Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a „tavaszi virágültetési akció” programról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglaltakra a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) lehetőséget biztosítson a Budapest Főváros XVI. kerületében élők részére környezetük esztétikai értékének növelésére, szorgalmazza a kerületben élők környezettudatos szemléletét, cél továbbá a település természeti környezetének építése.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületében bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre és a XVI. kerület közigazgatási területén található - körülkerített, közös használatú udvarral vagy kerttel rendelkező - társasházakra terjed ki.

3. A támogatás formája és mértéke

3. § Az Önkormányzat a „tavaszi virágültetési akció” programra jelentkezők részére a 4. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint „tavaszi virágültetési csomagot” biztosít, ami 1db virágtálca - virágos- és fűszernövényeket vegyesen tartalmazva (6 db).

4. § (1) A „tavaszi virágültetési” csomagra jelentkezni egész évben folyamatosan lehet, mely évente egy alkalommal, tárgyév március 20. és május 31. közötti időszakban kerül kiosztásra, az Önkormányzat által meghatározott időben.

(2) Az Önkormányzat e rendelet hatálya alá tartozó jelentkezők részére 1 db „tavaszi virágültetési” csomagot biztosít az alábbiak szerint:

a) családi házban élő természetes személy jelentkező esetén lakcímenként,

b) többlakásos lakóházban vagy társasházban lakrésszel rendelkező természetes személy jelentkező esetén lakcímenként,

c) társasház jelentkező esetén címenként.

(3) A „tavaszi virágültetési” csomagot az Önkormányzat adott évi költségvetésében erre a célra elkülönített keret erejéig biztosítja, a beérkezett jelentkezések sorrendjében, figyelemmel az e rendeletben foglalt szempontrendszerre.

(4) Az Önkormányzat a „tavaszi virágültetési” csomagot tartalmazó eszközök ellenértékét 2000 Ft-ban állapítja meg.

4. Jelentkezési feltételek, elbírálás

5. § (1) *  Jelentkezni a jelentkezési felhívásban közzétett, hiánytalanul kitöltött, az elektronikus ügyintézési felületen vagy papír alapon benyújtott jelentkezési lapon lehet. A jelentkezési felhívás az Önkormányzat lapjában és internetes honlapján jelenik meg.

(2) Természetes személy jelentkező esetén jelentkezni annak az ingatlannak a vonatkozásában lehet, mely a jelentkező lakcímének igazolására szolgáló hatósági igazolványában lakcímeként vagy tartózkodási helye címeként szerepel.

(3) Társasház jelentkezése esetén jelentkezni annak az ingatlannak a vonatkozásában lehet, mely a jelentkező társasház címeként szerepel.

6. § A jelentkezések elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

5. A nyertes jelentkező jogai és kötelezettségei

7. § (1) Sikeres jelentkezés esetén a „tavaszi virágültetési” csomagot a jelentkező átadás-átvételi eljárás keretében személyesen veheti át, mely során a személyi igazolványát és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát az átadónak be kell mutatnia.

(2) Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, mely az alábbiakat tartalmazza:

a) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a „tavaszi virágültetési” csomagot a jelentkezési lapon megjelölt címen rendeltetésszerűen használja;

b) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi azt, hogy a nem megeredt és ültetés után sérült növényeket az Önkormányzat nem cseréli ki és nem pótolja;

c) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi azt, hogy a „tavaszi virágültetési” csomag tartalmát társasház esetében a társasház előtt lekerített területre vagy balkonládába ülteti, családi ház esetében az ingatlan előtti közterületi zöld sávba ülteti.

8. § (1) Nyertes jelentkezés esetén az Önkormányzat képviseletében eljáró személy előzetes bejelentés nélkül jogosult a „tavaszi virágültetési” csomag rendeltetésszerű használatát ellenőrizni.

(2) Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a „tavaszi virágültetési” csomagot a jelentkező nem rendeltetésszerűen használja, vagy az a jelentkezési lapon megjelölt címen nem lelhető fel, a jelentkezőnek a „tavaszi virágültetési” csomag ellenértékét meg kell fizetnie az Önkormányzatnak.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2022. február 15. napján lép hatályba.

Kovács Péter Dr. Csomor Ervin
polgármester jegyző

1. számú függelék a 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez *