Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontjában, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében és a 83/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 83/A. § (1) bekezdésében biztosított egyeztetési jogkörében eljáró települési nemzetiségi önkormányzatok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, hagyományok, sajátosságok alapján határozza meg az Önkormányzat közművelődési feladatait, a feladatellátás formáját, módját és finanszírozását.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed

(1) Az Önkormányzat által fenntartott, a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, közművelődési tevékenységet folytató intézményekre.

(2) Azon közművelődési alapszolgáltatást biztosító természetes vagy jogi személyekre, akikkel az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 79. §-a alapján közművelődési megállapodást köt.

3. Az ellátandó közművelődési szolgáltatások körének meghatározása, a közművelődési alapszolgáltatások ellátásának formája, módja, mértéke

3. § (1) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdése szerinti közművelődési alapszolgáltatások teljes körét biztosítja.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezését és folyamatos hozzáférhetőségét

a) az Önkormányzat által fenntartott

aa) Corvin Művelődési Ház,

ab) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények), valamint

b) közművelődési megállapodások

útján biztosítja.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat önkormányzati támogatás, pályázati keret és pályázati önrész éves költségvetésről szóló rendeletében történő elkülönítésével, valamint állami támogatás igénybevételével biztosítja.

(4) Az Önkormányzat közművelődési alapfeladatai ellátására közművelődési megállapodást köthet.

(5) Az Önkormányzat a helyi civil szervezetek kulturális, közművelődési tevékenységét, a kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló civilszervezetek támogatásáról szóló 15/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint támogathatja.

4. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátása érdekében elsősorban intézményei útján biztosítja a közművelődési feladatokat.

Ezek különösen:

a) folyamatos szakmai kapcsolat tartása helyi, fővárosi és országos közművelődési, művészeti, oktatási és tömegkommunikációs intézményekkel, szervezetekkel, kulturális egyesületekkel, alapítványokkal;

b) a környező kerületekkel kulturális, művészeti csereprogramok szervezése;

c) találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, a partnervárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel kialakított kapcsolatok ápolása, a kulturális turizmus támogatása a működő klubok igényét is figyelembe véve;

d) határon túli magyar kulturális szervezetekkel kapcsolat tartása, fejlesztése;

e) kapcsolattartás a kerületi egyházakkal, rendezvényeik támogatása;

f) kerületi szintű ünnepségek szervezése, bonyolítása;

g) a mindennapi élet gazdagítása, a családok életminőségét, környezeti kultúráját, ismereteit fejlesztő, a polgárok számára praktikus ismereteket adó tanfolyamok, civil körök, klubok szervezése, tevékenységük és működésük elősegítése;

h) szellemi, művészeti értékek bemutatása, galériák működtetése;

i) helyi hagyományok ápolása, újjáteremtése;

j) gyermekek, fiatalok, időskorú lakosság közművelődési lehetőségeinek szélesítése, művészeti, közösségi életének támogatása;

k) nyári szünidei programok, alkotótáborok szervezése;

l) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok szervezése, fenntartása, egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása (pl. amatőr együttesek számára fellépési lehetőség biztosítása);

m) a lakosok lokális kötődésének erősítése érdekében nagyrendezvények, fesztiválok szervezése;

n) a kerületben élő nemzetiségek számára kulturális bemutatkozási lehetőségek biztosítása;

o) nyugdíjas klubokban jelentkező közművelődési igények szükség szerinti kielégítése;

p) bemutatkozási lehetőségek biztosítása a kerületi iskolák művészeti csoportjainak;

q) helyi közművelődési szokásokkal kapcsolatos közvélemény-kutatások szervezése;

r) kerületi helytörténeti gyűjtemény működtetése;

s) a helytörténettel összefüggő helyi kezdeményezések támogatása;

t) helytörténeti kiadványok megjelentetése.

(2) Az Önkormányzat az intézményei és a helyi média útján tájékoztatja a kerület lakóit a közművelődési lehetőségekről.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző