Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 22 959 868 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 22 959 868 E Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

a) a költségvetési bevételi főösszeg 18 876 756 E Ft,

b) a költségvetési kiadási főösszeg 22 133 253 E Ft,

c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel 4 083 112 E Ft, ebből 2 483 112 E Ft az előző év költségvetési maradványának, 350 000 E Ft a betétek megszüntetése és 1 250 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,

d) a finanszírozási kiadások főösszege 826 615 E Ft, ebből 350 000 E Ft a pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, 400 000 E Ft a forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása és 76 615 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,

e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg -3 256 497 E Ft (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 254 097 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 510 594 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet 2 483 112 E Ft-ig az előző év maradványának igénybevétele és 773 385 E Ft-ig a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése finanszíroz,

f) az előző év maradványának igénybevétele 2 483 112 Ft (melyből 744 018 E Ft működési költségvetési maradvány és 1 739 094 E Ft felhalmozási költségvetési maradvány),

g) a külső finanszírozás bevétele 0 E Ft.”

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 103 450 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

3. § A Rendelet 4. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 49 017 E Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 193 805 E Ft-ban állapítja meg, melyből 193 000 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérlakás kaució fedezete, valamint 805 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.

(5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 559 774 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. december 31-én hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

1-7. sz. melléklet a 17/2019. (XI. 04.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére