Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a lakossági komposztálás támogatásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a lakossági komposztálás támogatásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja az ingatlanokon keletkező zöldhulladék komposztálásának önkormányzati támogatása.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületében bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre terjed ki.

3. A támogatás formája és mértéke

3. § (1) Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az 1. §-ban meghatározott célra jelentkezők részére lakcímenként egy komposztáló ládát és egy komposztáló hálót (a továbbiakban: komposztálás céljára szolgáló eszközök) biztosít az Önkormányzat adott évi költségvetésében erre a célra elkülönített keret erejéig, a beérkezett jelentkezések sorrendjében, figyelemmel az e rendeletben foglalt szempontrendszerre. A komposztálás céljára szolgáló eszközökre jelentkezni egész évben folyamatosan lehet. A komposztálás céljára szolgáló eszközök kiosztására évente két alkalommal kerül sor.

(2) A (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően társasház esetén 500 m2-enként biztosíthatók a komposztálás céljára szolgáló eszközök.

(3) A jelentkezési feltételeknek való megfelelés esetén a komposztálásra szolgáló eszközök a jelentkező tulajdonába kerülnek azzal a feltétellel, hogy azokra 5 évig fenntartási kötelezettséget vállal a jelentkező.

4. Jelentkezési feltételek

4. § (1) Jelentkezni annak az ingatlannak a vonatkozásában lehet, mely a jelentkező lakcímének igazolására szolgáló hatósági igazolványában lakcímeként vagy tartózkodási helye címeként szerepel.

(2) A többlakásos épületekre az alábbi szabályok vonatkoznak:

a) ha az épületben hat lakásnál kevesebb található, a jelentkezés benyújtásához az ingatlan valamennyi tulajdonosának írásbeli hozzájárulását, illetve kizárólagos használatú ingatlanrészre irányuló jelentkezés esetén az ingatlanra vonatkozó használati megállapodást a jelentkezési laphoz csatolni kell;

b) ha az épületben hat vagy annál több lakás található, a jelentkezéshez közgyűlési határozat szükséges, melyet a jelentkezési laphoz csatolni kell.

(3) Nem nyújthat be jelentkezési lapot az, aki a (tervezett) jelentkezés benyújtását megelőző 3 éven belül részesült támogatásban.

(4) *  Jelentkezni a jelentkezési felhívásban közzétett, hiánytalanul kitöltött, az elektronikus ügyintézési felületen vagy papír alapon benyújtott jelentkezési lapon lehet.

5. A nyertes jelentkező jogai és kötelezettségei

5. § (1) Sikeres jelentkezés esetén a komposztálás céljára szolgáló eszközöket a jelentkező átadás-átvételi eljárás keretében személyesen veheti át, mely során a személyi igazolványát és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát az átadónak be kell mutatnia.

(2) Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, mely az alábbiakat tartalmazza:

a) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a komposztálás céljára szolgáló eszközöket rendeltetésszerűen használja a jelentkezési lapon megjelölt címen;

b) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy amennyiben a fenntartási kötelezettség ideje (5 év) alatt elköltözik, ezt be kell jelentenie az Önkormányzatnak. A komposztálás céljára szolgáló eszközöket az ingatlan új tulajdonosa átveheti tőle, ebben az esetben az Önkormányzat az ingatlan új tulajdonosával lefolytatja az átadás-átvételi eljárást. Amennyiben a jelentkező a XVI. kerületben létesít új lakó- vagy tartózkodási helyet, az új címre áttelepítheti a komposztálás céljára szolgáló eszközöket. Egyéb esetben a komposztálás céljára szolgáló eszközöket vissza kell szolgáltatnia hiánytalanul, sértetlenül és használható állapotban az Önkormányzat részére vagy azok ellenértékét meg kell fizetnie;

c) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a fenntartási kötelezettség ideje alatt a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat megtéríti az Önkormányzatnak;

d) a jelentkező kötelezettségvállalását arról, hogy ha a fenntartási kötelezettség ideje alatt a komposztálás céljára szolgáló eszközök megsemmisülnek, vagy ellopják őket, azt haladéktalanul bejelenti az Önkormányzatnak;

e) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi azt, hogy a megrongálódott eszközöket nem cseréli ki és nem javítja meg az Önkormányzat;

f) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi azt, hogy a komposztálás céljára szolgáló eszközöket csak körülkerített magáningatlanon helyezheti el.

6. § (1) Nyertes jelentkezés esetén az Önkormányzat képviseletében eljáró személy a fenntartási kötelezettség ideje alatt előzetes bejelentés nélkül jogosult a komposztálás céljára szolgáló eszközök rendeltetésszerű használatát ellenőrizni.

(2) Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a komposztálás céljára szolgáló eszközöket a jelentkező nem rendeltetésszerűen használja vagy azok a jelentkezési lapon megjelölt címen nem lelhetők fel vagy azok megsemmisültek, illetve azokat ellopták és ezt a tényt, hitelt érdemlően a jelentkező nem tudja bizonyítani, a jelentkezőnek a komposztálás céljára szolgáló eszközök ellenértékét meg kell fizetnie az Önkormányzatnak.

(3) A komposztálás céljára szolgáló eszközök visszaadását a nyertes jelentkező a fenntartási kötelezettség ideje alatt bármikor felajánlhatja, ha azok eredeti csomagolásban, sérülésmentes állapotban vannak.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) A jelentkezések elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) Az Önkormányzat a komposztálás céljára szolgáló eszközök ellenértékét 15 000 Ft-ban állapítja meg.

(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

Jelentkezési lap