Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira (a továbbiakban együtt: Önkormányzat), a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

II. Fejezet

A 2017. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 11 024 122 E Ft Költségvetési bevétel

b) 3 579 000 E Ft Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

c) 3 049 179 E Ft 2016. évi maradvány igénybevétel

d) 66 637 E Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések

e) 3 643 100 E Ft Betétek megszüntetése

f) 11 708 183 E Ft Költségvetési kiadás

g) 4 429 000 E Ft Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

h) 29 921 E Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

i) 3 643 100 E Ft Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

j) 1 551 789 E Ft 2017. évi költségvetési maradvány és

k) 45 E Ft 2017. évi vállalkozási tevékenység maradvány.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott működési célú bevételeit és kiadásait az 1.A. melléklet, valamint felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 1.B. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.0. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

III. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint e rendelet 1.1. melléklete, mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 1.1.0. melléklete, valamint az Önkormányzat – költségvetési szervek nélküli – bevételeit előirányzatonként e rendelet 1.1./A. melléklete szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 2.1–2.17. mellékletei, a költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítését e rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését e rendelet 2.1.A. melléklete, a dologi kiadásainak teljesítését e rendelet 2.1.B. melléklete szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését e rendelet 3./A. melléklete, a dologi kiadásainak teljesítését e rendelet 3./B. melléklete, a működési kiadások teljesítését kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 3./C. melléklete, az ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok teljesítését e rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését e rendelet 6./A. mellékletében, az Önkormányzat felújítási kiadásainak felújításonkénti, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka teljesítését e rendelet 6./B. mellékletében, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését e rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület az európai uniós támogatással és a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását e rendelet 9. mellékletének megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület e rendelet 9. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 1 256 826 E Ft összegű 2017. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:

a) Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás 48 900 E Ft

b) 2017. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összeg összesen 1 207 926 E Ft

c) A 2018. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra 460 000 E Ft

d) Fennmaradó összeg 747 926 E Ft

(3) A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása során a fennmaradó összeg forrása a nem tervezett, 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott, a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak.

(4) A Képviselő-testület nyolc intézménynél a 2017. évi alaptevékenység szabad maradványából a következő összegeket elvonja, és kötelezi őket az elvont összeg Önkormányzat számlájára történő átutalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül:

a) Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda 250 E Ft
b) Cinkotai Huncutka Óvoda 2 200 E Ft
c) Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda 3 571 E Ft
d) Sashalmi Manoda Óvoda 1 299 E Ft
e) Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda 397 E Ft
f) Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 8 956 E Ft
g) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 16 686 E Ft
h) Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ 2 039 E Ft

(5) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. Az alábbi három költségvetési szervet megillető kiutalatlan támogatás utalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül intézkedni kell:

a) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 5 653 E Ft
b) Szentmihályi Játszókert Óvoda 4 574 E Ft
c) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 38 673 E Ft

(6) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői e rendelettel jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(7) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány és a kiutalatlan támogatás jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

11. § A Képviselő-testület a törvényi előírásnak megfelelően a támogatást folyósító Magyar Államkincstártól további 13 196 E Ft 2017. évre vonatkozó feladatalapú támogatást elfogadja, mely a 13 650 E Ft összegű 2017. évi kiutalatlan állami támogatás és a 454 E Ft összegű 2017. évi visszafizetendő támogatás különbözete.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2018. május 31-én lép hatályba.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1-9. sz. melléklet a 13/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1-10. sz. tájékoztató táblák a 13/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez