Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 20 684 335 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 20 684 335 E Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

a) a költségvetési bevételi főösszeg 18 099 546 E Ft,

b) a költségvetési kiadási főösszeg 20 607 720 E Ft,

c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel 2 584 789 E Ft, ebből 2 483 112 E Ft az előző év költségvetési maradványának, 0 E Ft a betétek megszüntetése, 0 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése és 101 677 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések

d) a finanszírozási kiadások főösszege 76 615 E Ft, ebből 0 E Ft a pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, 0 E Ft a forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása és 76 615 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,

e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg -2 508 174 E Ft (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 725 337 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 233 511 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet 2 483 112 E Ft-ig az előző év maradványának igénybevétele és 25 062 E Ft-ig az államháztartáson belüli megelőlegezések finanszíroz,

f) az előző év maradványának igénybevétele 2 483 112 Ft (melyből 744 018 E Ft működési költségvetési maradvány és 1 739 094 E Ft felhalmozási költségvetési maradvány),

g) a külső finanszírozás bevétele 0 E Ft.”

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 90 383 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

3. § A Rendelet 4. § (3)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 46 388 E Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 13 559 E Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 37 275 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 0 E Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkeretét 0 E Ft-ban állapítja meg.”

4. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) a) Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság:

aa) Közművelődési és kerületi sporttevékenységek támogatása;

ab) Tehetséges fiatalok támogatása;

ac) Nemzetiségi önkormányzatok működési célú pályázati kerete;

ad) Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása;

ae) Egyházak működési célú támogatása;

af) Kiemelt sportolók támogatása.

c) Egészségügyi és Szociális Bizottság:

ca) Kamatmentes helyi támogatás;

cb) Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása;

cc) Visszatérítendő támogatás;

cd) Bérlakás lemondás.

d) Környezet-és Klímavédelmi Bizottság:

da) Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret.”

5. § A Rendelet 7. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület a Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatáskörébe utalja a Környezetvédelmi Alap alszámlára befolyó bevételek - a talajterhelési díjbevétel kivételével, valamint a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire tartalékolt 2 000 E Ft kivételével - felhasználását, a Bizottságnak tekintettel kell lennie a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendeletre.

(6) A Képviselő-testület a Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság hatáskörébe utalja a költségvetésben keretösszegként elfogadott, tételesen nem nevesített közlekedésbiztonsági keret felosztását, figyelembe véve a nevesített feladatokat.”

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. december 31-én hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

1-8. sz. melléklet a 8/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére