos korrigált statisztikai létszám felett működtetni vállalt álláshelyeket támogatja. Az 1 évet el nem érő működés esetén a vállalkozások tekintetében a havi átlagos korrigált statisztikai létszámot kell figyelembe venni azzal, hogy a havi adatokból a számtani átlag szabályai szerint kialakított kalkulált korrigált statisztikai létszám az irányadó.

(5) Az Önkormányzata közigazgatási területén már működő vállalkozás esetében a támogatás akkor biztosítható, ha a jelen Rendelet hatályba lépését követően

a) a kérelmet benyújtó vállalkozás vagy jogelődje székhelyét, illetve telephely megléte esetén telephelyét Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén nem szüntette meg, továbbá

b) a vidéki telephellyel is rendelkező vállalkozó a helyi foglalkoztatotti létszámát nem csökkentette oly módon, hogy ugyanakkor növelte a vidéki telephely vonatkozásában a statisztikai létszámot, illetve

c) az egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók esetében az engedélyt nem adták vissza, illetve azt nem vonták be.

(6) A kérelmező vállalja, hogy a támogatás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelő meghatározott többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet XVI. kerületi állandó lakóhellyel - ennek hiányában tartózkodási hellyel - rendelkező regisztrált munkanélküliek köréből tölti be. Amennyiben a Munkaügyi Központ nem tud megfelelő - a benyújtott kérelemben előre meghatározott - képesítéssel rendelkező regisztrált munkanélkülit/álláskeresőt kiközvetíteni, a vállalkozás a többletlétszámot a nem regisztrált XVI. kerületi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező munkanélküliek/álláskeresők köréből is betöltheti. Ennek hiányában a vállalkozás a többletlétszámot a nem regisztrált budapesti vagy pest megyei állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező munkanélküliek/álláskeresők köréből is betöltheti

A kérelem benyújtása és elbírálása

7. § (1) Az egyes vállalkozások részére nyújtott támogatásokról, és azok mértékéről jelen rendeletben foglaltak alapján, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) által átruházott hatáskörben Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) dönt.

(2) Az alapszolgáltatásokat kérelem esetén, a Polgármesteri Hivatal megbízottja bocsátja rendelkezésre.

(3) Az emelt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó kérelem elbírálásáról a Képviselő- testület által a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott keret terhéig, a kérelmek érkezési sorrendjének betartásával a Polgármester dönt egyedileg, a vállalkozás által rendelkezésre bocsátott információk, a létszám növelésére vonatkozó, illetve a lakóterület mentesítéséről szóló vállalások alapján.

(4) Az emelt szolgáltatások iránti kérelemhez csatolni kell:

a) nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti év átlagos statisztikai létszámáról, és a kérelem benyújtásakor fennálló létszámról, a rendelet 4 § (3) bekezdés e) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a vállalkozás telephelyéről és működéséről szóló igazolásokat,

b) az új vállalkozás Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel való létrehozására irányuló nyilatkozatot,

c) a 6. § és 7. §-ban, valamint a 14. §-ben foglalt vállalások és kötelezettségek teljesítésére irányuló nyilatkozatot,

d) nyilatkozatot arról, hogy a társaság felszámolás, végelszámolás alatt nem áll, illetve ellene csődeljárást nem kezdeményeztek,

e) az igénybe vehető szolgáltatáscsomag(ok)ba tartozó, igényelt szolgáltatások megjelölését,

f) írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.

(5) A támogatásra vonatkozó kérelmet a Polgármesternek címezve kell benyújtani. A Polgármester a benyújtást követően ellenőrzi, hogy megfelelő-e a kérelem. Abban az esetben, ha a kérelem hiányos, a Polgármester 30 napos határidővel hiánypótlási felhívást bocsát ki. A hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelen letelte után a kérelmező támogatásra nem jogosult.

(6) A Polgármester a kérelemben foglaltak valóságtartalmának ellenőrzésére a benyújtási folyamat bármelyik részében jogosult. Az ellenőrzés a kérelmező által benyújtott iratok, nyilatkozatok, valamint a szolgáltatott adatok alapján, továbbá helyszíni ellenőrzés útján történik.

(7) A helyszíni ellenőrzés során a támogatást kérő vállalkozás köteles együttműködni, ennek keretében a kért iratokat bemutatni, illetve adatokat szolgáltatni. Amennyiben ezen kötelezettségét megszegi, a kérelem elutasítható.

(8) Emelt szolgáltatások igénybevétele esetén a támogatott vállalkozással a döntést követő 30 napon belül támogatási szerződést kell kötni, amelyben rendelkezni kell többek között az egyes igényelt szolgáltatások tartalmáról, a szolgáltatások nyújtásának feltételeiről, a nyújtott támogatás mértékéről és összegéről, a vállalkozás adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségéről, a szerződésszegés eseteiről és jogkövetkezményeiről. A szerződésben rögzíteni kell, hogy a támogatott vállalkozás a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot a támogatás nyújtását követő 10 évig köteles megőrizni és az Önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.

A támogatás felhasználásának igazolása

8. § (1) A támogatott vállalkozás köteles a támogatási szerződésben meghatározott módon és tartalommal a támogatott program megvalósulását, a szerződésben meghatározott határidőn belül, külön felszólítás nélkül igazolni.

(2) A Polgármester a foglalkoztatottak létszámának 6. § (3) bekezdése szerinti fenntartását és/vagy a lezajlott mentesítés 13. § (4) bekezdése szerinti megvalósulását és folyamatos fenntartását a támogatási szerződés hatálya alatt jogosult ellenőrizni.

(3) Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás:

a) a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem vagy csak részben növeli, illetve tartja fenn;

b) az (1) bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;

c) a (2) bekezdésben meghatározott ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a támogatott vállalkozás köteles az igénybe vett támogatások támogatási szerződésben meghatározott összegét a jegybanki alapkamattal növelten, az erre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számítottan 15 napon belül visszafizetni.

III. fejezet

ANYAGI TÁMOGATÁSNAK MINŐSÜLŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Sportbérlet vásárlásának támogatása

9. § (1) Az Önkormányzat a vállalkozás részére egy évre a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. rendezvényeinek, létesítményeinek látogatása céljából, a (2) bekezdésben meghatározott összeghatár erejéig, sportbérlet vásárlásához támogatást biztosít.

(2) A támogatás mértéke a sportbérletek ellenértéke, de legfeljebb bruttó 100 000 Ft vállalkozásonként, amelyet az Önkormányzat a bérlet megvásárlását igazoló számla ellenében térít meg az (1) bekezdésben meghatározott Kft. részére.

Kulturális bérlet vásárlásának támogatása

10. § (1) Az önkormányzat a vállalkozás részére egy évre (évadra), a Corvin Művelődési Ház Erzsébetligeti Színháza előadásainak, rendezvényeinek látogatását legfeljebb bruttó 50 000 Forint összértékben ingyenesen teszi lehetővé.

(2) Az igénybe vett szolgáltatásokról készített kimutatást a Corvin Művelődési Ház az évad befejezésekor juttatja el az Önkormányzat részére.

Menedzserszűrés

11. § (1) A menedzserszűrés keretében az Önkormányzat a vállalkozás munkavállalói közül 1 fő részére 1 alkalommal ingyenesen elérhetővé teszi a komplex orvosi vizsgálat szolgáltatást a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatánál.

(2) A támogatás mértéke az igénybe vett szolgáltatások ellenértéke, de legfeljebb bruttó 100 000 Ft vállalkozásonként, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatásokról készített kimutatást az intézmény a költségvetési év befejezésekor juttatja el az Önkormányzat részére

Hirdetési felület biztosítása

12. § Az Önkormányzat az önkormányzat hivatalos lapjában, egy alkalommal hirdetési felületet biztosít a vállalkozás bemutatkozása, bevezetésének elősegítése érdekében. A támogatás mértéke az igénybe vett szolgáltatások ellenértéke, de legfeljebb bruttó 100 000 Ft vállalkozásonként.

Lakóterületek mentesítésének támogatása

13. § (1) Az Önkormányzat belterületi, lakóterületen működő vállalkozás részére a vállalkozás telephelyének és tevékenységének a kerület közigazgatási területén belül, munkahelyi területre történő áthelyezéséhez egyszeri, vissza nem térítendő hozzájárulást ad, legfeljebb vállalkozásonként 500 000 Ft értékben.

(2) Az (1) bekezdés alapján támogatásban részülő vállalkozás, ismételt támogatásra jogosult az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevételét követő 12 hónap múlva, amennyiben tevékenységét fenntartja új telephelyén. Az ismételt támogatás összege 200 000 Ft.

(3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti támogatást kizárólag abban az esetben nyújtja, ha a vállalkozás lakóövezeti telephelyén folyó tevékenységéből eredő zaj, vagy egyéb hatások, az ott élők életkörülményeit és komfortérzetét hosszútávon, jelentősen, negatívan befolyásolják.

(4) A vállalkozás a jelen §-ban foglalt támogatást kizárólag a telephely áthelyezése előtt igényelheti azzal, hogy a támogatás összege azt követően kerül kifizetésre, hogy a vállalkozás a lakóövezeten belüli telephelyén a tevékenységét megszüntette, a működési engedélye ennek megfelelően lakóövezeti telephelyén megszüntetésre került, valamint a munkahelyi területen történő tevékenységére vonatkozó működési engedélyét megszerezte.

De minimis rendelkezések

14. § (1) A 9-13. §-ok alapján nyújtott támogatások az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L sorozat 379/5, 2006. 12. 28. - (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásnak minősülnek. E támogatási program keretében de minimis támogatást kizárólag a 1998/2006/EK bizottsági rendelet szabályai alapján lehet odaítélni.

(2) A 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:

a) halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai;

b) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások;

c) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben a támogatás összege:

ca) a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ;

d) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások;

e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;

f) a szénipar vállalkozásai;

g) szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében;

h) nehéz helyzetben lévő vállalatok részére.

(3) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatás jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) Minden egyes új, csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét össze kell számítani.

(5) A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.

(6) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet arról, hogy de minimis támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell az 1998/2006/EK rendeletre - hivatkozva annak pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére - valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.

(7) A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás, írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a Polgármester részére, a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról. Az igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról a kedvezményezettnek kell nyilatkoznia.

IV. fejezet

NYILVÁNTARTÁS

15. § (1) *  Jelen rendelet alapján nyújtott támogatások nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának vezetője vezeti.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a támogatás azonosító jelét (polgármesteri határozat számát),

b) a támogatásról szóló döntés meghozatalának időpontját,

c) a vállalkozás megnevezését, azonosító adatait, érintett gazdasági ágazat megnevezését,

d) a vállalkozás jogállására vonatkozó információkat,

e) a nyújtott támogatás megnevezését,

f) a támogatási kategóriát [csekély összegű (de minimis) támogatások, tanácsadáshoz kapcsolódó támogatások, képzési célú támogatások],

g) a nyújtott támogatás formáját,

h) a támogatás összegét, mértékét, a támogatási intenzitást, a kkv-többlettámogatás %-os mértékét,

i) a támogatás időtartamát,

j) a mentesítés feltételeinek teljesülésére vonatkozó információkat,

k) a támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőket,

l) hivatkozást a közösségi forrásokból történő társfinanszírozásra.

(3) A csekély összegű támogatások nyilvántartása esetén külön fel kell tüntetni, hogy a vállalkozás által 14. § (7) alapján benyújtott nyilatkozatában szereplő támogatások összegével együtt mekkora összegű támogatásban részesült a kérelem benyújtását megelőző 3 évben (3x365 nap).

V. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. § (1) Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetését követően az Önkormányzat elkészítteti a rendelet angol és német nyelvű fordíttatását. A rendelet magyar és idegen nyelvű szövegének eltérése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

(3) Az e rendeletben magyar forintban meghatározott összegek euróra való átszámításakor a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott deviza középárfolyam alkalmazandó.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

17. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének, valamint a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, a Bizottság 1998/2006/EK rendeletének való megfelelést szolgálja.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester