Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület) és annak Bizottságaira, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek bevételeit folytatólagosan beszedjék.

3. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy működési kiadásaikat a 2021. évi költségvetés eredeti előirányzatának alapulvételével folytatólagosan a 2022. évi költségvetési rendelet megalkotásáig teljesítsék a következők szerint:

(1) A működési kiadások területén a költségek fedezetére főszabályként havonta a 2021. évi eredeti előirányzatok 1/12 része áll rendelkezésre.

(2) A 2022. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesíthetők a 2021. évi költségvetési maradvány terhére, új kötelezettségvállalásra csak a rendelettervezetben nevesített feladatok esetén kerülhet sor.

(3) Az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére folyósított költségvetési támogatás csak az alapító okiratban meghatározott feladataik ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel.

(4) A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozásának szabályai a következők:

a) A 2022. évi átmeneti gazdálkodás idejére a 2021. december havi és a 2022. január havi illetmények kifizetése húzódik át.

b) A költségvetési szervek elvégezhetik a januárban esedékes, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum összegének várható emelkedéséből eredő átsorolásokat, illetve kifizethető az ebből eredő megemelt összegű bér.

c) A Polgármesteri Hivatal esetében a köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos, átsorolásokkal együtt járó átsorolások elvégezhetőek, illetve kifizethető az ebből eredő megemelt összegű bér.

d) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében a jogszabályi előírásokból adódó fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

e) A jubileumi jutalom, az esedékesség napján teljes összegben kifizethető.

f) A rehabilitációs hozzájárulás a bevallásban szereplő összegben kifizethető.

(5) A dologi kiadások esetében az áthúzódó kiadásokon felül a keretösszegek a 2021. évi eredeti előirányzatok 1/12 részéig biztosítottak. Ettől eltérően:

a) Kifizethetőek a szerződési kötelezettségből adódó év elején esedékes negyedéves, féléves vagy éves díjak.

b) A közüzemi díjak (villamos energia, gáz, víz- és csatornadíjak) és ahol van, a vásárolt élelmezés költsége a tényleges, számla szerinti értékben kifizethető.

c) ÁFA jogcímen kifizethetőek mindazon tételek, amelyek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényből adódóan fizetési kötelezettségként jelentkeznek.

d) Kifizethető az éves ingatlan-és vagyonbiztosítás I. félévi díja, valamint bármely más biztosítás negyedéves díjai.

e) Kifizethetőek azok az időarányosnál magasabb összegű szolgáltatási díjak, ahol a díjfizetés negyedévente vagy félévente történik, továbbá abban az esetben is, ahol a szolgáltató előzetes tájékoztatás alapján 2022. január 1-jétől megemelt összegű díjat alkalmaz.

f) Kifizethetőek a Nógrádverőce utcai büfé és halőrház közmű- és szolgáltatási díjai.

g) A Borotvás-Hófehérke Társasházzal (cím: 1163 Budapest Borotvás u. 2-4-6. Hófehérke utca 2-4-6) az Önkormányzat öt évre szóló bérleti szerződést köthet a Társasház lakóépületének Veres Péter út felőli homlokzatán található 1956-os Szabadságharc 60. évfordulójára készített Tóth Ilonka tűzfalfestmény fennmaradásához a falfelület Társasháztól való bérlésére.

(6) Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai esetében a 2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a 2021. évi eredeti előirányzatok időarányos szintjéig vállalható kötelezettség, valamint árváltozás esetén teljesíthető az időarányosnál nagyobb összegű számla kifizetése. A 2022. évi fasorfenntartásra vonatkozó vállalkozási szerződés az eredményes közbeszerzési eljárást követően a nyertes vállalkozóval megköthető. A külső kezelésű társasházak közös költségére a 2021. évi előirányzat egynegyede áll rendelkezésre. A Környezetvédelmi Alapból a Légcsavar utca útmenti fásítására 5 448 E Ft, az Íjász utcai lakóterület útmenti fásítására 16 750 E Ft erejéig vállalható kötelezettség.

(7) Az ellátottak pénzbeli juttatásai tekintetében a törvényen, illetve a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendeleten alapuló kötelezettségek mértékéig vállalható kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés, valamint - korlát nélkül - szükség esetén nyújtható támogatás a kríziskeretből, továbbá a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi helyi szintű támogatásához a 74/2021. (IX. 15.) Kt. határozat értelmében vállalható kötelezettség.

(8) A 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásáig támogatás nyújtására az áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül nincs lehetőség. Az életjáradéki szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeket teljesíteni kell.

(9) A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. számára az Önkormányzat 2022. január 6-án 10 000 E Ft kamatmentes kölcsönt folyósít abban az esetben, ha a Kft. a 2021. évben biztosított kamatmentes kölcsönt 2021. december 31. napjáig az Önkormányzat részére visszafizette.

4. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai tekintetében a 2022. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a következők szerint járjon el.

(1) Lakótelkek kialakítása és közművesítése előirányzaton a Margit utcai Kézilabda Munkacsarnok közműbekötésének kiépítéséhez 12 500 E Ft, az Íjász utcai lakóterület II. ütemében a lakóterület közterületein a közvilágítás kiépítésének tervezéséhez 2 410 E Ft, a szennyvízcsatorna terveztetéséhez és engedélyeztetéséhez 3 924 E Ft áll rendelkezésre.

(2) Szennyvízcsatorna beruházásokra rendelkezésre áll 10 876 E Ft. Ezen belül a 2022. évi útépítéssel érintett ingatlanok hiányzó bekötéseinek terveztetésére és engedélyeztetésére 1 000 E Ft, a Varró utca hiányzó szennyvízcsatornájának kiépítésére 9 016 E Ft, valamint a Budapesti Teljeskörű Csatornázási Program keretében a Fővárosi Önkormányzat beruházásában megvalósuló Ida utcai és Pesti határúti hiányzó szennyvízcsatorna lejárt vízjogi létesítési engedélye érvényessége meghosszabbításának költségére 860 E Ft áll rendelkezésre.

(3) Útépítésekre a 2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a Miniszterelnökség 30.1.11 célirányzatának „A fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása 2021. évi I. ütemére” elnyert támogatásból a még hátralévő utcák közbeszerzésének indításához 287 250 E Ft áll rendelkezésre:

(4) További útépítésekre a Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzatának „A fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása 2021. évi II. ütemére” elnyert támogatásból a közbeszerzés indításához 449 500 E Ft áll rendelkezésre.

(5) A Kormány 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozata alapján útfelújításra elnyert támogatásból a további közbeszerzések indításához 626 126 E Ft áll rendelkezésre.

(6) Vízellátás előirányzaton a Varró utcai vízvezeték építésére 6 899 E Ft áll rendelkezésre.

(7) A Ijász utca meghosszabbításában az útépítés forgalomba helyezése előtt a közvilágítás kiépítésére, valamint a többi útépítéssel érintett utcában a forgalomba helyezés előtti fénymérések elvégzéséhez 3 766 E Ft áll rendelkezésre.

(8) Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia előirányzaton új kötelezettségvállalásokra 3 000 E Ft áll rendelkezésre.

(9) A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat intézményvezetője a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsának határozata alapján a 2022. évben megkezdheti egy gépjármű beszerzési eljárását.

(10) A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet intézményvezetője közbeszerzési eljárást indíthat 48 917 E Ft-ig egy darab JCB munkagép és két darab dobozos autó beszerzése tárgyában, valamint kifizetheti az eljárással összefüggő közbeszerzés költségeit.

(11) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai (felhalmozási célú támogatások) vonatkozásában a 2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásig támogatás nem nyújtható.

5. § (1) A jólteljesítési biztosítékok és bankgaranciák - ha esedékessé válnak - kifizethetőek az átmeneti gazdálkodás időszakában.

(2) Az általános működési tartalékban 100 000 E Ft, valamint a fejlesztési céltartalékban 200 000 E Ft áll rendelkezésre.

(3) Az átmeneti rendeletben nevesített fejlesztési, beruházási feladatokra az Önkormányzat szabad pénzeszközei és a pályázati támogatások a költségvetési maradvány formájában nyújtanak fedezetet.

(4) Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletébe be kell építeni.

(5) A 2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalás a kinevezési okirat, a szerződés, a megállapodás, a visszaigazolt megrendelés, a megindított közbeszerzési eljárás, a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma, mindezek kelte 2021. december 31-ét megelőző időpont, valamint a benyújtott, de 2021. december 31-ig ki nem fizetett számla.

6. § (1) Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Kovács Péter Dr. Csomor Ervin
polgármester jegyző