Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület) és annak Bizottságaira, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek bevételeit folytatólagosan beszedjék.

3. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy működési kiadásaikat a 2020. évi költségvetés eredeti előirányzatának alapulvételével folytatólagosan a 2021. évi költségvetési rendelet megalkotásáig teljesítsék a következők szerint:

(1) A működési kiadások területén a költségek fedezetére havonta a 2020. évi eredeti előirányzatok 1/12 része áll rendelkezésre.

(2) A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesíthetők a 2020. évi költségvetési maradvány terhére, új kötelezettségvállalásra csak a rendelettervezetben nevesített feladatok esetén kerülhet sor.

(3) Az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére folyósított költségvetési támogatás csak az alapító okiratban meghatározott feladataik ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel.

(4) A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozásának szabályai a következők:

a) A 2021. évi átmeneti gazdálkodás idejére a 2020. december havi és a 2021. január havi illetmények kifizetése húzódik át.

b) A költségvetési szervek elvégezhetik a januárban esedékes, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum összegének várható emelkedéséből eredő átsorolásokat.

c) A Polgármesteri Hivatal esetében a köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos, átsorolásokkal együtt járó átsorolások elvégezhetőek.

d) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében a jogszabályi előírásokból adódó fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

e) A jubileumi jutalom, az esedékesség napján teljes összegben kifizethető.

f) A rehabilitációs hozzájárulás a bevallásban szereplő összegben kifizethető.

(5) A dologi kiadások esetében az áthúzódó kiadásokon felül a keretösszegek a 2020. évi eredeti előirányzatok 1/12 részéig biztosítottak. Ettől eltérően:

a) Kifizethetőek a szerződési kötelezettségből adódó év elején esedékes negyedéves, féléves vagy éves díjak.

b) A közüzemi díjak (villamos energia, gáz, víz- és csatornadíjak) és ahol van, a vásárolt élelmezés költsége a tényleges, számla szerinti értékben kifizethető.

c) ÁFA jogcímen kifizethetőek mindazon tételek, amelyek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényből adódóan fizetési kötelezettségként jelentkeznek.

d) Az Év Óvodapedagógusa és az Év Pedagógiai Munkát Segítő Alkalmazottja díjhoz járó plakettek, oklevelek és egyéb ajándékok költségére 350 E Ft áll rendelkezésre.

(6) Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai esetében a 2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a 2020. évi eredeti előirányzatok időarányos szintjéig vállalható kötelezettség, valamint határozatlan idejű szerződések esetén teljesíthető az időarányosnál nagyobb összegű számla kifizetése. A „COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadásokra” szükség szerint vállalható kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés.

(7) Az ellátottak pénzbeli juttatásai tekintetében a törvényen, illetve a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendeleten alapuló kötelezettségek mértékéig vállalható kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés, valamint szükség esetén nyújtható támogatás a kríziskeretből, továbbá a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi helyi szintű támogatásához a 219/2020. (IX. 16.) Kt. határozat értelmében vállalható kötelezettség.

(8) A 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásáig támogatás nyújtására az áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül nincs lehetőség. Az életjáradéki szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeket teljesíteni kell, valamint az Év Óvodapedagógusa és az Év Pedagógiai Munkát Segítő Alkalmazottja díjakhoz járó jutalom és járuléka fedezetéül 462 E Ft áll rendelkezésre.

(9) A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. számára az Önkormányzat 2021. január 6-án 10 000 E Ft kamatmentes kölcsönt folyósít abban az esetben, ha a Kft. a 2020. évben biztosított kamatmentes kölcsönt 2020. december 31. napjáig az Önkormányzat részére visszafizette.

4. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai tekintetében a következők szerint járjon el.

(1) A 2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a Miniszterelnökségnek „a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása III. ütem” jogcíméről szóló jóváhagyó döntése után elindítható az alábbi utcák útépítésére közbeszerzési eljárás, melyre 446 000 E Ft áll rendelkezésre:

a) Útépítéssel érintett utca neve b) Útépítés szakaszhatára c) Út-építéssel érintett szakasz hossza (m) d) Becsült építési költség
250 E Ft/folyóméter (bruttó E Ft)
1. Békéshalom utca Gerenda utca - Hősök fasora 219 54 750
2. Vak Bottyán utca Margit utca - Vak Bottyán utca 35. 130 32 500
3. Lengő utca Csókakő utca - Tervező utca 185 46 250
4. Tervező utca Ostoros út - Tervező utca zsákutca vége 276 69 000
5. Csókakő utca Ostoros út - Csókakő utca zsákutca vége 263 65 750
6. Körvasút sor Rákosi út - Budapesti út 222 55 500
7. Köztársaság útja Szent Korona utca - Rákosi út 322 80 500
8. István király utca Demeter utca - Töltény utca 167 41 750
9. Mindösszesen: 446 000

(2) Az útépítések megvalósításához szükséges szennyvízcsatorna építésére az Asztag utcában 6 000 E Ft, a tűzcsapok tervezésére 1 500 E Ft áll rendelkezésre.

(3) A Jókai utcai városközpont közvilágítás tervezésére 1 143 E Ft, útépítés, jelzőlámpa átalakítás tervezésére 4 000 E Ft, a Légcsavar utca, Varró utca, Sarjú utca, Budapesti út, István király utca közvilágítás tervezése 4 598 E Ft áll rendelkezésre.

(4) Az út-, járda és parkoló tervezésekre az áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül hatósági díjakra és egyéb nem várt költségekre 20 000 E Ft áll rendelkezésre.

(5) A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat intézményvezetője kötelezettséget vállalhat 7 144 E Ft-ig az Őrszolgálat udvarán kialakítandó térkövezési munkák elvégzésére.

(6) Az Önkormányzat felújítási kiadásai vonatkozásában kifizethetőek a 2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások.

(7) A Baross Gábor utca 11. I. emelet 1. szám és a Zsélyi Aladár utca 3. V. emelet 33. szám alatti lakások felújítására 15 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség

(8) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai (felhalmozási célú támogatások) vonatkozásában a 2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásig támogatás nem nyújtható.

5. § (1) A jólteljesítési biztosítékok és bankgaranciák - ha esedékessé válnak - kifizethetőek az átmeneti gazdálkodás időszakában.

(2) Az általános működési tartalékban 40 000 E Ft, valamint a polgármesteri fejlesztési céltartalékban 70 000 E Ft áll rendelkezésre.

(3) Az átmeneti rendeletben nevesített fejlesztési, beruházási feladatokra az Önkormányzat szabad pénzeszközei, valamint a pályázati támogatások nyújtanak fedezetet.

(4) Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletébe be kell építeni.

(5) A 2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalás a kinevezési okirat, a szerződés, a megállapodás, a visszaigazolt megrendelés, a megindított közbeszerzési eljárás, a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma, mindezek kelte 2020. december 31-ét megelőző időpont, valamint a benyújtott, de 2020. december 31-ig ki nem fizetett számla.

6. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Kovács Péter Dr. Csomor Ervin
polgármester jegyző