Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira (a továbbiakban együtt: Önkormányzat), a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. A 2020. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 15 405 424 E Ft Költségvetési bevétel

b) 0 E Ft Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

c) 4 467 087 E Ft 2019. évi maradvány igénybevétel

d) 159 690 E Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések

e) 3 014 000 E Ft Betétek megszüntetése

f) 14 724 348 E Ft Költségvetési kiadás

g) 0 E Ft Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

h) 101 677 E Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

i) 3 014 000 E Ft Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

j) 5 206 176 E Ft 2020. évi költségvetési maradvány.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott működési célú bevételeit és kiadásait az 1.A. melléklet, valamint felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 1.B. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.0. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint e rendelet 1.1. melléklete, mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 1.1.0. melléklete, valamint az Önkormányzat - költségvetési szervek nélküli - bevételeit előirányzatonként e rendelet 1.1./A. melléklete szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 2.1. - 2.17. mellékletei, a költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítését e rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését e rendelet 2.1.A. melléklete, a dologi kiadásainak teljesítését e rendelet 2.1.B. melléklete szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését e rendelet 3./A. melléklete, a dologi kiadásainak teljesítését e rendelet 3./B. melléklete, a működési kiadások teljesítését kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 3./C. melléklete, az ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok teljesítését e rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését e rendelet 6./A. mellékletében, az Önkormányzat felújítási kiadásainak felújításonkénti, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka teljesítését e rendelet 6./B. mellékletében, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését e rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület az európai uniós támogatással és a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

3. A 2020. évi költségvetési maradvány

10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását e rendelet 9. mellékletének megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület e rendelet 9. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 4 433 613 E Ft összegű 2020. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:

a) Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás 38 489 E Ft

b) Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés 2 526 E Ft

c) 2021. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összeg összesen 4 392 598 E Ft

d) A 2021. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra 4 165 612 E Ft

e) Fennmaradó összeg 226 986 E Ft

(3) A 2021. évi költségvetési rendelet módosítása során a fennmaradó összeg forrása a nem tervezett, 2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott, a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és további kilenc intézmény esetében a 2020. évi alaptevékenység szabad maradványából a következő összegeket elvonja, és kötelezi őket az elvont összeg Önkormányzat számlájára történő átutalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül:

a) Polgármesteri Hivatal 24 187 E Ft

b) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 200 E Ft

c) Cinkotai Huncutka Óvoda 6 268 E Ft

d) Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 5 972 E Ft

e) Sashalmi Manoda Óvoda 5 081 E Ft

f) Szentmihályi Játszókert Óvoda 1 956 E Ft

g) Corvin Művelődési Ház 6 535 E Ft

h) XVI. kerületi kertvárosi Egyesített Bölcsőde 3 696 E Ft

i) Napraforgó Család-és Gyermekjóléti Központ 3 188 E Ft

j) Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ 1 914 E Ft

(5) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri. Az alábbi öt intézmény számára a nevük mellett feltüntetett 2020. évi kiutalatlan támogatás összegének utalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül intézkedni kell.

a) GAMESZ 42 E Ft

b) Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 528 E Ft

c) Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 3 748 E Ft

d) Területi Szociális Szolgálat 7 694 E Ft

e) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 26 477 E F

(6) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői e rendelettel jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(7) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány és az elvont maradvány összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

4. A 2020. évi ki nem utalt feladatalapú támogatás

11. § A Képviselő-testület a törvényi előírásnak megfelelően a támogatást folyósító Magyar Államkincstártól további 18 652 E Ft 2020. évre vonatkozó feladatalapú támogatás utalását elfogadja.

5. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

1-9. melléklet a 13/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatások, mérlegek