Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a lakossági kezdeményezésű – önerős – útépítések lakossági érdekeltségi hozzájárulásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-ában és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 25. § (5) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kerületi önerős útépítések lakossági érdekeltségi hozzájárulásának szabályozásáról a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátására beadott lakossági igény alapján az építési sorrendet, a lakossági érdekeltségi hozzájárulás mértékét, a kifizetés módját és az igazságos teherviselés elve szerint a nem jelentkezőktől az érdekeltségi hozzájárulás behajtását szabályozza.

2. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén ingatlantulajdonnal rendelkező természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok által kezdeményezett útépítésekre.

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) Útépítés: földútnak szilárd burkolattal (aszfalt, beton, térkő vagy kockakő) történő ellátása, lakossági érdekeltségi hozzájárulás bevonásával;

b) Érintett ingatlan: az út nyomvonala mentén fekvő ingatlan;

c) Lakóközösség: az adott földút szilárd burkolattal történő ellátására Részvételi Nyilatkozatot leadott ingatlantulajdonosok (és -használók) közössége;

d) Közút használatában érdekelt: az útépítésre kerülő közút mentén ingatlantulajdonnal rendelkező természetes, vagy jogi személy, továbbá jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

e) Érdekeltségi hozzájárulás: a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok kötelező hozzájárulása a beruházáshoz.

Az útépítés résztvevői

4. § (1) A résztvevők azok a természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik az érintett ingatlanoknak az útépítés műszaki átadás-átvételi eljárásának napján tulajdonosai.

(2) Az érintett ingatlanok nem tulajdonos használója (bérlő, haszonélvező, egyéb jogcím szerinti használó) jogosult írásos nyilatkozat alapján a tulajdonos helyett részt venni az útépítésben, ez esetben a használót kell az érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezettként kezelni a további eljárásban.

(3) Ha az érintett ingatlanok között önkormányzati tulajdonú is van, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy az önkormányzat a lakossági kezdeményezésben részt vesz.

Az útépítés feltételei

5. § A lakossági kezdeményezésű útépítés feltételei:

a) az építendő út alatt az összes közmű (vízvezeték, gázvezeték, szennyvízcsatorna) megléte, vagy építésük megkezdése;

b) a kiépítendő út minimálisan 4,5 m szélességű (azon utcák kivételével, ahol a beépítettség ezt nem teszi lehetővé); szegéllyel, kétoldali térkő padkával, megfelelő csapadékvíz-elvezetéssel (szikkasztással), és ingatlanonként legfeljebb 1 db építési terv szerinti szilárd burkolatú, minimum 3 m, de maximum 6 m széles gépkocsibejáróval, ikerház esetén kettő db max. 3,5 m széles gépkocsibejáróval készül;

c) az érintett tulajdonosok (illetve a tulajdonos helyett érdekeltségi hozzájárulást vállaló használók) több mint kétharmadának önkéntes részvétele;

d) a kiépítendő útnak közvetlen csatlakozása van szilárd burkolatú úthoz, illetve a szilárd burkolatú csatlakozó út megépítés alatt áll.

Az eljárás menete

6. § (1) Az útépítés lakossági kezdeményezésre indul. Az útépítésre vonatkozó, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Kerületfejlesztési és üzemeltetési Irodájára benyújtandó Részvételi Nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

a) a megépítendő útszakasz pontos határait;

b) az érdekeltségi hozzájárulást önként vállaló érintett ingatlantulajdonosok nevét, lakcímét, az ingatlan helyrajzi számát és pontos címét;

c) a részvételt önként nem vállaló tulajdonosok ingatlanjainak pontos címét;

d) az önként érdekeltségi hozzájárulást vállaló tulajdonosok (illetve a tulajdonos helyett a befizetést elvállaló használók) nyilatkozatát a részvételről, az érdekeltségi hozzájárulás vállalásáról;

e) a lakóközösség által választott szervező kapcsolattartó nevét, lakcímét, meghatalmazását;

f) a résztvevők azon nyilatkozatát, hogy az útépítés lebonyolításával az önkormányzatot bízzák meg;

g) a résztvevők jóváhagyó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kiépítendő út térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerül a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (1) bekezdése alapján.

(2) A lakossági kezdeményezést az 1. mellékletben szereplő, vagy annak tartalmában mindenben megfelelő iraton kell benyújtani.

7. § (1) A benyújtott útépítési kezdeményezéseket a Polgármesteri Hivatal Kerületfejlesztési és üzemeltetési Irodája tartja nyilván, beleértve a 2008. november 17. előtt benyújtott érvényes és nyilvántartott kezdeményezéseket.

(2) Az építési sorrendet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg, melyhez ki kell kérni a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményét. A sorrend meghatározásakor a következő szempontok vehetők figyelembe:

a) az útépítési lakossági kezdeményezés beérkezésének időpontja;

b) az útépítéssel egyidőben történő TEMPO 30 zóna kialakítása esetén, illetve tömbösített útépítésnél a tömbhatáron belül lévő magasabb regisztrációs számmal rendelkező utcák előre sorolásáról a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság határozata.

Az érdekeltségi hozzájárulás mértéke

8. § (1) Az érintett ingatlanok tulajdonosai, illetve a 4. § (2) bekezdése alapján önként résztvevő nem tulajdonos használók ingatlanonként legalább 45 000 Ft érdekeltségi hozzájárulást kell vállaljanak a sorrendbe állításhoz.

(2) Az 1100 m2-t meghaladó területű ingatlanok esetében a vállalandó hozzájárulás minden megkezdett 100 m2 után további 4000 Ft.

(3) Az érintettek az (1)–(2) bekezdésben meghatározottaknál arányosan magasabb hozzájárulást is vállalhatnak.

(4) Ha egy ingatlant több oldalról is földút határol, az érintettek által vállalt hozzájárulást csak az első útépítésnél kell megfizetni, ha a másik út is építésre kerül, az ilyen telket résztvevőnek (és fizetés alól mentesítettnek) kell tekinteni.

(5) Ha egy ingatlant valamely oldaláról nem önerős hozzájárulással épült – szilárd burkolatú út határolt, akkor a másik határoló földút építésekor az érintettek által vállalt érdekeltségi hozzájárulásnak az (1)–(2) bekezdések figyelembevételével számított 50%-a fizetendő.

(6) Egy érdekeltségi hozzájárulás befizetése ingatlanonként csak egy gépkocsibejáró, ikerház esetén két gépkocsibejáró kiépítésére jogosít. Amennyiben az övezeti előírás megenged több gépkocsi kapubejárót, akkor annak kiépítési költsége az ingatlantulajdonost, vagy a használót terheli.

Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése és a kedvezmények

9. § (1) Az útépítés műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után a 8. §-ban foglaltak szerint megállapított érdekeltségi hozzájárulást az önkormányzat kiszámlázza az érdekelteknek. A hozzájárulás egy összegben fizetendő meg a 11. § (5) bekezdésének a) pontja alapján. Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak megállapodásuk szerint, annak hiányában pedig tulajdoni hányaduk alapján kötelezhetők fizetésre. A tulajdonos jogállású résztvevők a 11. § (1) bekezdése alapján jogosultak részletfizetést kérni.

(2) Az érdekeltségi hozzájárulás beépítetlen telkek esetén is fizetendő.

10. § (1) Ha az útépítésben a részvétel meghaladja az érintettek kétharmadát, a részvételt nem vállaló érdekelteket a polgármester a vállalt részvételi összeg 8. § (1)–(2) bekezdése szerint megállapított mértékéig az 1988. évi I. törvény 31. § (2) bekezdése alapján útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezi.

(2) A polgármester fizetésre kötelező határozata ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

11. § (1) Természetes személy érintett esetén, annak kérelmére a polgármester 3 havi egyenlő részletben történő, kamatmentes részletfizetést engedélyezhet.

(2) *  Természetes személy érintett esetén, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (a továbbiakban: vetítési alap) kétszeresét, egyedülálló esetében háromszorosát, a polgármester legfeljebb 9 havi egyenlő részletben történő, kamatmentes részletfizetést engedélyezhet.

(3) *  Természetes személy érintett esetén, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a vetítési alapot, egyedülálló esetén annak kétszeresét és a kérelmezőnek, illetve a vele közös háztartásban élőknek nincs gépjárműtulajdona, kivéve a súlyos mozgáskorlátozott személyek szállítására nyilvántartásba vett járművet az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata alapján a polgármester legfeljebb 18 havi részletfizetést engedélyezhet.

(4) A polgármester részletfizetés tárgyában hozott döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

(5) Ha egy érintett ingatlan esetén több fizetésre kötelezett tulajdonos is van, akkor bármilyen kedvezmény az ingatlanra eső érdekeltségi hozzájárulás összegét összességében csak akkor csökkentheti, ha ennek feltételei minden kötelezhető tulajdonostársra nézve fennállnak.

(6) A polgármesteri határozattal kirótt hozzájárulás befizetésének határideje határozat véglegessé válása után követő 30 nap (részlet engedélyezése esetén a véglegessé válás szerint számítandó az esedékesség).

12. § A 10–11. §-ok által szabályozott eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Külön megállapodás szerinti útépítés

13. § Amennyiben az igénylő a tervezési és építési költségek legalább 50%-át vállalja, az Önkormányzat az útépítési együttműködésre külön megállapodást köthet.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

14. § (1) * 

(2) E rendeletet a hatályba lépése időpontjában folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet az 5/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Részvételi Nyilatkozat lakossági kezdeményezésű (érdekeltségi hozzájárulás fizetésével járó) útépítéshez

Az alább írottak a következő kötelező erejű nyilatkozatot tesszük a minket érintő útépítésről:

1. Az útépítés pontos helyszíne: ............................. utca .............. és ................................. között.

2. Az utcában a víz-, gáz- és szennyvízvezeték ki van építve /a hiányzó ...................... vezeték egyidejű lakossági hozzájárulás fizetésével járó kiépítését vállaljuk. (a nem kívánt rész törlendő)

2. *  Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás befizetését vállaljuk. Tudomásul vesszük a 5/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében foglalt szabályokat; elfogadjuk, hogy az önkormányzat csak a rendeletében foglalt mértékű érdekeltségi hozzájárulás vállalása esetén állítja sorrendbe az útépítést.

3. Az útépítés teljes lebonyolításával az önkormányzatot bízzuk meg.

4. Hozzájárulunk, hogy az önkormányzat a megépült utat az 1988. évi I. tv. 32. § (1) bekezdése alapján térítésmentesen tulajdonába vegye.

5. Az önkormányzattal való kapcsolattartással, az utca önkéntes részvételt vállaló lakóközösségének képviseletével a következő személyeket bízzuk meg:

I. ....................... ........................(név, lakcím) ...............(aláírás)

II. ....................... ........................(név, lakcím) ..............(aláírás)

A megbízottak aláírásukkal a résztvevők képviseletét vállalják.

6. Az ingatlan tulajdonosa helyett résztvevő e jogcímmel rendelkező használók kijelentik, hogy az érdekeltségi hozzájárulás fizetését a tulajdonos helyett magukra vállalják, és tudomásul veszik, hogy részletfizetést nem kérhetnek.

Résztvevők: NÉV Lakcím Hrsz. Tulajdoni arány Ingatlan területe Sarok ingatlan-e? Ha nem tulajdonos, a használat jogcíme, és az átvállalás kinyilvánítása Összeg Aláírás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Részt nem vevő ingatlanok címe: 1. ................... 2. .................. 3. .....................

7. Az útépítés első önkormányzat regisztrációja: ............... (év)

8. Részvételi nyilatkozatukat befogadjuk, az útépítési sorrendbe a ..................... utca ...................................... szakaszát sorszámon regisztráltuk. A kiépítést az Önkormányzat 7. § (2) bek. szerint vállalja.

Kelt: .....................................

................................................
polgármester