Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a „méhbarát kertváros” programról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglaltakra a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületében megporzást végző rovarok, méhek és egyéb rovarok szerepe nem csak gazdasági szempontból, hanem a bioszféra stabilitásának szempontjából is fontos tényezővé váljon. Cél továbbá a település természeti környezetének megóvása, a kedvezőtlen klímaváltozás hatásainak tompítása, a rovarok kiegyensúlyozott életterének biztosítása.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületében bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre és a XVI. kerület közigazgatási területén található - körülkerített, közös használatú udvarral vagy kerttel rendelkező - társasházakra terjed ki.

3. A támogatás formája és mértéke

3. § A „Méhbarát Kertváros” csomag 1db - 30 g vadvirág magkeveréket és 1db pollinátorhotelt (méhecskehotel) tartalmaz.

4. § (1) A „Méhbarát Kertváros” csomagra jelentkezni egész évben folyamatosan lehet, mely évente egy alkalommal, tárgyév március 1. és május 31. közötti időszakban kerül kiosztásra.

(2) Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) az e rendelet hatálya alá tartozó jelentkezők részére 1 db „Méhbarát Kertváros” csomagot biztosít az alábbiak szerint:

a) családi házban élő természetes személy jelentkező esetén lakcímenként,

b) többlakásos lakóházban vagy társasházban lakrésszel rendelkező természetes személy jelentkező esetén lakcímenként,

c) társasház jelentkező esetén címenként.

(3) A „Méhbarát Kertváros” csomagot az Önkormányzat adott évi költségvetésében erre a célra elkülönített keret erejéig biztosítja, a beérkezett jelentkezések sorrendjében, figyelemmel az e rendeletben foglalt szempontrendszerre.

(4) Az Önkormányzat a „Méhbarát Kertváros” csomagot tartalmazó eszközök ellenértékét 2.000,- Ft-ban állapítja meg.

4. Jelentkezési feltételek, elbírálás

5. § (1) *  Jelentkezni a jelentkezési felhívásban közzétett, hiánytalanul kitöltött, az elektronikus ügyintézési felületen vagy papír alapon benyújtott jelentkezési lapon lehet. A jelentkezési felhívás az Önkormányzat lapjában és internetes honlapján jelenik meg.

(2) Természetes személy jelentkező esetén jelentkezni annak az ingatlannak a vonatkozásában lehet, mely a jelentkező lakcímének igazolására szolgáló hatósági igazolványában lakcímeként vagy tartózkodási helye címeként szerepel.

(3) Társasház jelentkezése esetén jelentkezni annak az ingatlannak a vonatkozásában lehet, mely a jelentkező társasház címeként szerepel.

(4) A többlakásos lakóházban vagy társasházban lakrésszel rendelkező természetes személy, illetve társasház jelentkezése esetén az ingatlan valamennyi tulajdonosának és bérlőjének írásbeli hozzájárulását csatolni kell a jelentkezési laphoz.

(5) Nem nyújthat be jelentkezési lapot az, aki a jelentkezés benyújtását megelőző 3 éven belül részesült támogatásban.

6. § A jelentkezések elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

5. A nyertes jelentkező jogai és kötelezettségei

7. § (1) Sikeres jelentkezés esetén a „Méhbarát Kertváros” csomagot a jelentkező átadás-átvételi eljárás keretében személyesen veheti át, mely során a személyi igazolványát és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát az átadónak be kell mutatnia.

(2) Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, mely az alábbiakat tartalmazza:

a) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a „Méhbarát Kertváros” csomagot a jelentkezési lapon megjelölt címen rendeltetésszerűen használja;

b) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi azt, hogy a megrongálódott eszközöket az Önkormányzat nem cseréli ki és nem javítja meg;

c) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi azt, hogy a „Méhbarát Kertváros” csomag tartalmát csak körülkerített magáningatlanán, többlakásos lakóház és társasház esetén körülkerített, közös használatú udvarán vagy kertjében használhatja fel.

8. § (1) Nyertes jelentkezés esetén az Önkormányzat képviseletében eljáró személy előzetes bejelentés nélkül jogosult a „Méhbarát Kertváros” csomag rendeltetésszerű használatát ellenőrizni.

(2) Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a „Méhbarát Kertváros” csomagot a jelentkező nem rendeltetésszerűen használja, vagy az a jelentkezési lapon megjelölt címen nem lelhető fel, a jelentkezőnek a „Méhbarát Kertváros” csomag ellenértékét meg kell fizetnie az Önkormányzatnak.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

1. számú függelék a 30/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

JELENTKEZÉSI LAP

„Méhbarát Kertváros” csomag igénylésére
a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 30/2020. (IX. 18.) sz. rendelete alapján

Jelentkező neve: ...........................................................................................

Anyja neve: ...................................................................................................

Születési hely, idő: .......................................................................................

Lakó-/tartózkodási hely: ..............................................................................

A felhasználás címe: .....................................................................................

A felhasználás helyszíne (megfelelőt kérjük aláhúzni): egylakásos családi ház / ikerház / többlakásos családi ház / hatnál kevesebb lakásos társasház / hat vagy annál több lakásos társasház.

Elérhetőség Telefon / E-mail: .............................................................................

Aláírásommal kijelentem, hogy az elmúlt három évben nem kaptam a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattól „Méhbarát Kertváros” csomagot, valamint vállalom a fenti rendeletben leírt kötelezettségeket.

Csatolt dokumentumok (hozzájáruló nyilatkozatok, közgyűlési határozat, stb.)*:

1. ...................................................

2. ...................................................

3. ...................................................

Budapest, 20... (év). ...................... (hó) ...... (nap)

...................................................
Jelentkező aláírása

Jelen jelentkezési lap elválaszthatatlan részét képezi az Adatkezelési tájékoztató.

* További részletek a „Méhbarát Kertváros” programról szóló 30/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-ában.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a „Méhbarát Kertváros” keretében nyújtott csomag igényléséhez kapcsolódó jelentkezési lap kitöltéséhez

I. Adatkezelő megnevezése:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata (1163 Budapest, Havashalom u. 43.)

Képviseli: Kovács Péter polgármester (1163 Budapest, Havashalom u. 43.);

+36 (1) 401 1400; polgarmester@bp16.hu)

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

1163 Budapest, Havashalom u. 43., dpo@bp16.hu

III. A kezelt személyes adatok köre:

Az Önkormányzat az alábbi személyes adatokat kezeli:

- az Ön neve, lakóhelye

- az Ön elérhetősége (E-mail címe / Telefonszáma).

IV. Az adatkezelés célja:

Az Önkormányzat a személyes adatokat a támogatott azonosítása, a természetbeni támogatásra való jogosultság megállapítása és a természetbeni támogatás átadása megtörténtének dokumentálása céljából kezeli.

V. Az adatkezelés jogalapja:

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja (az adatkezelés közérdekű adat vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges).

A személyes adatok kezelését Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a „Méhbarát Kertváros” Programról szóló 30/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez készült jelentkezési lap indokolja.

VI. Az adatkezelés időtartama:

Az Önkormányzat a jelentkezési lap és az átadás-átvételi jegyzőkönyvön szereplő adatokat a jegyzőkönyv felvételétől számított 5 évig kezeli.

VII. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Önt a személyes adatai kezelésével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg:

1. Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önkormányzattól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon:

- az adatkezelés céljáról,

- az érintett személyes adatok kategóriáiról,

- a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,

- a személyes adatok tárolásának időtartamáról, valamint

- a személyes adatok gyűjtésének módjáról.

A hozzáféréshez való jog keretén belül az Önkormányzat az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen az Ön rendelkezésére bocsátja. További másolásért az Önkormányzat az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önkormányzat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

3. A törléshez való jog

Az Ön kérésére az Önkormányzat köteles a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha

- a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy

- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önkormányzat korlátozza az adatkezelést, ha

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ez esetben a korlátozás arra az időre vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)

- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy

- az Önkormányzatnak már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Önkormányzat jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

VIII. Egyéb rendelkezések:

A személyes adatok kezeléséről az Önkormányzat adatkezelési nyilvántartást vezet.

Az adatfeldolgozói feladatokat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) látja el.

IX. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:

Ön a jogainak megsértése miatt vagy személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítésével kapcsolatban az Önkormányzathoz, illetve a Budapesti Törvényszékhez fordulhat.

Ön az Önkormányzattal, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet.

A Hatóság elérhetősége:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf 5.,

Telefon: +36 (1) 391-1400,

Fax: +36 (1) 391-1410,

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu