Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira (a továbbiakban együtt: Önkormányzat), a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. A 2019. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 18 099 546 E Ft Költségvetési bevétel

b) 0 E Ft Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

c) 2 483 112 E Ft 2018. évi maradvány igénybevétel

d) 101 677 E Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések

e) 0 E Ft Betétek megszüntetése

f) 15 675 312 E Ft Költségvetési kiadás

g) 0 E Ft Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

h) 76 615 E Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

i) 0 E Ft Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

j) 4 932 408 E Ft 2019. évi költségvetési maradvány.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott működési célú bevételeit és kiadásait az 1.A. melléklet, valamint felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 1.B. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.0. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint e rendelet 1.1. melléklete, mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 1.1.0. melléklete, valamint az Önkormányzat - költségvetési szervek nélküli - bevételeit előirányzatonként e rendelet 1.1./A. melléklete szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 2.1. - 2.17. mellékletei, a költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítését e rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését e rendelet 2.1.A. melléklete, a dologi kiadásainak teljesítését e rendelet 2.1.B. melléklete szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését e rendelet 3./A. melléklete, a dologi kiadásainak teljesítését e rendelet 3./B. melléklete, a működési kiadások teljesítését kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 3./C. melléklete, az ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok teljesítését e rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését e rendelet 6./A. mellékletében, az Önkormányzat felújítási kiadásainak felújításonkénti, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka teljesítését e rendelet 6./B. mellékletében, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését e rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület az európai uniós támogatással és a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

3. A 2019. évi költségvetési maradvány

10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását e rendelet 9. mellékletének megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület e rendelet 9. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 3 159 492 E Ft összegű 2019. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:

a) Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás 0 E Ft

b) Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés 42 400 E Ft

c) 2020. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összeg összesen 3 117 092 E Ft

d) A 2020. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra 2 597 193 E Ft

e) Fennmaradó összeg 519 899 E Ft

(3) A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása során a fennmaradó összeg forrása a nem tervezett, 2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott, a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak.

(4) A Képviselő-testület tizenegy intézménynél a 2019. évi alaptevékenység szabad maradványából a következő összegeket elvonja, és kötelezi őket az elvont összeg Önkormányzat számlájára történő átutalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül:

a) Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda 15 441 E Ft
b) Cinkotai Huncutka Óvoda 6 419 E Ft
c) Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda 10 216 E Ft
d) Sashalmi Manoda Óvoda 7 366 E Ft
e) Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda 13 511 E Ft
f) Szentmihályi Játszókert Óvoda 5 027 E Ft
g) Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 12 995 E Ft
h) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 11 486 E Ft
i) Területi Szociális Szolgálat 31 556 E Ft
j) Napraforgó Család-és Gyermekjóléti Központ 11 776 E Ft
k) Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ 5 906 E Ft

(5) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri.

(6) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői e rendelettel jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(7) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány és az elvont maradvány összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

1-2. sz. melléklet a 20/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A 20/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez készült „Tájékoztató táblák”:

1. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege (2018. évi tény adatok, 2019. évi módosított előirányzat és teljesítés)

2. számú Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

3. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

4. számú Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én

4./A. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

5. számú A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

6. számú Kimutatás a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

7./1. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásához Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról összesítve és költségvetési szervenként

7./2. számú Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

7./3. számú Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról összesítve és költségvetési szervenként (Intézményi beszámolók 15/A űrlapja)

7./4. számú Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke összesítve és költségvetési szervenként

7./5. számú Összesítő táblázat forgalomképesség szerint - Vagyonkataszterből előállítva

7./6. számú A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége - Kataszteri egyezőség (főkönyv - analitika - kataszter)

8. számú Eredmény-kimutatás összesítve és költségvetési szervenként - Beszámoló 13/A Űrlapja

9. számú Pénzeszközök változásának levezetése

10. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2019. évben