Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelete

a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek utólagos hőszigetelésének pénzügyi támogatásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek utólagos hőszigetelésének pénzügyi támogatásáról a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § *  E rendelet célja, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) – az általa kiírt pályázat alapján – vissza nem térítendő támogatást nyújtson a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzati, tető- és pincefödém, valamint homlokzati végfalak hőszigeteléséhez, akadálymentesítéséhez, függőfolyosóinak felújításához.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya Budapest XVI. kerület közigazgatási területén található társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületekre és azok tulajdonos lakóközösségeire (társasház, lakásszövetkezet; a továbbiakban együttesen: Pályázó) terjed ki, amennyiben a Pályázó megfelel a mindenkori pályázati kiírás feltételeinek.

3. Értelmező rendelkezések

3. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. Önkormányzati támogatás: az Önkormányzat által kiírt pályázati felhívás keretében elnyerhető támogatás, mely a Pályázó saját önrészét egészíti ki;

2. Saját önrész: a beruházás összes költsége csökkentve az önkormányzati támogatás összegével;

3. Lakóépület: teljes lakóépület vagy lépcsőház;

4. Teljes lakóépület: körbejárható lakóépület;

5. A beruházás megvalósításának határideje: az önkormányzati támogatási szerződésben meghatározott határidő;

6. Függőfolyosó: a lakóépületek lakásait a lépcsőházzal összekötő, erkélyszerűen épített nyitott folyosó, közlekedő tér;

7. Függőfolyosó felújítása: A függőfolyosó statikai szaktervező által készített és jóváhagyott terveknek megfelelő felújítása;

8. Akadálymentesítés: A lakóépület bejáratának utólagos akadálymentesítése a jogszabálynak megfelelő akadálymentes rámpa, lépcsőlift, kerekesszék emlő lift kialakításával.

II. fejezet

Részletes rendelkezések

4. § *  (1) *  E rendelet hatálya alá tartozó lakóépületek homlokzati hőszigeteléséhez – melynek eredményeként a teljes lakóépület valamennyi oldala szigetelésre kerül –, tető- és pincefödém, valamint homlokzati végfalak hőszigeteléséhez, a lakóépületek bejáratának akadálymentesítéséhez, továbbá függőfolyosóinak felújításához az önkormányzat által kiírt pályázat alapján pénzügyi támogatás igényelhető.

(2) Lépcsőház homlokzati hőszigetelése esetén – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – a lépcsőházban található lakások és közös területek homlokzati felületei szigeteléséhez is igényelhető a támogatás.

(3) *  A homlokzat, a tetőfödém, a pincefödém, valamint a homlokzati végfalak hőszigetelésére, akadálymentesítésre, függőfolyosó felújításra együttesen és önállóan is benyújtható a pályázat.

(4) Az önkormányzati támogatásra rendelkezésre álló keretösszeget az Önkormányzat minden évben a tárgyévi költségvetésről szóló rendeletében határozza meg.

(5) Az Önkormányzat a nyertes Pályázóval támogatási szerződést köt.

(6) A támogatást az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtja.

(7) Vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban az a Pályázó részesíthető, aki a pályázati kiírás feltételeinek maradéktalanul megfelel, pályázatát a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül az Önkormányzathoz benyújtotta, pályázatához a kiírásban foglalt nyilatkozatokat és okiratokat csatolta, és vele a támogatási szerződés megkötésre került.

(8) *  A homlokzati, tető- és pincefödém, valamint homlokzati végfalak hőszigetelése, az akadálymentesítés, a függőfolyosó felújítás összköltségeként a pályázatban rögzített munkálatoknak és járulékos költségeinek általános forgalmi adót is tartalmazó összege vehető figyelembe.

4. A támogatás mértéke

5. § *  (1) Az önkormányzati támogatás mértéke a pályázat szerint támogatható és elfogadott tevékenységek bruttó összköltségének legfeljebb 25%-a, tíz és tíznél kevesebb lakásos társasházi és lakásszövetkezeti teljes lakóépület esetében legfeljebb 50%-a.

(2) Tíz és tíznél kevesebb lakásos lépcsőház homlokzati hőszigetelése esetén a támogatás mértéke a lépcsőház homlokzati hőszigetelése támogatható bruttó költségének

a) legfeljebb 50%-a, amennyiben a hőszigetelés eredményeként a teljes lakóépület valamennyi oldala szigetelésre kerül,

b) legfeljebb 25%-a, amennyiben a hőszigetelés eredményeként a lépcsőházban található lakások és közös területek homlokzati felületei kerülnek szigetelésre.

(3) A költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg a nyertes pályázók között az alábbiak szerint kerül felosztásra:

a) a keretösszeg 1/4-ed része a költségek 50%-át,

b) a keretösszeg 1/4-ed része a költségek 25%-át,

c) a keretösszeg 1/4-ed része a költségek 20%-át,

d) a keretösszeg 1/4-ed része a költségek 15%-át

fedezi.

(4) A pályázathoz, lakásszövetkezeti lakóépületre vonatkozó pályázat esetében csatolni kell a lakásszövetkezet támogató véleményét, több pályázat esetében pedig a lakásszövetkezet által meghatározott prioritási javaslatot.

(5) Abban az esetben, ha a (3) bekezdés a), b), c) vagy d) pontjában meghatározott keretösszeg felhasználására nem érkezik megfelelő számú pályázat, a Polgármester dönthet a keretösszegek közötti átcsoportosításról.

5. Pályázati eljárás

6. § (1) Az önkormányzati támogatás elnyerése pályázati eljárás útján történik. A pályázati felhívást az Önkormányzat lapjában (XVI. Kerületi Újság) és az Önkormányzat honlapján (www.bp16.hu) közzé kell tenni.

(2) A pályázati felhívás tartalmi elemeiről és megjelentetéséről a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban: GPB) véleményének kikérését követően a Polgármester dönt.

(3) A részletes pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét, a pályázat adattartalmi követelményeit, az elbírálás szempontjait, a szerződéskötés feltételeit a pályázati felhívás tartalmazza.

(4) A pályázat elbírálásáról – a rendelkezésre álló támogatási keret figyelembevételével – a GPB javaslata alapján a Polgármester dönt.

6. Pályázati feltételek

7. § (1) Az önkormányzati támogatás iránti pályázatot – az alapszabályban, illetve alapító okiratban meghatározott képviselő útján – a Pályázók, legalább az összes tulajdoni hányad több mint 51%-ával rendelkező tulajdonostársak, vagy lakásszövetkezet esetében a lakások tulajdonjogának többségével rendelkezők beleegyezését igazoló jegyzőkönyv hiteles másolatának csatolásával nyújthatnak be.

(2) A tulajdonostársak beleegyezését igazoló jegyzőkönyvnek a tulajdonosok nevét, lakcímét, elérhetőségét és aláírását is kell tartalmaznia.

(3) A támogatás feltétele, hogy:

a) a Pályázónak ne álljon fenn adó, vagy adók módjára behajtható köztartozása, valamint lejárt kölcsöntartozása,

b) a Pályázó a pályázatban meghatározott saját önrésszel rendelkezzen.

(4) Az önrész rendelkezésre állását és összegét igazolni kell. Az önrész biztosításaként hitel is igénybe vehető.

(5) A pályázathoz a kivitelező árajánlatát is csatolni kell.

(6) A pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásról nem hozható döntés. A döntés vagy minden pénzügyi paraméterével együtt támogatja a pályázatot, vagy elveti azt.

(7) A Pályázó köteles a benyújtott pályázattól eltérő többletköltségek finanszírozására.

(8) *  A rendelet céljában foglaltaknak megfelelő vissza nem térítendő támogatás ugyanazon lakóépületre

a) utólagos hőszigetelés céljából egyszer,

b) akadálymentesítés céljából egyszer,

c) függőfolyosó felújítás céljából – ütemezett felújítás esetén – többször

nyújtható.

(9) A nyertes pályázó vállalja, hogy a beruházással érintett épületre kifüggesztésre kerül az önkormányzati támogatásról szóló információs tábla.

7. Pénzügyi rendelkezések

8. § (1) Az önkormányzati támogatási szerződést a döntés kézhezvételét követő 60 napon belül a támogatásban részesített Pályázónak alá kell írni. Az önkormányzati támogatási szerződést határidőben alá nem író Pályázó a támogatást elveszíti.

(2) Az önkormányzati támogatás folyósítására – a Pályázó által – a pályázatban megadott bankszámlaszámra történő utalással kerül sor.

(3) Az önkormányzati támogatás folyósításának feltétele:

a) az önkormányzati támogatási szerződés megkötése,

b) a köztartozás mentesség igazolása,

c) az önrész felhasználásának számlával történő igazolása.

(4) Az Önkormányzat az önrész felhasználásának ellenőrzésére műszaki végzettségű szakembert jelöl ki, aki a teljesítést jegyzőkönyv kiállításával igazolja.

(5) Az Önkormányzat a támogatást a (3), (4) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését követően 8 napon belül folyósítja.

(6) A Pályázó köteles az önkormányzati támogatási szerződésben előírt elszámolás benyújtására.

(7) A pályázati pénzügyi források felhasználásával megvalósított beruházás akkor tekinthető elfogadottnak, ha a teljesítést, és az Önkormányzat az általa kijelölt műszaki ellenőr teljesítés-igazolását követően a szakmai és pénzügyi beszámolót jóváhagyta.

(8) Az elnyert támogatás kizárólag az önkormányzati támogatási szerződésben rögzített munkák finanszírozására használható fel. Az önkormányzati támogatási szerződésben rögzített befejezési határidő legfeljebb egy alkalommal hosszabbítható meg. Amennyiben a beruházás elfogadása a beruházás megvalósításának határidején belül nem történik meg, a Pályázó a támogatást köteles visszafizetni.

III. fejezet

8. Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kiírt pályázatok esetén kell alkalmazni.

(2) * 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző