Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira (a továbbiakban együtt: Önkormányzat), a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

II. Fejezet

A 2016. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) 10 815 743 E Ft Költségvetési bevétellel

b) 2 924 490 E Ft 2015. évi Maradvány igénybevételével

c) 14 550 384 E Ft Belföldi finanszírozási bevétellel

d) 10 720 975 E Ft Költségvetési kiadással

e) 14 520 463 E Ft Finanszírozási kiadással

f) 3 049 179 E Ft 2016. évi költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott működési célú bevételeit és kiadásait az 1.A. melléklet, valamint felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 1.B. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.0. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

III. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 1.1. melléklet, mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1.0. melléklet, valamint az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) bevételeit előirányzatonként az 1.1./A. melléklet szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2.1-2.17. mellékletek, a költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését a 2.1.A. melléklet, a dologi kiadásainak teljesítését a 2.1.B. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését a 3./A. melléklet, a dologi kiadásainak teljesítését a 3./B. melléklet, a működési kiadások teljesítését kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3./C. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését a 6./A. mellékletben, az Önkormányzat felújítási kiadásainak felújításonkénti, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka teljesítését a 6./B. mellékletben, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület az európai uniós támogatással és a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület e rendelet 9. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 2 892 704 E Ft összegű 2016. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:

a) Költségvetési szervet megillető kiutalatlan támogatás - 4 169 E Ft
b) Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés - 30 E Ft
c) A 2017. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összeg összesen 2 888 505 E Ft
A 2017. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra 1 476 868 E Ft
d) Fennmaradó összeg 1 411 637 E Ft

(3) A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása során a fennmaradó összeg forrása a nem tervezett, 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak - mert arról a költségvetés elfogadásakor még nem volt pontos információ -, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott, a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak.

(4) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. A költségvetési szervet megillető kiutalatlan támogatás utalásáról e rendelet hatályba lépését követő 20 napon belül intézkedni kell.

(5) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a jelen rendelettel jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(6) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány és a kiutalatlan támogatás jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

11. § A Képviselő-testület a törvényi előírásnak megfelelően a támogatást folyósító Magyar Államkincstártól további 18 648 E Ft 2016. évre vonatkozó feladatalapú támogatás utalását elfogadja.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

A /2017. (V. .) önkormányzati rendelethez készült „Tájékoztató táblák”:

1. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege (2015. évi tény adatok, 2016. évi módosított előirányzat és teljesítés)

2. számú Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

3. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

4. számú Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016. december 31-én

4./A. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

5. számú A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

6. számú Kimutatás a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

7./1. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásához Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról összesítve és költségvetési szervenként

7./2. számú Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

7./3. számú Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról összesítve és költségvetési szervenként (Intézményi beszámolók 15/A. űrlapja)

7./4. számú Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke összesítve és költségvetési szervenként

7./5. számú Összesítő táblázat forgalomképesség szerint - Vagyonkataszterből előállítva

7./6. számú A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége - Kataszteri egyezőség (főkönyv - analitika - kataszter)

8. számú Eredmény-kimutatás összesítve és költségvetési szervenként - Beszámoló 13/A. űrlapja

9. számú Pénzeszközök változásának levezetése

10. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

1-1.1.A. számú melléklet a 10/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelethez