Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (III. 04.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 31 033 967 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 31 033 967 E Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

a) a költségvetési bevételi főösszeg 21 503 339 E Ft,

b) a költségvetési kiadási főösszeg 26 718 277 E Ft,

c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel 9 530 628 E Ft, ebből 5 206 176 E Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 4 156 000 E Ft a betétek megszüntetése, 0 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése és 168 452 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések,

d) a finanszírozási kiadások főösszege 4 315 690 E Ft, ebből 4 156 000 E Ft pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, 0 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása és 159 690 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,

e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg -5 214 938 E Ft (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 531 269 E Ft-os és a felhalmozási költségvetési bevételek 4 683 669 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet 5 206 176 E Ft-ig az előző év költségvetési maradványának igénybevétele és 8 762 E Ft-ig az államháztartáson belüli megelőlegezések finanszíroz,

f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5 206 176 E Ft (melyből 2 295 449 E Ft működési maradvány és 2 910 727 E Ft felhalmozási maradvány),

g) a külső finanszírozás bevétele 0 E Ft.”

2. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 426 207 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

(2) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 52 194 E Ft-ban állapítja meg.”

(3) A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület a Költségvetési Tartalékalapot 536 E Ft-ban állapítja meg.”

(4) A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 362 136 E Ft-ban állapítja meg, melyből 313 000 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérlakás kaució fedezete, valamint 49 136 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.”

(5) A Rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 62 162 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.”

(6) A Rendelet 4. § (10) bekezdése hatályát veszti.

3. § A Rendelet 1-8. melléklete helyébe az 1-8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2024. december 31-én hatályát veszti.

Kovács Péter Dr. Csomor Ervin
polgármester jegyző

1-8. melléklet a 7/2022. (III. 04.) önkormányzati rendelethez