Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” programról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” programról a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) célja a Budapest Főváros XVI. kerületében felnövő gyermekek lokálpatriotizmusának kialakítása és ápolása, ezáltal a szülőhelyhez való kötődés növelése, a természeti környezet védelmének tudatosítása. Cél továbbá a település természeti környezetének megóvása, a kedvezőtlen klímaváltozás hatásainak tompítása.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületében bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre terjed ki.

3. A támogatás formája és mértéke

3. § (1) Az Önkormányzat - a 4. § (2) bekezdésben foglaltak kivételével - minden, Budapest Főváros XVI. kerületében lakcímmel rendelkező újszülött gyermek után egy lombhullató díszfa vagy gyümölcsfa csemetét biztosít az Önkormányzat adott évi költségvetésében erre a célra elkülönített keret erejéig, a beérkezett jelentkezések sorrendjében, figyelemmel az e rendeletben foglalt szempontrendszerre. A facsemeték kiosztására évente két alkalommal, tavasszal és ősszel kerül sor.

(2) A jelentkezési feltételeknek való megfelelés esetén

a) ha a jelentkező a tulajdonában álló ingatlanra kívánja ültetni a facsemetét, akkor az a jelentkező tulajdonába kerül azzal a feltétellel, hogy arra fenntartási kötelezettséget vállal;

b) ha a jelentkező az Önkormányzat által fenntartott közterületre (az ingatlana előtti vagy melletti zöldsávba, zöldfelületre) kívánja ültetni a facsemetét, az az Önkormányzat tulajdonába kerül azzal a feltétellel, hogy 2 évre a jelentkező gondozási kötelezettséget vállal rá, majd ezt követően a fa az Önkormányzat fenntartásába kerül;

c) ha a jelentkező gyermekligetbe kívánja ültetni a facsemetét, az az Önkormányzat tulajdonába és fenntartásába kerül.

4. Jelentkezési feltételek

4. § (1) Facsemete iránt az újszülött gyermek szülője jelentkezhet a gyermek születését követő hat hónapon belül, amennyiben a jelentkező lakcímének igazolására szolgáló hatósági igazolványában lakóhelye vagy tartózkodási helye címeként Budapest Főváros XVI. kerülete szerepel.

(2) Facsemete iránt jelentkezhet továbbá a gyermek születését követő hat hónapon belül az újszülött gyermek nagyszülője, amennyiben a jelentkező lakcímének igazolására szolgáló hatósági igazolványában lakóhelye vagy tartózkodási helye címeként Budapest Főváros XVI. kerülete szerepel és a gyermek magyarországi lakcímmel rendelkezik.

(3) A facsemeték ültetése a következők szerint történhet:

a) ha a jelentkező tulajdonában Budapest Főváros XVI. kerületében fekvő lakóház, építési telek vagy többlakásos épületben található lakás van,

aa) lombhullató díszfát vagy gyümölcsfát az ingatlanára,

ab) lombhullató díszfát - amennyiben az alkalmas rá - az ingatlan előtti zöldsávba ültethet.

b) *  ha a jelentkező tulajdonában Budapest Főváros XVI. kerületében fekvő lakótelepi lakás van, a jelentkező a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Környezet- és Klímavédelmi Irodájának munkatársa által kijelölt közterületen ültethet facsemetét.

c) aki az a)-b) pontokban megállapított lehetőséggel nem tud élni, olyan közösségi helyre ültetheti a facsemetét, amelyet az Önkormányzat erre a célra kijelölt (gyermekliget).

(4) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a facsemeték ültetése a következők szerint történhet:

a) ha a jelentkező tulajdonában Budapest Főváros XVI. kerületében fekvő lakóház van,

aa) lombhullató díszfát vagy gyümölcsfát az ingatlanára,

ab) lombhullató díszfát - amennyiben az alkalmas rá - az ingatlan előtti zöldsávba ültethet.

(5) Ha a jelentkező többlakásos épületben rendelkezik lakástulajdonnal

a) és az épületben hat lakásnál kevesebb található, a jelentkezés benyújtásához az ingatlan valamennyi tulajdonosának írásbeli hozzájárulását, illetve kizárólagos használatú ingatlanrészre irányuló jelentkezés esetén az ingatlanra vonatkozó használati megállapodást a jelentkezési laphoz csatolni kell;

b) és az épületben hat vagy annál több lakás található, a jelentkezéshez közgyűlési határozat szükséges, melyet a jelentkezési laphoz csatolni kell.

(6) *  Jelentkezni a jelentkezési felhívásban közzétett időpontig, hiánytalanul kitöltött és az elektronikus ügyintézési felületen vagy papír alapon benyújtott, e rendelet 1. számú függelékét képező jelentkezési lapon lehet.

5. A nyertes jelentkező kötelezettségei

5. § (1) Sikeres jelentkezés esetén a facsemetét a jelentkező átadás-átvételi eljárás keretében személyesen veheti át, mely során a személyi igazolványát és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát az átadónak be kell mutatnia.

(2) Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a facsemetét a jelentkezési lapon megjelölt címen vagy a kijelölt területen ülteti el, valamit, hogy azt az ültetés időpontjától számítva két évig gondozza.

6. § Nyertes jelentkezés esetén az Önkormányzat képviseletében eljáró személy a fenntartási kötelezettség ideje alatt előzetes bejelentés nélkül jogosult a facsemete megfelelő gondozását ellenőrizni.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) *  A jelentkezések elbírálása a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága hatáskörébe tartozik. A 4. § (3) bekezdés c) pontja szerinti közösségi helyet a polgármester jelöli ki minden évben legkésőbb március 31. napjáig.

(2) A facsemete gondozására a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet, valamint az ilyen tárgyú helyi önkormányzati rendeletek az irányadóak.

(3) E rendelet alkalmazása során

a) lakótelep: olyan többlakásos épület, amely nem rendelkezik saját tulajdonú földterülettel;

b) gondozási kötelezettség: a facsemete locsolásáról és tápanyag utánpótlásáról való rendszeres gondoskodás.

8. § (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú függelék a 32/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez *