Indokolás

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (3) bekezdésében foglalt feladat- és hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest XVI. kerület 118549/1 helyrajzi számú telek Szabadföld út menti területsávjára (továbbiakban: terület) terjed ki.

(2) E rendelet 1. sz. melléklete a szabályozással érintett terület térképi ábrázolását tartalmazza.

2. § * 

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Péter Ancsin László
polgármester jegyző

1. melléklet a 27/2017. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 27/2017. (X. 25.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére