Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az adókötelezettség, az adó alanya

1. § Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat illetékességi területén idegenforgalmi adót vezet be.

2. § Az adókötelezettségre és az adó alanyára a Hatv. 30. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak az irányadók.

Az adómentesség

3. § Mentes a 2. § szerinti adókötelezettség alól a Hatv. 31. §-ában felsoroltak köre.

Az adó alapja

4. § Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke

5. § Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 280 Ft.

Az adó bevallása, megállapítása, megfizetése

6. § Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett adóról a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell adóbevallást benyújtania a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Önkormányzati Adóhatóságához.

7. § Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettek körére és az adóbeszedés módjára a Hatv. 34. §-át kell alkalmazni.

8. § Az adó beszedésére kötelezett köteles az adót a beszedést követő hó 15. napjáig az Önkormányzat idegenforgalmi adó elnevezésű számlájára befizetni.

Az adózással kapcsolatos nyilvántartások

9. § (1) A szálláshelyen megszálló vendégekről az adóbeszedésre kötelezett az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást köteles vezetni az alábbi adattartalommal:

a) vendég vezeték és utóneve,

b) vendég születési helye és ideje,

c) vendég lakcíme,

d) vendég személyazonosító okmányának (útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély) száma,

e) vendég állampolgársága,

f) szálláshelyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontja,

g) vendégéjszakák száma,

h) idegenforgalmi adó teljes összege,

i) idegenforgalmi adó alóli mentesség jogcíme.

(2) Az adó beszedésére kötelezett a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt haladéktalanul köteles az (1) bekezdésben előírt adattartalmú nyilvántartásban rögzíteni.

(3) Az adó beszedésére kötelezett köteles arról gondoskodni, hogy a nyilvántartás a szálláshelyen folyamatosan rendelkezésre álljon, ellenőrizhető legyen.

(4) Az adó beszedésére kötelezett jogosult megválasztani, hogy az (1) bekezdésben rögzített nyilvántartást manuális vagy elektronikus formában vezeti. Amennyiben az adó beszedésére kötelezett a nyilvántartást elektronikus formában vezeti, köteles legalább az (1) bekezdésben meghatározott adattartalmú bejelentőlapot a vendéggel kitöltetni és aláíratni.

(5) A nyilvántartásba az önkormányzati adóhatóság ellenőrzés céljából betekinthet. Az önkormányzati adóhatóság a bejelentett, regisztrált, illetve a nyilvántartásból hiányzó tények, adatok, körülmények valódiságát, vagy azok hiányát a bevallási időszak lezárását megelőzően és utólag is vizsgálhatja. Az adóbeszedésre kötelezett köteles az adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani, a bizonylatokat, a bejelentőlapokat, a nyilvántartást, rendelkezésre bocsátani.

(6) Amennyiben az adó beszedésére kötelezett a vendég nyilvántartásba vételét elmulasztja, késedelmesen teljesíti, illetve bejelentési, változás bejelentési, bevallási, befizetési, valamint nyilvántartási kötelezettségét nem az előírt módon, tartalommal, és időben teljesíti, az önkormányzati adóhatóság mulasztási bírságot állapíthat meg az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak figyelembevételével.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 24/2017. (X. 25.) önkormányzati rendelethez