Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 23 895 894 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 23 895 894 E Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

a) a költségvetési bevételi főösszeg 15 405 117 E Ft,

b) a költségvetési kiadási főösszeg 20 780 217 E Ft,

c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel 8 490 777 E Ft, ebből 4 467 087 E Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 3 014 000 E Ft a betétek megszüntetése, 850 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése és 159 690 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések,

d) a finanszírozási kiadások főösszege 3 115 677 E Ft, ebből 3 014 000 E Ft pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése és 101 677 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,

e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg -5 375 100 E Ft (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 987 864 E Ft és a felhalmozási költségvetési bevételek 4 387 236 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet 4 467 087 E Ft-ig az előző év maradványának igénybevétele, 850 000 E Ft-ig a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése és 58 013 E Ft-ig az államháztartáson belüli megelőlegezése finanszíroz,

f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 467 087 E Ft (melyből 842 177 E Ft működési maradvány és 3 624 910 E Ft felhalmozási maradvány),

g) a külső finanszírozás bevétele 0 E Ft.”

2. § A Rendelet 4. § (1)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 1 698 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 21 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 322 E Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Kerületi Természeti Káralapot 2 683 E Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 0 E Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 106 000 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, mely az új szociális otthon előkészítési feladataira áll rendelkezésre.

(6a) A Képviselő-testület a Költségvetési Tartalékalapot 2 197 E Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat Sportcsarnok Alapját 0 E Ft-ban állapítja meg.”

3. § A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési szervek létszám előirányzatai a következő státuszszámokban kerülnek meghatározásra:

a) Költségvetési szerv megnevezése b) Engedélyezett státuszszám
1. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 147,5
2. XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 205,5
3. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) 15,25
4. Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 52,5
5. Cinkotai Huncutka Óvoda 36,0
6. Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 62,0
7. Sashalmi Manoda Óvoda 35,0
8. Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 49,0
9. Szentmihályi Játszókert Óvoda 84,0
10. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 98,0
11. Corvin Művelődési Ház 32,5
12. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 124,25
13. Területi Szociális Szolgálat 69,0
14. Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 41,5
15. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 112,0
16. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 24,0
17. Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 7,0
18. Költségvetési szervek mindösszesen 1 195,0”

4. § A Rendelet 15. §-ának (3e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3e) A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet létszám előirányzata 2020. október 1-jétől 112,0 státusz.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2023. december 31-én hatályát veszti.

Kovács Péter Dr. Csomor Ervin
polgármester jegyző

1-8. sz. melléklet a 7/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére