Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira (a továbbiakban együtt: Önkormányzat), a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. A 2018. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 12 366 132 E Ft Költségvetési bevétel

b) 400 000 E Ft Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

c) 1 551 834 E Ft 2017. évi maradvány igénybevétel

d) 76 615 E Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések

e) 4 098 100 E Ft Betétek megszüntetése

f) 11 444 832 E Ft Költségvetési kiadás

g) 400 000 E Ft Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

h) 66 637 E Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

i) 4 098 100 E Ft Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

j) 2 483 112 E Ft 2018. évi költségvetési maradvány.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott működési célú bevételeit és kiadásait az 1.A. melléklet, valamint felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 1.B. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.0. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint e rendelet 1.1. melléklete, mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 1.1.0. melléklete, valamint az Önkormányzat - költségvetési szervek nélküli - bevételeit előirányzatonként e rendelet 1.1./A. melléklete szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 2.1. - 2.17. mellékletei, a költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítését e rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését e rendelet 2.1.A. melléklete, a dologi kiadásainak teljesítését e rendelet 2.1.B. melléklete szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését e rendelet 3./A. melléklete, a dologi kiadásainak teljesítését e rendelet 3./B. melléklete, a működési kiadások teljesítését kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 3./C. melléklete, az ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok teljesítését e rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését e rendelet 6./A. mellékletében, az Önkormányzat felújítási kiadásainak felújításonkénti, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka teljesítését e rendelet 6./B. mellékletében, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését e rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület az európai uniós támogatással és a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

3. A 2018. évi pénzmaradvány

10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását e rendelet 9. mellékletének megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület e rendelet 9. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 2 104 860 E Ft összegű 2018. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:

a) Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás 3 972 E Ft

b) Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés 13 586 E Ft

c) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 76 615 E Ft

d) 2019. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összeg összesen 2 010 687 E Ft

e) A 2019. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra 1 224 828 E Ft

f) Fennmaradó összeg 785 859 E Ft

(3) A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása során a fennmaradó összeg forrása a nem tervezett, 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott, a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak.

(4) A Képviselő-testület 12 intézménynél a 2018. évi alaptevékenység szabad maradványából a következő összegeket elvonja, és kötelezi őket az elvont összeg Önkormányzat számlájára történő átutalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül:

a) Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda 7 301 E Ft
b) Cinkotai Huncutka Óvoda 15 730 E Ft
c) Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda 107 E Ft
d) Sashalmi Manoda Óvoda 5 467 E Ft
e) Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda 6 517 E Ft
f) Szentmihályi Játszókert Óvoda 2 211 E Ft
g) Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 14 205 E Ft
h) Corvin Művelődési Ház 10 217 E Ft
i) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 21 145 E Ft
j) Területi Szociális Szolgálat 18 951 E Ft
k) Napraforgó Család-és Gyermekjóléti Központ 7 910 E Ft
l) Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ 6 257 E Ft

(5) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetet számára 3 972 E Ft összegű 2018. évi kiutalatlan támogatás utalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül intézkedni kell.

(6) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői e rendelettel jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(7) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány és a kiutalatlan támogatás jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Péter Dr. Csomor Ervin
polgármester jegyző

1-9. melléklet a 10/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1-10. függelék a 10/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

A 10/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez készült „Tájékoztató táblák”:

1. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege (2017. évi tény adatok, 2018. évi módosított előirányzat és teljesítés)

2. számú Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

3. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

4. számú Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2018. december 31-én

4./A. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

5. számú A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

6. számú Kimutatás a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

7./1. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásához Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról összesítve és költségvetési szervenként

7./2. számú Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

7./3. számú Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról összesítve és költségvetési szervenként (Intézményi beszámolók 15/A űrlapja)

7./4. számú Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke összesítve és költségvetési szervenként

7./5. számú Összesítő táblázat forgalomképesség szerint - Vagyonkataszterből előállítva

7./6. számú A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége - Kataszteri egyezőség (főkönyv - analitika - kataszter)

8. számú Eredmény-kimutatás összesítve és költségvetési szervenként - Beszámoló 13/A Űrlapja

9. számú Pénzeszközök változásának levezetése

10. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben


  Vissza az oldal tetejére