Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi elismerő címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1), (3) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva, valamint Magyarország címerének és zászlajának, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: * 

1. § E rendelet célja, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket illetve szervezeteket vagy példaértékű életúttal rendelkező személyeket méltó elismerésben részesítse, valamint a személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állítsa példaként a jelen és az utókor elé.

1. Helyi elismerő címek és díjak alapítása

2. § *  Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított elismerő címek és díjak a következők:

a) Budapest Főváros XVI. kerületének fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenység, avagy példamutató életmű elismerésére a „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET DÍSZPOLGÁRA” cím, amely adható még:

aa) protokolláris okból - elsősorban hasonló jellegű elismerő cím viszonzására, nem a XVI. kerületben szerzett érdemekért -, és

ab) posztumuszként, amennyiben az elismerő címre jelölt személyt életében nem lehetett megjutalmazni;

b) Budapest Főváros XVI. kerületének javára történő kulturális, művészeti, közművelődési, pedagógiai, sport, közbiztonsági, karitatív, egészségügyi, környezetvédelmi, településfejlesztési vagy más közérdekű tevékenység terén kitűnt és jelentős eredményeket elért személy vagy közösség tevékenységének vagy életművének elismerésére a „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETÉÉRT” díj, amely adható:

ba) élő személynek, közösségnek vagy

bb) posztumuszként, amennyiben az elismerő címre jelölt személyt életében nem lehetett megjutalmazni.

2. A „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET DÍSZPOLGÁRA” elismerő címmel járó juttatások és jogosultságok

3. § (1) A „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET DÍSZPOLGÁRA” elismerő címmel a következő juttatások és jogosultságok járnak;

a) Díszpolgári oklevél, amely a kerület címerén kívül tartalmazza a kitüntetett személy nevét, az adományozás okát, a Képviselő-testület határozatának számát és keltét, valamint a polgármester aláírását és pecsétjének lenyomatát;

b) Díszpolgári emlékplakett, amely 100 mm átmérőjű, bronzból készült öntvény. Címlapján a képmező közepén a kerület címere. Felirata: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET DÍSZPOLGÁRA, a díszpolgár neve és az adományozás éve;

c) az elismert személy nevét és az adományozás évét közzé kell tenni az önkormányzat hivatalos lapjában és hozzáférhetővé kell tenni az önkormányzat internetes honlapján is;

d) a díszpolgárok névsorát a Polgármesteri Hivatalban az adományozás évének feltüntetésével márványtáblába vésve kell közszemlére tenni;

e) pénzjutalom, amelynek összegét a mindenkori éves költségvetési rendelet tartalmazza - posztumusz elismerő cím esetén a pénzjutalmat az örökösöknek kell átadni.

(2) A díszpolgári címek viselőit - a posztumusz díszpolgári cím kivételével - a polgármester meghívja a kerület ünnepségeire, a Képviselő-testület ünnepi üléseire és egyéb kiemelkedő rendezvényeire. Amennyiben az így megválasztott díszpolgárok politikai közszereplést vállalnak - országgyűlési képviselőség, kormánytagság vagy más önkormányzatnál képviselői tisztség -, ezen joguk a politikai tisztségük megszűnéséig szünetel.

3. A „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETÉÉRT” elismerő díjjal járó juttatások és jogosultságok

4. § A „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETÉÉRT” elismerő díjjal a következő juttatások és jogosultságok járnak;

a) Oklevél, amely tartalmazza a XVI. kerület címerét, az elismert személy vagy szervezet nevét, az adományozás okát, a Képviselő-testület határozatának számát és keltét, valamint a polgármester aláírását és pecsétjének lenyomatát;

b) Emlékplakett, amely 100 mm átmérőjű, bronzból készült öntvény. Címlapján a képmező közepén a kerület címere. Felirata: „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETÉÉRT”, továbbá az elismert személy neve és az adományozás éve;

c) pénzjutalom, melynek összegét a mindenkori éves költségvetési rendelet tartalmazza;

d) az elismert személyek, közösségek névsorát az önkormányzat hivatalos lapjában közzéteszi, hivatalos internetes honlapján hozzáférhetővé teszi.

4. A „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET DÍSZPOLGÁRA” elismerő cím adományozásának eljárási szabályai

5. § (1) A 2. § a) pont alapján adományozott díszpolgári címből évente 1 adható. Kivételes esetben kettő, 10 vagy annál több jelölés esetén legfeljebb három cím adományozható.

(2) *  A díszpolgári cím adományozására vonatkozó felhívást legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 15-ig a XVI. kerületi Újságban és a kerület honlapján is nyilvánosságra kell hozni.

6. § (1) *  A díszpolgári cím adományozására - írásban, részletes indokolással ellátott - indítványt tehetnek,

a) a Képviselő-testület tagjai,

b) a XVI. kerületben székhellyel rendelkező civil szervezetek és intézmények,

c) a XVI. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek.

A javaslattétel joga a pártokat és önkormányzati pártfrakciókat nem illeti meg.

(2) *  A díszpolgári cím adományozására vonatkozó javaslatokat a felhívással közzétett űrlapon, az elektronikus ügyintézési felületen vagy papír alapon, a polgármesterhez címzett indítványban lehet megtenni. A beérkezett indítványokat a polgármester köteles előzetesen a Tanácsadó Testület elé terjeszteni.

(3) A Tanácsadó Testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti.

(4) A Tanácsadó Testület tagjai:

a) a polgármester és

b) a XVI. kerület díszpolgárai.

(5) A Tanácsadó Testület akkor határozatképes, ha ülésén legalább 5 tag jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint a felének „igen” szavazata szükséges.

(6) A Tanácsadó Testület:

a) értékeli a beérkezett indítványokat,

b) az értékelés, valamint a jelölések száma alapján javaslatot tesz arra, hogy a tárgyévben hány díszpolgári cím kerüljön adományozásra, és

c) figyelemmel a b) pontban foglaltakra, javaslatot tesz a jelölt vagy jelöltek személyére.

Az indokolással ellátott javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(7) A Tanácsadó Testület működéséhez szükséges technikai, adminisztrációs feltételeket a Polgármesteri Hivatal biztosítja.

7. § (1) A díszpolgári cím adományozásáról szóló döntés meghozatalára - a személyiségi jogok védelme érdekében - zárt ülésen kerül sor. A polgármester az ülésen először ismerteti a Tanácsadó Testület javaslatát a kiadandó díszpolgári címek számáról. A javaslatról a képviselő-testület egyszerű többséggel dönt. Ezt követően kerül sor a Tanácsadó Testület javaslata szerinti jelölt vagy jelöltek személyéről szóló szavazásra, amely titkos és minősített többséget igényel.

(2) Amennyiben a Tanácsadó testület által megjelölt személy(ek) nem kapják meg a minősített többséget, úgy a Képviselő-testület a Tanácsadó Testület előterjesztésében szereplő valamennyi jelölt figyelembe vételével dönt a díszpolgár(ok)személyéről.

8. § *  A 2. § aa) és ab) pontjai alapján odaítélt díszpolgári címekre nézve mennyiségi kötöttség nincsen, ezeket az év folyamán bármikor adományozni lehet, továbbá a javaslattételhez nem szükséges előzetes nyilvános felhívás. Az elismerő cím adományozására - írásban, részletes indokolással ellátott -, indítványt tehetnek a 6. § (1) bekezdésében felsorolt természetes személyek, valamint jogi személyiséggel rendelkező szervezetek. Az indokolással ellátott indítványt vagy indítványokat az elektronikus ügyintézési felületen vagy papír alapon, a polgármesterhez kell benyújtani, aki azt vagy azokat a Tanácsadó Testület javaslataival együtt közvetlenül terjeszti a Képviselő-testület elé.

5. A „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETÉÉRT” elismerő díj adományozásának eljárási szabályai

9. § A „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETÉÉRT” elismerő díjból évente legfeljebb 5 adható.

10. § (1) A díj adományozására - írásban, részletes indokolással ellátott - indítványt tehetnek a 6. § (1) bekezdésben felsorolt természetes személyek, valamint jogi személyiséggel rendelkező szervezetek.

A javaslattétel joga a pártokat és önkormányzati pártfrakciókat nem illeti meg.

(1a) *  Az indítvány benyújtható az elektronikus ügyintézési felületen vagy papír alapon.

(2) *  A javaslatokat a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság (továbbiakban: KKSIGYB) összegzi, véleményezi és terjeszti közvetlenül a Képviselő-testület elé döntésre.

(3) A díj adományozásáról szóló döntés meghozatalára - a személyiségi jogok védelme érdekében - zárt ülésen kerül sor. A szavazás titkos és minősített többséget igényel.

(4) Amennyiben több jelölt kap minősített többséget, mint amennyi díj e rendelet szerint adományozható, úgy ezen jelöltek között, az egy jelöltre leadott szavazatok száma alapján - de a maximálisan kiosztható díjak számán belül -, rangsort kell felállítani. Díjat csak a rangsorban szereplő jelöltek kaphatnak. Egy ranghelyen csak egy jelölt neve szerepelhet.

(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerint felállított rangsorban valamely ranghelyen szavazategyenlőség miatt több jelölt szerepel, az azonos ranghelyen szereplő jelöltekről új szavazást kell tartani. Az azonos ranghelyen szereplő jelöltek közül csak az a jelölt marad a rangsorban, aki a megismételt szavazás során a legtöbb szavazatot kapja.

6. Az elismerő címek és díjak átadása

11. § Az elismerő címek és díjak adományozásának rendes ideje a tárgyév március 15-i vagy az október 23-i ünnepi képviselő-testületi ülés, amelyen az elismerő címeket és díjakat a polgármester nyújtja át.

7. Az elismerő címek és díjak visszavonásának rendje

12. § (1) Az elismerő címet és díjat a Képviselő-testület visszavonja, ha az elismert személyt - az adományozást követő, vagy az adományozáskor még nem ismert - tevékenysége miatt a bíróság, szándékos bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélte, és /vagy a közügyektől eltiltotta.

(2) *  Az elismerő cím és díj visszavonására bárki írásban, indokolt javaslatot tehet. A javaslatot a KKSIGYB véleményezi és terjeszti közvetlenül a Képviselő-testület elé döntésre.

(3) A visszavonási javaslatról - a személyiségi jogok védelme érdekében - a Képviselő-testület zárt ülésen, titkos szavazással és minősített többséggel dönt.

(4) Az elismerő cím vagy díj visszavonása esetén;

a) az elismert személyt fel kell szólítani az emlékplakett és oklevél visszaszolgáltatására;

b) nevét el kell távolítani az önkormányzat hivatalos internetes honlapról és (díszpolgár esetén) a Polgármesteri Hivatal márványtáblájáról;

c) a hivatalos lapban és a hivatalos internetes honlapon - az indoklás mellőzésével - közzé kell tenni a visszavonás tényét;

d) az esetlegesen kapott pénzjutalom visszaadására az elismert személy nem kötelezhető.

(5) A beérkezett javaslatról, illetve az elismerő cím vagy díj visszavonásáról az érintett személyt a polgármester tájékoztatja.

8. Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet 2019. április 30. napján lép hatályba.

(2) * 

Kovács Péter Dr. Csomor Ervin
polgármester jegyző