Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a 2021. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a naptár szerinti munkarendtől való eltérésről

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendeletre, valamint a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 14/2020. (V. 13.) ITM rendeletre - a következőket rendeli el:

1. § A rendelet személyi hatálya kiteljed a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatallal (továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló valamennyi köztisztviselőre és ügykezelőre, a Hivatal valamennyi munkavállalójára, a polgármesterre, az alpolgármesterekre.

2. § A Hivatal 2021. évi munkarendjében az igazgatási szünet, valamint a naptár szerinti munkarendtől való eltérés időpontjai a következők:

a) december 11. szombat pihenőnap

b) december 27-31. hétfőtől-péntekig pihenőnap

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2022. január. 1. napján hatályát veszti.

Kovács Péter Dr. Csomor Ervin
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére