Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira (együtt: Önkormányzat), a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: önkormányzati intézmények) terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 12 849 195 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 12 849 195 E Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

a) a költségvetési bevételi főösszeg 10 669 600 E Ft,

b) a költségvetési kiadási főösszeg 12 849 195 E Ft,

c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg -2 179 595 E Ft (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 245 025 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 424 620 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,

d) a belső finanszírozási bevételen belül a költségvetési maradvány igénybevétele 2 130 429 E Ft (ebből működési maradvány 300 345 E Ft, felhalmozási maradvány 1 830 084 E Ft), az államháztartáson belüli megelőlegezések (decemberi előleg) összege 49 166 E Ft,

e) a külső finanszírozás bevétele 0 E Ft, továbbá

f) a finanszírozási kiadási összeg 0 E Ft.

(2) A 2015. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevétel, azaz adósságot keletkeztető ügylet nem kerül tervezésre.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 1.A. és az 1.B. mellékletek részletezik.

(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását az 1.0. melléklet részletezi.

III. Fejezet

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati (költségvetési szervek nélküli) részletezését az 1.1. melléklet alapján határozza meg, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1.1.0. melléklet, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) bevételeit előirányzatonként az 1.1./A. melléklet tartalmazza.

b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, a költségvetési szervek kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatait, valamint a létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 2.2-2.16. mellékletek szerint, összesítve a 2. mellékletében határozza meg, az összesítés tartalmazza a Polgármesteri Hivatal tervszámait is.

c) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások polgármesteri hivatali részletezését, kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2.1. melléklet tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót előirányzatonként részletezve a 2.1.A. mellékletben, dologi kiadásait előirányzatonként részletezve a 2.1.B. mellékletben határozza meg.

d) Az Önkormányzat személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót részletezve a 3./A. mellékletben, dologi kiadásait a 3./B. mellékletben határozza meg.

e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásait és önként vállalt működési feladatok kiadásait a 3./C. mellékletben, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 4. mellékletben részletezi.

f) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait - elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatait - az 5. melléklet szerint határozza meg.

g) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6./A. melléklet szerint határozza meg.

h) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként és az intézményi felújítási és karbantartási céltartalékot a 6./B. melléklet szerint részletezi.

i) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásait a 7. mellékletben részletezi.

j) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

k) A 9/A. melléklet tartalmazza az Önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a 9/B. melléklet az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését - a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételt - az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, valamint a 9/C. melléklet az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, a 2015. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

l) A 10. melléklet tartalmazza azt az adatlapot, amelyen a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerveknek az elismert tartozásállományról havonta adatot kell szolgáltatni.

IV. Fejezet

Tartalékok

4. § (1) *  A Képviselő-testület a tartalékokról az 5. mellékletben rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 48 920 E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.

(2) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 0 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára.

(3) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhasználható általános működési tartalékát 61 256 E Ft-ban állapítja meg.

(4) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapjában a be nem folyó bevételek fedezetére, illetve a váratlanul felmerülő feladatokra 113 404 E Ft tartalékot állapít meg.

(5) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 291 897 E Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) 36 334 E Ft ingatlan letétek,

b) 59 812 E Ft egyéb óvadékok, letétek,

c) 2 427 E Ft bérlakás kaució,

d) 7 104 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,

e) 186 220 E Ft tartalék telekértékesítésekből be nem folyó bevételek esetén.

(6) *  A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 17 796 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat környezetvédelmi alapjában a be nem folyó bevételek fedezetére 7 412 E Ft tartalékot állapít meg.

(8) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 456 940 E Ft-ban állapítja meg.

(9) *  A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények felújítási és karbantartási céltartalékáról a 6./B. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik, keretösszegét 117 954 E Ft-ban állapítja meg.

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az Önkormányzatnak, az önkormányzati intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányait e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt hatáskörében, valamint az önkormányzati intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(5) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(6) Az önkormányzati intézményeknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” előirányzatának 2%-át, amely összeg valamennyi költségvetési szerv költségvetésében tervezésre került. A Polgármesteri Hivatalnál jutalmazásra fordítható összeg a rendelet 2.1.A. mellékletének 9. sorában kerül meghatározásra.

(7) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-a alapján a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások értékpapírral nem teljesíthetők. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 E Ft erejéig egyszeri kifizetés a házipénztárból teljesíthető. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:

a) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szakmai anyagok, irodaszerek, üzemanyag, gyógyszer, könyv, folyóirat, munkaruha, tisztítószerek), a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű karbantartási, javítási, szolgáltatási kiadások (szállítási költség, orvosi vizsgálat, telefonkártya, hirdetés készpénzben történő teljesítése), étkezés visszafizetés;

b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege;

c) egyéb személyi juttatások kifizetése (BKK, helyközi utazási költségtérítés) illetményelőleg, valamint bankszámlával nem rendelkező alkalmazott esetén illetmény és jutalom kifizetése;

d) utólagos elszámolásra kiadott előleg kifizetése;

e) eseti jelleggel, a Polgármester engedélyével egyéb (pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének) kifizetés.

(8) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester gyakorolja.

6. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.

(2) Az Önkormányzat a jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatást 2015. év január hónapjától - az önkormányzati intézmények részére - 12 egyenlő részletben nettósítva utalja az Önkormányzat kiskincstári rendszerről és annak működési rendjéről szóló 33/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelete értelmében.

(3) Az Áht. 41. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szerv saját nevében a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá

a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,

b) faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet,

c) garanciát és kezességet nem vállalhat, továbbá

d) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatja,

e) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként abban az esetben kötheti le, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti.

(4) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet.

7. § (1) A költségvetésben tervezett céljellegű támogatásokról és év közben az intézményi finanszírozásba beépülő támogatások felhasználásáról a Képviselő-testületnek az alábbi, (2) és (4)-(5) bekezdésben felsorolt bizottságai kapnak felhatalmazást a döntésre az ott leírtak szerint az 5. mellékletben meghatározott összegekkel:

(2) a) Kulturális és Sport Bizottság:

aa) Közművelődési és kerületi sporttevékenységek támogatása;

ab) Tehetséges fiatalok támogatása;

ac) Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete;

ad) Civil szervezetek támogatása.

b) Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság:

ba) Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása;

bb) Egyházak támogatása.

c) Egészségügyi és Szociális Bizottság:

ca) Prevenciós keret;

cb) Háztartásoknak visszatérítendő támogatás.

d) Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság:

da) Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret.

(3) A Bizottságok által juttatott támogatásokról is támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell az Áht-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) és a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben előírt tartalmi elemeket. Az elszámolás tételesen, számla szerint történik, amelyről a támogatottnak összesítő kimutatást is készítenie kell. Az elszámolást szöveges tájékoztatóval kell kiegészíteni. A támogatás elszámolását az a bizottság hagyja jóvá, amely a támogatás megítéléséről döntött.

(4) a) *  A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetésére, fenntartására” jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegből 4 642 E Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2015. április 15-ig járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy e keretösszegeket 2015. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2015. április 15-i határidő jogvesztő, javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van.

b) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja továbbá:

ba) a Környezetvédelmi Alap alszámlára befolyó talajterhelési díj felhasználását;

bb) a vízellátás, a csapadékvíz elvezetés, a járdaépítések, a szőnyegezések, a parkoló építés, valamint a gázvezetékhálózat-kiépítés előirányzat terhére a keretösszegként elfogadott összeg tételes felhasználását. A járdaépítésekre a körzetben választott képviselők saját körzetükre vonatkozó javaslataikat 2015. április 15-ig tehetik meg. A 2015. április 15-i határidő jogvesztő, javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van;

bc) a költségvetésben keretösszegként elfogadott, tételesen nem nevesített közlekedésbiztonsági keret felosztását, figyelembe véve a nevesített feladatokat.

(5) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság hatáskörébe utalja a Környezetvédelmi Alap alszámlára befolyó bevételek - a talajterhelési díjbevétel kivételével - felhasználását 5 413 E Ft erejéig a környezetvédelmi alapról szóló rendelete alapján.

(6) Az (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésben a Képviselő-testület valamely bizottságához nem rendelt, de a költségvetési rendelet 5. mellékletében nevesített támogatások felhasználására való döntési jogosultságot a Polgármester a hatályos kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének szabályozásáról szóló belső utasításban szabályozza.

(7) A Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 250 E Ft/fő, a XVI. kerületért kitüntetés mellé nettó 125 E Ft/fő összegű jutalmat biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében.

(8) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén - kivéve decembert - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat fizetési számlája - 11784009-15516006 - javára át kell utalni. Év végén a számla csak nullás egyenleget tartalmazhat. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a fizetési számláról a beszedési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni. A talajterhelési díj mindenkor teljesített összege kizárólagosan a Környezetvédelmi Alap bevételét képezi.

(9) A gépjárműadó fizetési számláról tárgyhó 10-én a tárgyhót megelőző hónapban befolyt összeg 60%-át a Magyar Államkincstár számlaszámára tovább kell utalni, ugyanezen a napon a 40%-ot az Önkormányzat fizetési számlájára kell átvezetni.

(10) Az „elektronikus eljárások illetéke” alszámláról negyedévet követő hónap 10. napjáig át kell utalni a befolyt összegeket a Magyar Államkincstár számlaszámára.

(11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján - az Önkormányzat fizetési számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.

(12) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és a Polgármesteri Hivatal mely szervezeti egysége felé kell elszámolni.

(13) Az Önkormányzat a 100%-ig önkormányzati tulajdonú Kft-i vonatkozásában:

a) a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft-nek a jelen rendelet 5. mellékletének 27. sorában szereplő összeggel kompenzációt biztosít, továbbá a 7. melléklet 22. sorában szereplő összeggel felhalmozási célú támogatást nyújt.

b) a REHAB XVI. Ker. Kft-nek a jelen rendelet 5. mellékletének 20. sorában szereplő összeggel működési célú, rulírozó módon igénybe vehető visszatérítendő támogatást, kölcsönt nyújt, valamint a 28. sorban szereplő összeggel vissza nem térítendő működési célú támogatást ad.

c) a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. önkormányzati finanszírozást nem igényel.

(14) A Bizottságok - SZMSZ-ben foglalt hatáskörükben - a Polgármester jóváhagyásával évi 15 000 E Ft összeghatárig jogosultak pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz. Ha a Polgármester nem ért egyet, köteles az ügyet a Képviselő-testület elé terjeszteni olyan időn belül, hogy a pályázat pozitív döntés esetén ne lépje túl a határidőt (szükség esetén rendkívüli ülést hív össze).

(15) A Polgármester 25 000 E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad.

(16) A Polgármester 11 000 E Ft összeghatárig jogosult vissza nem térítendő támogatások odaítélésére - a kríziskeret terhére - az egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások között.

8. § (1) A költségvetés végrehajtásáról, a bevételi és a kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester - a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények útján - gondoskodik.

(2) Az önkormányzati intézmények az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti.

9. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások, a központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

10. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati intézmény az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől vagy egyéb szervezettől célhoz kötött bevételt vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Az Ávr. 35. § (10) bekezdése alapján az önkormányzati intézmények a nem tervezett saját bevételt a Polgármester előzetes egyetértésével használhatják fel a tervezett saját bevétel 10%-áig, az ezen felüli többletbevétel felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi. Amennyiben jogszabály, bírósági jogerős döntés vagy közigazgatási hatósági határozat fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű.

(2) Az önkormányzati intézmények saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását.

(3) A költségvetési szerveknek kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalásaik esetén az Áht. 36. § (3) bekezdésére és az Ávr. 46. §-ára tekintettel kell eljárniuk.

(4) Az éves költségvetés végrehajtása során az e rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek az árubeszerzéseik, beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait alkalmazni.

11. § Az Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az Áht. 25. § (1)-(4) bekezdéseinek megfelelően a 2015. évi költségvetési rendeletbe beépültek.

VI. Fejezet

Az előirányzatok módosítása

12. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az eredeti előirányzat költségvetési főösszegének 5%-áig a Polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.

(4) Az Áht. 34-35. §-a és az Ávr. 43. §-a alapján a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók, kivéve az (5)-(6) bekezdésekben rögzített eseteket. Ezen intézkedésekről az intézményvezető 30 napon belül értesíti a Polgármestert, aki negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(5) A költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt előirányzatként kell kezelni az élelmezési kiadásokat, az állandó üzemeltetési szolgáltatások kiadásait (gáz- és villamos-energia díja, víz- és csatornadíjak), valamint az ezen kiadásokat terhelő ÁFA-t és a rehabilitációs hozzájárulást, ezen előirányzatokra tervezett összegeket másra átcsoportosítani vagy felhasználni a Polgármester hozzájárulása nélkül nem lehet.

(6) A költségvetési szervek a saját költségvetésükbe beépülő, a költségvetési egyeztetési tárgyaláson betervezett, meghatározott egyedi célra és feladatra kapott önkormányzati támogatásokat csak az egyedi célnak megfelelően használhatják fel, ezeket másra átcsoportosítani vagy felhasználni nem lehet.

(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(8) A költségvetési szervek létszámának (álláshely) módosítására a Képviselő-testület jogosult.

(9) A választásra, népszavazásra biztosított előirányzatok közötti átcsoportosítást, módosítást a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit figyelembe véve kell alkalmazni.

(10) A Képviselő-testület bizottságai és a Polgármester jogosultak a hatáskörükbe átruházott egyes költségvetési sorok közötti átcsoportosítás engedélyezésére.

(11) A Képviselő-testület a (2)-(4) és (7)-(10) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(12) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

VII. Fejezet

A gazdálkodás szabályai

13. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A GAMESZ körhöz tartozó költségvetési szervek gazdálkodásuk során kötelesek tekintettel lenni a GAMESZ vezetője és az intézmény vezetője által aláírt, a Polgármester által jóváhagyott megállapodásra a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. A „megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről” aktualizálásáról a GAMESZ vezetője köteles gondoskodni.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

VIII. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról elsősorban a Polgármesteri Hivatal állományában lévő belső ellenőrei útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

IX. Fejezet

Kötelező beszámolók a költségvetés végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

15. § (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 4. § (5) bekezdés d) pontjában, 7. § (11) és (15) bekezdéseiben, 9. §-ában és a 12. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról.

(2) A Bizottságok a jelen rendelet 7. § (2)-(5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján meghozott döntéseikről évente kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek (a döntések nyilvántartására jogosultak a Jegyzőt felkérni, és a nyilvántartással teljesíteni a beszámolást).

(3) A Bizottságok a 7. § (14) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéseikről a soron következő ülésen kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet.

X. Fejezet

Záró és vegyes rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-ában meghatározott szervek a 2016. január 1. és a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

Ancsin László Kovács Péter
Jegyző Polgármester

1-1.1.A. számú melléklet a 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez *