Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök, tanácsnokok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat képviselő-testületének tagjaira, tanácsnokaira, a bizottságok elnökeire és a bizottságok nem képviselő tagjaira terjed ki.

A tiszteletdíj és annak mértéke

2. § A rendelet 1. §-ában meghatározottak körét az önkormányzati feladatokból vállalt tevékenységük mértékének megfelelően, a feladat színvonalas megvalósításának biztosítására tiszteletdíj illeti meg.

3. § (1) A képviselői alapdíj havi mértéke a polgármester alapilletményének 20%-a.

(2) Pótlék illeti meg azt a képviselőt

a) a polgármester alapilletményének 6%-ában megállapított mértékben, aki egy bizottsági tagsággal rendelkezik,

b) a polgármester alapilletményének 9%-ában megállapított mértékben, aki két vagy több bizottsági tagsággal rendelkezik,

c) a polgármester alapilletményének 18%-ában megállapított mértékben, aki bizottsági elnöki tisztséget tölt be,

d) a polgármester alapilletményének 18%-ában megállapított mértékben, aki tanácsnoki tisztséget tölt be.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt pótlékok közül a képviselőt csak egy illeti meg.

(4) A bizottság nem képviselő tagját havonta a polgármester alapilletményének 9%-a illeti meg tiszteletdíjként.

Természetbeni juttatás

4. § (1) A képviselőt és a bizottság nem képviselő tagját Budapest közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet illeti meg.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt személyeknek nyilatkozniuk kell utazási kedvezményre való jogosultságukról és a természetbeni juttatásra a kedvezményes ár szerint jogosultak.

A tiszteletdíj mérséklése

5. § (1) A Képviselő-testület üléséről igazolatlanul hiányzó képviselő, a bizottsági ülésről igazolatlanul hiányzó bizottsági elnök és tag, valamint a feladatát el nem látó tanácsnok tiszteletdíját az 5-7. §-ban foglaltak szerint kell mérsékelni.

(2) Igazolatlannak minősül az a hiányzás, melyet a hiányzó sem betegséggel, sem egyéb halaszthatatlan elfoglaltsággal nem tud kimenteni. Lehetőség szerint minden képviselőnek, illetve bizottsági tagnak előre jeleznie kell távollétét képviselő-testületi ülés esetén a polgármesternek, bizottsági ülés esetén a bizottság elnökének.

(3) Rendkívüli képviselő-testületi vagy bizottsági ülésen igazolatlan hiányzás nincs.

(4) A képviselő-testületi ülésről való távozást kötelező bejelenteni a polgármesternek.

6. § (1) A tiszteletdíj mérséklésének akkor van helye, ha a képviselő, a bizottsági tag az adott naptári évben a képviselő-testületi vagy bizottsági ülésről negyedszer hiányzik igazolatlanul.

(2) A képviselő-testületi és az egyes bizottsági ülésekről történő hiányzásokat külön-külön kell számítani.

7. § (1) A 6. §-ban meghatározott esetekben a mulasztó képviselő, nem képviselő bizottsági tag részére megállapított tiszteletdíjat 50%-kal csökkenteni kell 12 hónapon keresztül.

(2) Tanácsnok esetében - ha a feladatát nem végzi el - a részére megállapított tiszteletdíjat 25%-kal csökkenteni kell 6 hónapon keresztül.

(3) A csökkentett összegű tiszteletdíjat a szankciót megállapító döntés keltezését követő hónaptól kell folyósítani.

Eljárási szabályok

8. § (1) A 7. § alkalmazásáról az Ügyrendi Bizottság dönt. Döntése előtt az érintettet meg kell hallgatnia. Ha az érintett az Ügyrendi Bizottság előtt nem jelenik meg, azt úgy kell tekinteni, hogy a meghallgatás lehetőségéről lemondott.

(2) Az Ügyrendi Bizottság döntése ellen a szankciót kezdeményező és az érintett - a döntés kézbesítését követő 3 napon belül - a Képviselő-testülethez fordulhat. Ezt az indítványt a következő rendes ülés napirendjére fel kell venni.

9. § (1) Az igazolatlan hiányzások nyilvántartása a képviselő-testületi és bizottsági üléseken a jegyzőkönyvvezető feladata.

(2) A 6. § (1) bekezdésében leírt esetben a polgármester köteles előterjesztést tenni a 7. §-ban rögzített szankció alkalmazására az Ügyrendi Bizottságnak.

(3) Tanácsnok esetében a polgármester jogosult a 7. §-ban rögzített szankció alkalmazására javaslatot tenni az Ügyrendi Bizottságnak, ha a tanácsnok nem látja el a feladatát.

10. § (1) Ha a bizottsági tag a bizottság ülésén, a képviselő a Képviselő-testület ülésén sorozatosan csak az ülés időtartamának töredékén van jelen, és az érdemi munkából ily módon kivonja magát, bizottsági ülés esetén a bizottság határozattal tehet javaslatot az Ügyrendi Bizottságnak a 7. §-ban foglalt szankció alkalmazására. Képviselő-testületi ülés esetén a polgármester jogosult a javaslattételre.

(2) Ha a bizottság elnökére, tagjára vagy a tanácsnokra ezen minőségében ismételten kiszabják a 7. §-ban rögzített szankciót, a polgármester a következő képviselő-testületi ülésen köteles előterjesztést tenni a tisztségéből történő felmentésre.

A tiszteletdíj és a természetbeni juttatás elszámolása, kifizetése

11. § (1) A tiszteletdíj elszámolásával és kifizetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, valamint a természetbeni juttatás biztosításáról a jegyző gondoskodik.

(2) *  A tiszteletdíj kiadására legkésőbb a tárgyhót követő hónap 6. napján, ha ez munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon kerül sor átutalással.

Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

(3) *  E rendelet alkalmazása során a polgármester alapilletménye alatt a polgármester illetményét kell érteni.

Ancsin László Kovács Péter
jegyző polgármester