Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (X. 21.) önkormányzati rendelete

a közterület-felügyeletről

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva - figyelemmel a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (2) és (6) bekezdésére, a 4. § (2) bekezdésére, valamint a 22. § (1) bekezdésére - a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területén lévő közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint az önkormányzati vagyon védelme érdekében közterület-felügyeletet működtet a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként.

(2) A közterület-felügyelet illetékességi területe kiterjed:

a) *  az Önkormányzat közigazgatási területén lévő közterületekre, függetlenül azok kezelőjétől, kivéve a 2. § d) pontjában foglalt esetet,

b) az Önkormányzat intézményeinek, gazdasági szervezetinek területére, valamint

c) *  az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyontárgyakra.

(3) *  A közterület-felügyelet szervezetét, jogállását, feladat- és hatáskörét e rendelet, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.), az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Rftv.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelet határozza meg.

2. § A közterület-felügyelet feladatkörébe utalt feladatokat a közterület-felügyelők látják el, melyek a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokon túl a következők:

a) a közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése az illetékes hatóságnál (szervnél),

b) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás lefolytatása más szerv hatáskörébe tartozik,

c) közreműködés a közterületi szeszesital fogyasztást tiltó, illetve a dohányzást korlátozó szabályok betartatásában,

d) *  a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott várakozási övezetekben a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a parkolási igazolvány kiadójának értesítése. E feladat ellátása során a közterület-felügyelők csak a XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületeken intézkedhetnek,

e) *  a közterületen tárolt üzemképtelen és roncs járművek eltávolítása iránti intézkedés,

f) közreműködés az Önkormányzat, illetve az Önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai által szervezett rendezvények biztosításában,

g) intézkedés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (III. 8.) önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok elmulasztása esetén, az ott meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása, ennek során helyszíni bírságot is kiszabhat.

2/A. § *  A közterület-felügyelők feladata továbbá:

a) a főváros köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó jogsértések jelzése a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság felé,

b) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott védett övezetekben közlekedő, illetve várakozó járművek behajtási- és behajtási-várakozási hozzájárulásainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése,

c) kerékbilincs alkalmazásának lehetősége a korlátozott várakozási övezetekben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett járműveken, ha a szabálytalanul elhelyezett járművek balesetveszélyt nem jelentenek és a forgalmat nem akadályozzák.

3. § (1) A közterület-felügyelő az Önkormányzat vagyonvédelmi feladatinak ellátása során a Kftv. 22. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok teljesítésére jogosult. Ennek érdekében az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő épületet, építményt lezárhatja, megakadályozhatja, hogy oda illetéktelen személy belépjen, és az illetéktelenül ott tartózkodókat eltávolíthatja.

(2) A közterület-felügyelő az (1) bekezdésben meghatározott intézkedés végrehajtása, valamint az ellenszegülés megtörése érdekében az Rftv. 15. § (3) bekezdésében meghatározott kényszerítő eszközöket alkalmazhatja.

4. § A közterület-felügyelő egyenruhája karjelzésén az Önkormányzat címere és a „Budapest XVI. Kerület Rendészeti Feladatellátás” felirat látható.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester