Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a XVI. kerületi társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a kerületi lakóépületek felújításának pénzügyi támogatásáról a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § *  (1) E rendelet célja, hogy az illetékes miniszter által a klímaváltozás mérséklése érdekében kiírt - a (2) bekezdésben foglaltak szerinti „klímabarát” - állami pályázatokon (a továbbiakban: állami pályázat) részt vevő, ezen rendelet hatálya alá tartozó jogi és természetes személyek által, az állami pályázaton elnyert vissza nem térítendő és/vagy visszatérítendő központi támogatást, vagy az Európai Bizottság által elfogadott operatív programok (2014-20) keretében megítélt kedvezményes hitelhez (a továbbiakban: operatív program keretében megítélt kedvezményes hitelhez) előírt önrészt, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) - az általa kiírt pályázat alapján - további támogatással egészítse ki.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában „klímabarát” állami pályázatnak minősülnek:

a) a lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának (a továbbiakban együtt: felújítás) támogatása céljából kiírt állami pályázatok és operatív programok keretében meghirdetett kedvezményes hitelprogramok;

b) a kerület környezetvédelmi problémáinak megoldása, környezet- és természetvédelmi céljainak megvalósítása érdekében kiírt állami pályázatok;

c) a megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatására (pl. napkollektoros rendszer tervezésének támogatása) kiírt állami pályázatok;

d) graffitik, plakátok eltávolításának és egyidejűleg a homlokzat antigraffiti védőréteggel történő ellátásának támogatására kiírt állami pályázatok.

2. A rendelet hatálya

2. § *  A rendelet hatálya Budapest XVI. kerület közigazgatási területén található társasházakra, lakásszövetkezeti épületekre és azok tulajdonos lakóközösségeire (társasház, lakásszövetkezet), a családi házakra és azok természetes személy tulajdonosaira, valamint a társasházi lakásokra és azok természetes személy tulajdonosaira (a továbbiakban együttesen: Pályázó) terjed ki, amennyiben a tulajdonos lakcímmel rendelkezik a pályázat tárgyát képező lakóépületben és megfelel a mindenkori pályázati kiírás feltételeinek.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) Önkormányzati támogatás: az Önkormányzat által kiírt, pályázati felhívás keretében elnyerhető támogatás, mely a Pályázó által elnyert központi támogatást egészíti ki;

b) *  Központi támogatás: a központi költségvetési keretösszeg és/vagy uniós pénzügyi forrás terhére, a klímaváltozás mérséklése érdekében kiírt ún. „klímabarát” állami pályázat útján elnyert támogatás, vagy operatív program keretében megítélt kedvezményes hitel;

c) Saját önrész: a fejlesztés összes költsége csökkentve az önkormányzati és központi támogatás összegével;

d) *  Kedvezményezett vállalkozás: a társasházban, vagy lakásszövetkezetben lakás tulajdonjogával rendelkező vállalkozás, továbbá családi ház tulajdonjogával rendelkező vállalkozás;

e) *  Lakóépület: a teljes épület vagy dilatációval határolt épületrész vagy társasházi lakás;

f) *  A beruházás megvalósításának határideje: az állami támogatási szerződésben, támogatói okiratban vagy az operatív program keretében kötött kedvezményes hitelszerződésben meghatározott végső határidő.

II. fejezet

Részletes rendelkezések

4. § (1) *  E rendelet hatálya alá tartozó lakóépületek klímaváltozás mérséklése érdekében tervezett felújításához a (2) bekezdésben meghatározott munkálatokra az önkormányzati pályázati kiírás alapján pénzügyi támogatás igényelhető.

(2) Támogatható tevékenységek:

a) nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje,

b) *  homlokzatok és/vagy födémek hőszigetelése,

c) épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása,

d) a megújuló energiafelhasználás növelése,

e) valamint minden egyéb, amely az Állami Pályázatban támogatható tevékenységnek minősül.

(3) A (2) bekezdés szerinti munkálatok részletes tartalmát, valamint a mindenkori pályázati felhívás tartalmi elemeit és a pályázat feltételeit a hatályos rendelkezéseknek megfelelően aktualizált pályázati felhívás tartalmazza, melyet a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (továbbiakban: GPB) véleményezését követően a Polgármester hagy jóvá.

(4) *  A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás a (2) bekezdésben meghatározott munkákra. A támogatás éves keretösszegét az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelete az Állami Pályázat jellegének megnevezésével határozza meg.

(5) Vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban az a Pályázó részesíthető, aki a pályázati kiírás feltételeinek maradéktalanul megfelel, pályázatát a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül az Önkormányzathoz benyújtotta, pályázatához a kiírásban foglalt nyilatkozatokat és okiratokat csatolta.

(6) A felújítás összköltségeként az Állami Pályázatban rögzített felújítási munka és járulékos költségeinek általános forgalmi adót is tartalmazó összege vehető figyelembe.

4. Pályázati eljárás

5. § (1) *  Az önkormányzati támogatás elnyerése pályázati eljárás útján történik. A pályázati felhívást az Önkormányzat lapjában (XVI. Kerületi Újság) és az Önkormányzat honlapján (www.bp16.hu) közzé kell tenni.

(2) Az önkormányzati pályázat az Állami Pályázat pályázati feltételei figyelembevételével kerül kiírásra. A pályázati felhívás tartalmi elemeiről és megjelentetéséről a GPB véleményének kikérése után a Polgármester dönt.

(3) A részletes pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét, pályázat adattartalmi követelményeit, az elbírálás szempontjait, a szerződéskötés feltételeit a pályázati felhívás tartalmazza.

(4) A pályázat elbírálásáról - a rendelkezésre álló támogatási keret figyelembevételével -, a GPB javaslata alapján a Polgármester dönt.

(5) Az önkormányzati támogatás éves keretösszegét az Önkormányzat mindenkori éves költségvetéséről szóló rendelete tartalmazza.

5. Pályázati feltételek

6. § (1) Az önkormányzati támogatás iránti pályázatot - az alapszabályban, illetve alapító okiratban meghatározott képviselő útján - a Pályázók legalább az összes tulajdoni hányad a több mint 51%-ával rendelkező tulajdonostársak beleegyezésével, az erről készült hiteles közgyűlési határozat csatolásával nyújthatnak be. Az Önkormányzat a pályázat benyújtását ennél nagyobb tulajdoni arányú beleegyezéshez kötheti.

(1a) *  Önkormányzati támogatás iránti pályázatot családi ház és társasházi lakás esetében a tulajdonos természetes személy nyújthat be. Több tulajdonos és/vagy haszonélvező esetén valamennyi tulajdonostárs és/vagy haszonélvező egyetértése szükséges a pályázat benyújtásához.

(2) A támogatás feltétele, hogy

a) a Pályázónak ne álljon fenn adó, vagy adók módjára behajtható köztartozása, vételár tartozása, valamint lejárt kölcsöntartozása,

b) a Pályázó a pályázathoz szükséges saját önrésszel rendelkezzen.

(3) *  A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában nem minősül vételár tartozásnak, ha a lakóingatlan tulajdonostársai a vételárat részletekben fizetik meg, és azt az adásvételi szerződés szerint teljesítik.

(4) A pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásról nem hozható döntés. A döntés vagy minden pénzügyi paraméterével együtt támogatja a pályázatot, vagy elveti azt.

(5) *  A Pályázó köteles a benyújtott pályázattól eltérő többletköltségek finanszírozására. Amennyiben a benyújtott pályázattól eltérően, a támogatott tevékenységekre benyújtott elszámolt összköltség alacsonyabb, a folyósítandó támogatási összeget a költségek csökkenésével arányosan mérsékeli a Polgármester, a támogatás intenzitásának megtartása mellett.

(6) Az önkormányzati támogatás mértéke az Állami Pályázat szerint támogatható és elfogadott tevékenységek összes elszámolható költségének legfeljebb 25%-a, melyet a Pályázó kizárólag a pályázatban általa biztosítani szükséges önrészként használhat fel.

(7) *  Az önkormányzati támogatás mértéke operatív program keretében megítélt kedvezményes hitel esetében az előírt önrész legfeljebb 50%-a lehet.

(8) *  Egy lakóépületre csak egyszer nyújtható a rendelet céljában foglaltaknak megfelelő, vissza nem térítendő támogatás.

6. Pénzügyi rendelkezések

7. § (1) *  Az önkormányzati támogatási szerződést az állami pályázatra vagy a kedvezményes hitelre vonatkozó döntés kézhezvételét követő 60 napon belül a támogatásban részesített Pályázónak alá kell írni. Az önkormányzati támogatási szerződést határidőben alá nem író Pályázó a támogatást elveszíti.

(2) *  Az Önkormányzat a beruházás ellenőrzésére műszaki végzettségű szakembert jelöl ki, aki a teljesítést jegyzőkönyv kiállításával igazolja.

(3) *  Az önkormányzati támogatás folyósításának feltétele:

a) az állami támogatási szerződés, állami támogatói okirat, vagy a kedvezményes hitelszerződés másolati példányának az Önkormányzat részére történő megküldése;

b) az önkormányzati támogatási szerződés megkötése;

c) a köztartozásmentesség igazolása;

d) az Önkormányzat által kijelölt műszaki végzettségű szakember teljesítés igazolása;

e) az önkormányzati támogatási szerződésben előírt elszámolás benyújtása;

f) az állami támogatás vagy kedvezményes hitel folyósítását követően, a megvalósított beruházásról az állami pályázatot kiíró vagy a hitelt folyósító, illetve meghatalmazottja által kiadott teljesítésigazolás.

(4) *  Az önkormányzati támogatás folyósítására a megvalósított fejlesztés elfogadása után, utólag, a Pályázó részére történő átutalással kerül sor. Az elszámolás benyújtásakor a Pályázónak igazolnia kell az önrész felhasználását.

(5) Amennyiben a pályázati felhívás azt lehetővé teszi, az önkormányzati támogatás összegének legfeljebb 50%-a előlegként folyósítható abban az esetben, ha a pályázati kiírásban rögzített valamennyi feltételnek a Pályázó eleget tett, a saját önrészét teljes egészében felhasználta, ennek hiteles igazolását csatolja a pályázati felhívásban részletezettek szerint. Az önkormányzati támogatás összegének fennmaradó 50%-a a fejlesztés elfogadását követően, utófinanszírozás formájában kerül átutalásra.

(5a) *  A kedvezményes hitel esetében az önkormányzati támogatás finanszírozása kizárólag utófinanszírozás keretében, a fejlesztés elfogadását követően történik.

(6) *  A pályázati pénzügyi források felhasználásával megvalósított fejlesztés akkor tekinthető elfogadottnak, ha az állami pályázatot kiíró vagy a hitelt folyósító szerv elfogadja a teljesítést, és az Önkormányzat az általa kijelölt műszaki ellenőr teljesítés igazolását követően a szakmai és pénzügyi beszámolót jóváhagyta.

(7) *  Az elnyert támogatás kizárólag az önkormányzati támogatási szerződésben rögzített munkák finanszírozására használható fel. Az önkormányzati támogatási szerződésben rögzített befejezési határidő legfeljebb három alkalommal hosszabbítható meg. Amennyiben a beruházás elfogadása a beruházás megvalósításának határidején belül nem történik meg, a támogatás nem folyósítható, az előleg visszaköveteléséről pedig intézkedni kell.

(8) A Pályázó csak akkor veheti igénybe az Önkormányzat által nyújtott támogatást, amennyiben az Állami Pályázaton támogatást nyert.

(9) * 

7. Csekély összegű támogatásra vonatkozó rendelkezések

8. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(9) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról az e rendelet 1. függeléke szerinti nyomtatványon.

(10) Amennyiben a végső kedvezményezettként vállalkozásnak nyújt az Önkormányzat támogatást, az önkormányzati támogatási szerződés kötelező tartalmi elemét képezi a (8) bekezdésben meghatározott - és e rendelet 1. függeléke szerinti - nyilatkozat.

III. fejezet

Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú függelék a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén

1. Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Elérthetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel)
□ Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
□ Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje: _________ ___________ _________
(év) (hónap) (nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák. * 

2. Csekély összegű támogatások * 
Sor-
szám
Támogatás jogalapja (bizottsági rendelet száma) Támoga-
tást nyújtó szervezet
Támogatás kedvezmé-
nyezettje és célja
A támogatást ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozáshoz vette igénybe? Kérelem benyújtásá-
nak dátuma
 * 
Odaítélés dátuma Támogatás összege Támogatás bruttó támogatás-
tartalma
 * 
Forint Euró Forint Euró
3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható kockázatfinanszírozási célú (kockázatitőke-támogatás) intézkedéssel vagy azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom. * 

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre vonatkozó, vagy a jelen pályázattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó állami támogatásra nyújtott be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

4. Adatok a kockázatfinanszírozási célú intézkedések vagy azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra
Sor-
szám
Támogatás jogalapja (uniós állami támogatási szabály) Támogatást nyújtó szervezet Támogatási kategória
(pl. regionális beruházási támogatás)
Kérelem benyúj-
tásának dátuma
 * 
Odaítélés dátuma Kockázat-
finanszírozási célú intézkedés teljes összege jelentértéken/azonos elszámolható költségek teljes összege jelentértéken
Kockázat-
finanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma/azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma
 * 
Maximális támogatási intezitás (%) vagy maximális támogatási összeg
Forint Euró Forint Euró * 

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok és a fent megadott adatok helyesek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.

Kelt:

...................................

Kedvezményezett

(aláírás, pecsét)

Útmutató

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet *  szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget * , figyelemmel az egyesülés valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra *  is.

Mi a bruttó támogatástartalom?

- A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes referencia ráta alkalmazásával.

Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak?

- Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével rendelkezik, vagy

- Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy

- Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy

- Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét

- Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás szabályait?

- Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során került sor.

- Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

- Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.

- Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek a kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.

Halmozódás:

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatással] az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200 000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

Például:

Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15 000 euró támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az alacsonyabb 100 000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85 000 euró támogatás nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl. könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 200 000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185 000 euró de minimis támogatás nyújtható.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 500 000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati csekély összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200 000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó. * 

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.