Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 26/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, az alapellátásért felelős országos módszertani intézet, – védőnői ellátás esetén az országos tisztifőorvos – valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén (a továbbiakban: ellátási terület) területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra, védőnőkre, továbbá az ügyeleti- és az iskola egészségügyi ellátásban résztvevőkre.

2. *  Felnőtt háziorvosi körzetek

2. § *  (1) Az ellátási területen 31 háziorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) Az I–XXXI-ig terjedő felnőtt háziorvosi körzetekhez tartozó felnőtt háziorvosok névsorát a függelék, a feladat-ellátási helyek címét és a közterületek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. Házi gyermekorvosi körzetek

3. § (1) *  Az ellátási területen 14 házi gyermekorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) *  Az I–XIV-ig terjedő házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó házi gyermekorvosok névsorát a függelék, a feladatellátási helyek címét és a közterületek felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. Felnőtt és gyermek fogorvosi körzetek

4. § (1) Az ellátási területen 14 felnőtt fogorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) Az I–XIV-ig terjedő felnőtt fogorvosi körzetekhez tartozó felnőtt fogorvosok névsorát a függelék, a feladatellátási helyek címét és a közterületek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az ellátási területen 7 gyermek fogorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) Az I–VII-ig terjedő gyermek fogorvosi körzetekhez tartozó gyermek fogorvosok névsorát a függelék, a feladatellátási helyek címét és a közterületek felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

6. § (1) Az ellátási területen 1 alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátási körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) *  A háziorvosi ügyeleti ellátás napi 24 órás ellátás keretében, közreműködői szerződés alapján, a 1163 Budapest, Tekla utca 2/C. szám alatt biztosított.

(3) A házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás esetében az éjszakai és hétvégi / ünnepnapi ügyelet közreműködői szerződés alapján, a 1086 Budapest Üllői út 86. szám alatt; az egyéb, rendelési időn kívüli ügyeleti ellátás feladatellátási szerződések alapján, a 2. számú melléklet szerinti házi gyermekorvosi rendelőkben beosztás szerint biztosított.

(4) A fogorvosi ügyeleti ellátás területi ellátási kötelezettség alapján, a 1088 Budapest Szentkirályi utca 40. szám alatt biztosított.

6. Védőnői körzetek

7. § *  (1) Az ellátási területen 21 védőnői körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) Az I–XXI-ig terjedő védőnői körzetekhez tartozó területi védőnők névsorát a függelék, a feladat-ellátási helyek címét és a közterületek felsorolását az 5. melléklet tartalmazza.

7. Iskola-egészségügyi ellátási körzetek

8. § (1) Az ellátási területen 4 orvosi iskola-egészségügyi ellátási körzet működik területi ellátási kötelezettséggel. Az iskola-egészségügyi ellátás körzete az ellátási területen elhelyezkedő minden köznevelési intézményre kiterjed.

(2) Az I–IV-ig terjedő orvosi iskola-egészségügyi ellátás körzeteihez tartozó iskolák és óvodák nevét és címét a 6. melléklet 6.1. pontja tartalmazza.

(3) Az ellátási területen 9 védőnői iskola-egészségügyi ellátási körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(4) Az I–IX-ig terjedő védőnői iskola-egészségügyi ellátás körzeteihez tartozó iskolák nevét és címét a 6. melléklet 6.2. pontja tartalmazza.

(5) A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat fenntartásában működő óvodák iskola-egészégügyi ellátásának védőnői feladatait az óvodák földrajzi elhelyezkedésének megfelelően, az 5. számú melléklet szerinti körzetek területi ellátási kötelezettségét végző védőnő látja el.

(6) Az ellátási területen 6 fogászati iskola-egészségügyi ellátási körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(7) Az I–VI-ig terjedő fogászati iskola-egészségügyi ellátás körzeteihez tartozó iskolák és óvodák nevét és címét a 6. melléklet 6.3. pontja tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

9. § A működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység – a törvényben meghatározott kivétellel – csak e rendelet mellékleteiben meghatározott körzetben folytatható.

10. § E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt fogorvosi, gyermek fogorvosi és területi védőnői körzetek meghatározásáról szóló 25/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelete.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

1. számú melléklet a 26/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez * 

Háziorvosi körzetek közterület jegyzéke és térképe, a feladatellátási helyek címei

2. számú melléklet a 26/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez * 

Házi gyermekorvosi körzetek közterület jegyzéke és térképe, a feladatellátási helyek címei

3. számú melléklet a 26/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez * 

Felnőtt fogorvosi körzetek közterület jegyzéke és térképe, a feladatellátási helyek címei

4. számú melléklet a 26/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez * 

Gyermek fogorvosi körzetek közterület jegyzéke és térképe, a feladatellátási helyek címei

5. számú melléklet a 26/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez * 

Területi védőnői körzetek közterület jegyzéke és térképe, a feladatellátási helyek címei

6. számú melléklet a 26/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez * 

Iskola-egészségügyi ellátási körzetek és a feladatellátási helyek címei

Függelék a 26/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez