Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, valamint településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének szabályairól

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján a következőket rendeli el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A partnerségi egyeztetés alkalmazása és hatálya

(1) A jelen rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerület területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, valamint településrendezési eszközök készítésére, módosítására vonatkozó egyeztetési eljárására terjed ki.

(2) E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületének lakosságára, valamint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnál az adott partnerségi eljárás során bejelentkezett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekre, egyházakra, valamint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen folyamatosan működő egyesületekre terjed ki.

2. § A partnerek tájékoztatásának módja és eszköze

Az egyeztetési eljárás során az eljárásban részt vevő, elektronikus címmel rendelkezők elektronikus levélben vagy levélben, míg az elektronikus címmel nem rendelkezők levélben kapnak tájékoztatást.

3. § A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje, nyilvántartásuk módja

(1) A partnerségi egyeztetésben résztvevők véleménye, javaslata papír formátumban az ügyirat részét képezi.

(2) A partneri javaslatokat, észrevételeket az értesítés kézhezvételétől, de legkésőbb a www.bp16.hu honlapon való közzétételtől számított 8 napon belül lehet papíralapon vagy elektronikusan megtenni.

4. § A partnerségi egyeztetés során az el nem fogadott vélemények kezelése

(1) Az egyeztetési eljárás során az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények kezelésének módja a következő:

a) településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet esetében a Képviselő-testület Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága, míg

b) településrendezési eszközök esetében a Képviselő-testület

dönt határozattal az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásával.

(2) A határozatok másolati példánya az ügyirat részét képezi.

5. § Nyilvánosságot biztosító intézkedések

Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, az arculati kézikönyv, településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések a következők:

a) az adott partnerségi eljárás során bejelentkezett partnerek esetében az elektronikus levélcímmel rendelkezők értesítése,

b) az önkormányzat honlapján való megjelenítés,

c) az önkormányzati újságban tájékoztatás.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester
Ancsin László
jegyző