Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 86. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1-8. § * 

9. § (1) E rendelet 2019. december 31. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött, már legalább egy alkalommal hosszabbított bérleti jogviszonyok időtartamába a 24. § alkalmazásakor, csak a rendelet hatálybalépését megelőzően történő legutolsó bérleti szerződés hosszabbításának kezdő időpontjától számított időszak számítandó bele.

(3) A rendelet 15. § (7) bekezdésének alkalmazása, már létrejött szerződés esetén kizárólag a szerződés soron következő módosításakor alkalmazandó.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző