Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a környezetet szennyező fűtési mód megszűntetéséhez nyújtható helyi támogatásról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya a Budapest Főváros XVI. kerület területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező az Európai Unió tagállamainak állampolgáraira, valamint a letelepedési engedéllyel, vagy állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkező külföldi személyekre (továbbiakban: kérelmező) terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kizárólag a Budapest Főváros XVI. kerület területén található, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett azon ingatlanra terjed ki, amely környezetszennyező fűtési móddal rendelkezik, és amelyben az (1) bekezdésben meghatározott személy az ingatlan tulajdonosaként legalább 1 éve rendelkezik lakó- vagy tartózkodási hellyel.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Környezetet szennyező fűtési mód: fával, szénnel, olajjal történő fűtés, vegyes tüzelésű fűtési mód.

2. Fűtéskorszerűsítés: gázzal történő fűtés kialakítása, beleértve a szükséges terveztetés, engedélyeztetés, szerelvények, anyag, kivitelezés, helyreállítási munkálatok költségeit, valamint a környezetet szennyező fűtési mód végleges megszűntetésének költségeit.

3. Környezetet szennyező fűtési mód végleges megszüntetése: fa-, szén-, olaj-, vegyes tüzelésű fűtő berendezés végleges megszűntetése (lebontása, felszámolása).

II. Fejezet

A támogatás feltételei

3. A támogatás jogcíme

3. § A helyi támogatás kizárólag a környezetet szennyező fűtési mód végleges megszűntetése céljából elvégzendő fűtéskorszerűsítéshez nyújtható. A fűtéskorszerűsítés költségeként támogatás nyújtható a gázüzemű fűtési mód kiépítéséhez kapcsolódó

a) terveztetés és engedélyeztetés költségeire,

b) szükséges kivitelezési munkák költségeire (anyag és munkadíj költségek),

c) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítás költségeire.

4. § Nem nyújtható helyi támogatás, ha a kérelmező:

a) *  illetve a háztartásában vele együtt élő személyek egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme a szociális vetítési alap 250%-át nem haladja meg, vagy meghaladja a vetítési alap 750%-át.

b) a kérelem benyújtását megelőző 8 éven belül helyi támogatásban részesült, kivéve ha annak teljes összegét a kérelem benyújtásáig visszafizette.

c) a kérelem benyújtását megelőző 8 éven túl helyi támogatásban részesült és annak teljes összegét a szerződésben rögzített határidőre nem fizette meg.

d) nem a valóságnak megfelelő adatokat közölt.

4. A támogatás mértéke, feltételei

5. § (1) A helyi támogatás kamatmentes kölcsönből és vissza nem térítendő támogatásból áll.

(2) A kamatmentes kölcsön mértéke a fűtéskorszerűsítés elszámolható kiadásait tartalmazó költségvetésben szereplő összeg 50%-áig terjedhet, de mértéke legfeljebb 500 000 Ft.

(3) A vissza nem térítendő támogatás mértéke 100 000 Ft.

(4) Helyi támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező és a vele egy háztartásban élők készpénz megtakarítása a (3) bekezdésben meghatározott vissza nem térítendő támogatás összegével együtt, a (2) bekezdés szerinti költségvetésben meghatározott összeg 50%-át eléri.

III. Fejezet

Eljárási szabályok

5. A pályázati eljárás, az igénylés rendje * 

6. § (1) *  A helyi támogatás iránti kérelmet az Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) felé folyamatosan, de a fűtéskorszerűsítést tervező vagy kivitelező által készített költségvetés dátumát követő 60 napon belül lehet benyújtani.

(2) Helyi támogatásra maximum az Önkormányzat költségvetésében e célra meghatározott összeg használható fel.

(3) A helyi támogatásra irányuló kérelmet az (1) bekezdésben foglalt határidőn belül a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. A határidő elmulasztása esetén a Bizottság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(4) A kérelemhez mellékelni kell az alábbi iratokat:

a) a kérelmező és a vele egy háztartásban élők rendszeresen mérhető havi nettó átlagjövedelmének a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző három havi igazolását, ha van, a külföldön szerzett jövedelemről szóló igazolást, önadózó esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított kérelem beadását megelőző évre vonatkozó jövedelemének igazolását;

b) *  a 16. életévét betöltött tanuló esetében az azt követő tanévtől, amelyben 16. életévét betöltötte, nappali munkarendet igazoló érvényes diákigazolvány másolatát;

c) a fűtéskorszerűsítés tervező vagy kivitelező által készített költségvetését;

d) a pénzbeli megtakarítást hitelt érdemlő módon bizonyító igazolást;

e) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat a törvény keretei között a személyes adatait – melyet az Önkormányzat a támogatás elbírálásához kér – jogosult kezelni és nyilvántartani.

6. A kérelem elbírálása

7. § (1) *  A helyi támogatás iránti kérelmet a Bizottság negyedévenként, tárgyév március 15-ig, június 15-ig, szeptember 15-ig, december 15-ig bírálja el. A Bizottság határozata ellen az értesítést követő 15 napon belül a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

(2) A Bizottság a kérelem elbírálása előtt környezettanulmányt, helyszíni ellenőrzést készíttet.

(3) Az Önkormányzat és a helyi támogatásban részesülő írásbeli szerződést köt.

(4) A helyi támogatás felhasználásával megvalósított fűtéskorszerűsítésre a tartozás teljes visszafizetéséig jelzálogjogot kell bejegyeztetni az Önkormányzat javára. Az ingatlan értékesítése esetén az értékesítést az Önkormányzatnak a támogatott személy köteles bejelenteni és egyidejűleg igazolni, hogy az ingatlan új tulajdonosa a támogatás visszafizetését átvállalja. Átvállalási nyilatkozat hiányában a támogatott személy köteles a tartozás egyösszegű visszafizetésére. A jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges dokumentumokat a támogatott személy köteles beszerezni és annak esetleges költségeit viselni.

(5) Az 5. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget meghaladó pályázati igény esetén a Bizottság az egyedi élethelyzet figyelembevételével – mérlegelési jogkörben eljárva – bírálja el a pályázatokat.

7. A támogatás felhasználása és visszafizetése

8. § (1) A helyi támogatás csak e rendelet 3. §-ában megjelölt célra használható fel.

(2) A 6. § (4) bekezdés c) pontja szerinti költségvetésben szereplő korszerűsítési munkálatokat a támogatásban részesülő személy a szerződés megkötésétől számított egy éven belül köteles elvégezni és bejelenteni a Bizottságnak. A támogatott köteles továbbá a korszerűsítés költségeit igazoló számlát vagy számlákat bemutatni és annak kiegyenlítését igazolni.

(3) A támogatás jogszerű felhasználását, a tervezett és támogatott korszerűsítési munkálatok elvégzését a Bizottság a Polgármesteri Hivatal útján környezettanulmány során ellenőrizteti, és erről igazolást állít ki a kérelmező részére.

(4) Amennyiben a korszerűsítési munkálatok a (2) bekezdésben foglalt határidőn belül nem fejeződnek be, a Bizottság a (2) bekezdésben foglalt határidőt – a támogatásban részesülő kérelmére, méltányolható indokok alapján – legfeljebb 6 hónappal meghosszabbíthatja.

(5) A környezetszennyező fűtési mód végleges megszűnését a Bizottság a Polgármesteri Hivatal útján a támogatás teljes időtartama alatt (a támogatás teljes összegének visszafizetéséig) ellenőriztetheti.

(6) A környezettanulmányok, helyszíni ellenőrzések végzése során a támogatásban részesülő együttműködni köteles.

(7) A helyi támogatás összegét legfeljebb 5 év alatt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni. A visszafizetés kezdő időpontja a (3) bekezdésben foglalt igazolás kiállítását követő hónap első napja.

(8) A Bizottság a törlesztés időtartama alatt egy alkalommal hat hónapig terjedő fizetési halasztást engedélyezhet, ha a támogatásban részesített és a vele egy háztartásban élők megélhetését, létfenntartását a részletek visszafizetése átmenetileg vagy tartósan veszélyezteti.

(9) A Bizottság a helyi támogatás hátralévő törlesztő részletének visszafizetésétől a támogatásban részesített kérelmező elhalálozása esetén eltekinthet, amennyiben a visszafizetésre kötelezett és a vele egy háztartásban élők megélhetését, létfenntartását a részletek visszafizetése átmenetileg vagy tartósan veszélyezteti.

9. § (1) A helyi támogatásban részesített a helyi támogatást vagy annak hátralévő részét a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten köteles egy összegben visszafizetni, ha:

a) a valóságnak nem megfelelő adatok közlésével jutott a támogatáshoz,

b) ha együttműködési kötelezettségét megszegve a környezettanulmányok, helyszíni ellenőrzések végzését akadályozza,

c) a helyi támogatás felhasználásával fűtéskorszerűsített lakást részben vagy egészben nem lakás céljára használja, vagy azt másnak lakás vagy nem lakás céljára átengedi vagy bérbe adja;

d) a fűtéskorszerűsítés során, a környezetet szennyező fűtési mód nem kerül véglegesen megszűntetésre, vagy a támogatás időtartalma alatt visszaállításra kerül.

(2) Amennyiben a helyi támogatásban részesített személy a részletfizetési kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére három havi törlesztő részlet vonatkozásában nem teljesíti, abban az esetben a teljes fennmaradó összeg azonnal, egy összegben esedékessé válik.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben szabályozott visszafizetési kötelezettség a kamatmentes kölcsön és a vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtott helyi támogatás összegére is kiterjed.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester