Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület) és annak Bizottságaira, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek bevételeit folytatólagosan beszedjék.

3. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy működési kiadásaikat a 2019. évi költségvetés eredeti előirányzatának alapulvételével folytatólagosan a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásáig teljesítsék a következők szerint:

(1) A működési kiadások területén a költségek fedezetére havonta a 2019. évi eredeti előirányzatok 1/12 része áll rendelkezésre.

(2) A 2020. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesíthetők a 2019. évi költségvetési maradvány terhére, új kötelezettségvállalásra csak a rendelettervezetben nevesített feladatok esetén kerülhet sor.

(3) Az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére folyósított költségvetési támogatás csak az alapító okiratban meghatározott feladataik ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel.

(4) A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozásának szabályai a következők:

a) A 2020. évi átmeneti gazdálkodás idejére a 2019. december havi illetmények kifizetése húzódik át.

b) A költségvetési szervek elvégezhetik a januárban esedékes, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum összegének várható emelkedéséből eredő átsorolásokat.

c) A Polgármesteri Hivatal esetében a köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos, átsorolásokkal együtt járó átsorolások elvégezhetőek.

d) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében a jogszabályi előírásokból adódó fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

e) A jubileumi jutalom, az esedékesség napján teljes összegben kifizethető.

f) A rehabilitációs hozzájárulás a bevallásban szereplő összegben kifizethető.

(5) A dologi kiadások esetében az áthúzódó kiadásokon felül a keretösszegek a 2019. évi eredeti előirányzatok 1/12 részéig biztosítottak. Ettől eltérően:

a) Kifizethetőek a szerződési kötelezettségből adódó év elején esedékes negyedéves, féléves vagy éves díjak.

b) A közüzemi díjak (villamos energia, gáz, víz- és csatornadíjak) és ahol van, a vásárolt élelmezés költsége a tényleges, számla szerinti értékben kifizethető.

c) ÁFA jogcímen kifizethetőek mindazon tételek, amelyek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényből adódóan fizetési kötelezettségként jelentkeznek.

d) Az Önkormányzatban az Iránytű kiadvány nyomdai munkálataira 620 E Ft-ig vállalható kötelezettség.

e) Az iskolaválasztó rendezvényen részt vevő gyerekeknek ajándék vásárlása céljából 500 E Ft áll rendelkezésre.

f) Az év óvodapedagógusa és az év pedagógiai munkát segítő alkalmazottja díjhoz járó ajándék és virágcsokor költségére 130 E Ft áll rendelkezésre.

(6) Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai esetében a 2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a 2019. évi eredeti előirányzatok időarányos szintjéig vállalható kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés.

(7) Az ellátottak pénzbeli juttatásai tekintetében a törvényen, illetve a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendeleten alapuló kötelezettségek mértékéig vállalható kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés, valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi helyi szintű támogatásához a 252/2019. (VIII. 28.) Kt. határozat értelmében vállalható kötelezettség.

(8) A 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásáig támogatás nyújtására az áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül nincs lehetőség. Ettől eltérően az év óvodapedagógusa és az év pedagógiai munkát segítő alkalmazottja díjhoz járó jutalom és járuléka fedezetéül 470 E Ft áll rendelkezésre.

(9) A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. számára az Önkormányzat 2020. január 6-án 10 000 E Ft kamatmentes kölcsönt folyósít abban az esetben, ha a Kft. a 2019. évben biztosított kamatmentes kölcsönt 2019. december 31. napjáig az Önkormányzat részére visszafizette.

4. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai tekintetében a következők szerint járjon el.

(1) A 2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzat támogatásáról szóló döntés után elindítható az alábbi utcák útépítésére közbeszerzési eljárás, melyre 215 000 E Ft áll rendelkezésre:

a) A belterületi útépítéssel érintett utca neve b) A belterületi útépítés szakaszhatára c) A belterületi útépítéssel érintett szakasz hossza (m) d) Becsült építési költség (bruttó E Ft)
1. Kossuth Lajos utca Rákosi út - Budapesti út 370 92 500
2. Pejkó utca Erdős utca - Mókus utca 130 32 500
3. Cukornád utca Rózsalevél utca - Cukornád utca 49. 212 53 000
4. Béla utca Szatmári utca - Pálya utca 77 19 250
5. Lucernás köz Lucernás utca 71 17 750
6. Mindösszesen: 215 000

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásai vonatkozásában kifizethetőek a 2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások.

(3) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai vonatkozásában a 2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a 2019. évi időarányos rész áll rendelkezésre.

5. § (1) A jólteljesítési biztosítékok és bankgaranciák - ha esedékessé válnak - kifizethetőek az átmeneti gazdálkodás időszakában.

(2) Az általános működési tartalékban 20 000 E Ft, valamint a polgármesteri fejlesztési céltartalékban 35 000 E Ft áll rendelkezésre.

(3) Az átmeneti rendeletben nevesített fejlesztési, beruházási feladatokra az Önkormányzat szabad pénzeszközei, valamint a pályázati támogatások nyújtanak fedezetet.

(4) Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletébe be kell építeni.

(5) A 2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalás a kinevezési okirat, a szerződés, a megállapodás, a visszaigazolt megrendelés, a megindított közbeszerzési eljárás, a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma, mindezek kelte 2019. december 31-ét megelőző időpont, valamint a benyújtott, de 2019. december 31-ig ki nem fizetett számla.

6. § (1) E rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző