Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Képviselő-testületnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában, a Szoc. tv. 2. §-ában, 25. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési támogatások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályairól a következőket rendeli el:

1-10. § * 

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) * 

Kovács Péter Dr. Csomor Ervin
polgármester jegyző

1. számú melléklet a 9/2021. (III. 16.) számú önkormányzati rendelethez *