Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló valamennyi köznevelési intézményre kiterjed.

Az étkezési térítési díj

2. § *  A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben az intézményi térítési díj az intézmény típusától függően az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) Óvodai ellátás egy napra

aa) *  csak ebéd 472,- Ft

ab) *  kétszeri étkezés 570,- Ft

ac) *  háromszori étkezés 668,- Ft

b) Általános iskolai ellátás egy napra

ba) *  csak ebéd 569,- Ft

bb) *  háromszori étkezés 891,- Ft

c) Gimnáziumi ellátás egy napra

ca) *  ebéd 569,- Ft

3. § A 2. § szerinti térítési díjak önköltségszámítását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) E rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. melléklet a 3/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelethez *