Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület) és annak Bizottságaira, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek bevételeit folytatólagosan beszedjék.

3. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy működési kiadásaikat a 2018. évi költségvetés eredeti előirányzatának alapulvételével folytatólagosan a 2019. évi költségvetési rendelet megalkotásáig teljesítsék a következők szerint:

(1) A működési kiadások területén a költségek fedezetére havonta a 2018. évi eredeti előirányzatok 1/12 része áll rendelkezésre.

(2) A 2019. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesíthetők a 2018. évi költségvetési maradvány terhére, új kötelezettségvállalásra csak a rendelettervezetben nevesített feladatok esetén kerülhet sor.

(3) Az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére folyósított költségvetési támogatás csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel.

(4) A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozásának szabályai a következők:

a) A 2019. évi átmeneti gazdálkodás idejére a 2018. december havi illetmények kifizetése húzódik át.

b) A költségvetési szervek elvégezhetik a januárban esedékes, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum összegének várható emelkedéséből eredő átsorolásokat.

c) A Cinkotai Huncutka Óvoda, a Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda, a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda, a Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda és a Sashalmi Manoda Óvoda engedélyezett státuszszáma a 2018. évi engedélyezett státuszszámhoz képest eggyel-eggyel emelkedik, melyekre ezen óvodák vezetői pályázatot írhatnak ki gyógypedagógus felvétele céljából.

d) A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat státuszszáma a 2018. évi 20 helyett 22. Az intézményvezető pályázatot írhat ki két tanyagondnoki státusz betöltése céljából.

e) A Polgármesteri Hivatal esetében a köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos, átsorolásokkal együtt járó átsorolások elvégezhetőek.

f) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében a jogszabályi előírásokból adódó fizetési kötelezettségeknek kell eleget tenni.

g) A jubileumi jutalom, az esedékesség napján teljes összegben kifizethető.

h) A rehabilitációs hozzájárulás a bevallásban szereplő összegben kifizethető.

(5) A dologi kiadások esetében az áthúzódó kiadásokon felül a keretösszegek a 2018. évi eredeti előirányzatok 1/12 részéig biztosítottak. Ettől eltérően:

a) Kifizethetőek a szerződési kötelezettségből adódó év elején esedékes negyedéves, féléves vagy éves díjak.

b) A közüzemi díjak (villamos energia, gáz, víz- és csatornadíjak) és ahol van, a vásárolt élelmezés költsége a tényleges, számla szerinti értékben kifizethető.

c) ÁFA jogcímen kifizethetőek mindazon tételek, amelyek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényből adódóan fizetési kötelezettségként jelentkeznek.

(6) Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai esetében a 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a 2018. évi eredeti előirányzatok időarányos szintjéig vállalható kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés.

(7) Az ellátottak pénzbeli juttatásai tekintetében a törvényen, illetve a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendeleten alapuló kötelezettségek mértékéig vállalható kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés, valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi helyi szintű támogatásához a 309/2018. (IX.19.) Kt. határozat értelmében vállalható kötelezettség.

(8) A 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásáig támogatás nyújtására az áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül nincs lehetőség.

(9) A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. számára az Önkormányzat 2019. január 4-én 10 000 E Ft kamatmentes kölcsönt folyósít.

4. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet intézményvezetőjét, hogy gépjármű beszerzési eljárását megindítsa.

5. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai tekintetében a következők szerint járjon el.

(1) A 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül az alábbi feladatok közbeszerzési eljárása indítható el, amennyiben az engedélyek rendelkezésre állnak.

a) A Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzat támogatásáról szóló döntés után elindítható az alábbi utcák útépítésére közbeszerzési eljárás, melyre 776 223 E Ft áll rendelkezésre:

aa) utca ab) szakaszhatár ac) hossz (m) ad) költség (E Ft)
1. Árpádföldi út Fácánkert u. - Budapesti út 330,00 62 370
2. Besztercebányai u. Szlovák út - zsákutca vége 100,00 18 144
3. Décsi József u. Mokány u. - Simongát u. 170,00 32 130
4. Fürge u. Suba u. - Budapesti út 560,00 105 840
5. Máramarosi u. Szlovák út - zsákutca vége 170,00 32 886
6. Rimaszombat u. Szlovák út - zsákutca vége 120,00 23 058
7. Vecseház u. Suba u. - Hangos u. 470,00 88 830
8. belső Veres Péter út Sarjú u. - Szilas patak 180,00 34 209
9. Biztató út Honfoglaló u. - Kocsmáros u. 440,00 83 160
10. Nógrádverőce u. Zsarnó u. - Zsemlékes u. 280,00 52 731
11. Zselic u. Íjász u. - Léva u. 140,00 25 515
12. Szilaspatak u. Csömöri út - Rákospalotai határút 1150,00 217 350
13. Mindösszesen: 776 223

b) Az útépítéshez kapcsolódó közvilágítás bővítésre 77 401 E Ft áll rendelkezésre az alábbiak szerint:

ba) utca bb) szakaszhatár bc) költség (E Ft)
1. Fürge utca 15 db LED lámpatest, karcsere tervezéssel 7 261
2. Biztató utca Honfoglaló utca - Kocsmáros utca 12 000
3. Szilaspatak utca Rákospalotai határút - Csömöri út 46 000
4. Veres Péter (szervizút) Sarjú utca - Szilas-patak 7 240
5. Zselic utca Íjász utca - Léva utca 4 900
6. Mindösszesen: 77 401

c) A VEKOP pályázat megvalósításához szükséges csapadékcsatorna építésre 27 135 E Ft áll rendelkezésre a következőképpen:

da) Az Rp-4 (Rákos-patak 4. főgyűjtő) csapadékcsatorna magánterületen haladó szakaszainak kiváltása, kapacitásának bővítése, a Rózsa utcán és a Rákosi úton keresztül a Csillag utcai főgyűjtőbe, melyre 18 000 E Ft áll rendelkezésre.

db) A Rákosi út 12. - Körvasútsor közötti csapadékcsatorna kiépítésére 9 135 E Ft áll rendelkezésre.

d) A TÉR-KÖZ pályázathoz kapcsolódó építések közbeszerzési eljárásnak megindítására 157 915 E Ft áll rendelkezésre a következőképpen:

ea) utca eb) költség (E Ft)
1. Közösségi tanya parkoló 10 000 E Ft
2. NAPLÁzS tájépítészet 76 500 E Ft
3. Közösségi tanya udvar 4 672 E Ft
4. NAPLÁzS fogadóépület 40 000 E Ft
5. Közösségi tanya épületek 26 743 E Ft
6. Mindösszesen: 157 915 E Ft

e) A Reformátorok tere II. üteme beruházás közbeszerzési eljárására 395 000 E Ft áll rendelkezésre.

f) A Cinkotai Tájház állagmegóvó felújításának közbeszerzési eljárására 20 000 E Ft áll rendelkezésre.

g) A Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő felújítása I. ütemének kivitelezése közbeszerzési eljárására 259 000 E Ft áll rendelkezésre.

(2) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai vonatkozásában a 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a 2018. évi időarányos rész áll rendelkezésre.

6. § (1) A jólteljesítési biztosítékok és bankgaranciák - ha esedékessé válnak - kifizethetőek az átmeneti gazdálkodás időszakában.

(2) Az általános működési tartalékban 20 000 E Ft, valamint a polgármesteri fejlesztési céltartalékban 35 000 E Ft áll rendelkezésre.

(3) Az átmeneti rendeletben nevesített fejlesztési, beruházási feladatokra az Önkormányzat szabad pénzeszközei, valamint a pályázati támogatások nyújtanak fedezetet.

(4) Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletébe be kell építeni.

(5) A 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalás a kinevezési okirat, a szerződés, a megállapodás, a visszaigazolt megrendelés, a megindított közbeszerzési eljárás, a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma, mindezek kelte 2018. december 31-ét megelőző időpont, valamint a benyújtott, de 2018. december 31-ig ki nem fizetett számla.

7. § (1) E rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Kovács Péter dr. Erdőközi György
polgármester jegyzői jogkörben eljáró aljegyző