Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (III. 04.) önkormányzati rendelete

a „vadászkerítés telepítési akció” programról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglaltakra a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) célja a Budapest Főváros XVI. kerület közterületén lévő, a 2. §-ban megjelölt lakótelepi épületek előtti zöldterületek lekerítését biztosítani, hogy az elkerített részen kiskertes, dísznövényekkel beültetett, ápolt zöldfelület jöjjön létre.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Jókai Mór utcai lakótelepen, a Lándzsa utcai lakótelepen, a Centenáriumi lakótelepen, a Szent Korona utcai lakótelepen, az Egyenes utcai lakótelepen, valamint az Erzsébet-liget területén lévő lakótelepen található társasházakra és lakásszövetkezeti lakóépületekre terjed ki.

3. A támogatás formája és mértéke

3. § A jelentkezők részére az z Önkormányzat az adott évi költségvetésében erre a célra elkülönített Támogatási és pályázati keret erejéig, a beérkezett jelentkezések sorrendjében legfeljebb 40 fm vadászkerítést (a továbbiakban: vadászkerítés) biztosít.

4. Jelentkezési feltételek

4. § (1) *  Jelentkezni egész évben folyamatosan, a rendelet 1. számú függeléke szerinti jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével, és annak Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalba (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) az elektronikus ügyintézési felületen vagy papír alapon történő benyújtásával lehet.

(2) A tárgyévi vadászkerítés telepítésének feltétele, hogy a jelentkezési lap az adott év május 31-ig beérkezzen a Polgármesteri Hivatalba.

(3) Jelentkezni annak az ingatlannak a vonatkozásában lehet, mely a jelentkező társasház vagy lakásszövetkezeti lakóépület címeként szerepel. A jelentkezés benyújtásakor a jelentkezési laphoz minden esetben csatolni kell a jelentkezést jóváhagyó közgyűlési határozatot vagy lakásszövetkezeti döntést. Társasház és lakásszövetkezeti lakóépület kizárólagos tulajdonában álló területre vonatkozóan nem lehet jelentkezést benyújtani.

(4) Vadászkerítés kizárólag rendezett zöldterület elkerítésére igényelhető.

(5) Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben útépítés illetve egyéb önkormányzati beruházást érintő területre igényelnek vadászkerítést, úgy azt a beruházás befejezését követő időben telepítse a jelentkezőnek.

5. A nyertes jelentkező kötelezettségei

5. § (1) Sikeres jelentkezés esetén a jelentkező mint Használó és az Önkormányzat között 5 évre szóló, határozott idejű, a rendelet 2. számú függeléke szerinti megállapodás megkötésére kerül sor.

(2) Az igényelt vadászkerítést az Önkormányzat saját költségén szállítja ki és telepíti a Használónak.

(3) Használó a szerződés aláírásával vállalja, hogy a vadászkerítés telepítését követően - minimum 5 évig - a jelentkezési lapon megjelölt ingatlan előtti elkerített közterületi zöldterületet (a továbbiakban: zöldterület) használatba veszi, azzal a kitétellel, hogy azon kizárólag a zöldterület fenntartásával kapcsolatos munkálatokat végezhet. Az elkerített zöldterület gondozási kötelezettsége ezzel a Használóra száll át.

(4) A vadászkerítés telepítését követően a Használó köteles a zöldterület fenntartásával kapcsolatos munkákat saját költségén elvégezni, a zöldterületet és annak közvetlen környezetét rendszeresen gondozni, folyamatosan tisztán, gyom- és parlagfűmentesen tartani, a keletkezett zöldhulladékot, szemetet a saját költségén elszállíttatni. A zöldterület használatával járó valamennyi közvetett és közvetlen költséget a Használó köteles viselni.

(5) Az elkerített zöldterületen álló fák az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében maradnak. Az elkerített zöldterületen álló fák fenntartási munkáinak elvégzését, gallyazását, ápolását kizárólag az Önkormányzat végezheti el.

(6) Használó az Önkormányzattal szemben a zöldterület használatával kapcsolatos egyéb igényt sem a megállapodás fennállása alatt, sem pedig a megállapodás megszűnését követően nem érvényesíthet.

(7) A vadászkerítés telepítését követően a Használó kötelezettsége a vadászkerítés megóvása, állagvédelme és rendeltetésszerű használata, valamint annak átvételkori minőségének megőrzése.

(8) Használó a vadászkerítésen átalakítást kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélyével végezhet. Amennyiben ezt megszegi, az Önkormányzat felszólítására köteles az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani, ennek fejében sem megtérítési, sem kártérítési igényt nem támaszthat az Önkormányzattal szemben.

(9) Használó a vadászkerítés eltűnéséért és megrongálódásáért, amennyiben az neki felróható okból következett be, kártérítési felelősséggel tartozik.

6. § Az Önkormányzat képviseletében eljáró személy előzetes bejelentés nélkül jogosult az elkerített terület megfelelő gondozását ellenőrizni.

7. § (1) Ellenkező nyilatkozat hiányában, az 5 év határozott idő elteltével a Használó és az Önkormányzat között létrejött megállapodás egyszeri alkalommal, azonos feltételek mellett, további 5 évvel automatikusan meghosszabbodik.

(2) Amennyiben a megállapodás bármely okból felmondásra kerül, a vadászkerítés elbontásának,és elszállításának költsége a Használót terheli, kivéve azt az esetet, amikor üzemzavar elhárítása, illetve fontos közérdek érvényesítése céljából az Önkormányzat a zöldterületet visszaveszi.

(3) A vadászkerítés telepítéstől számított 10 év után, amennyiben a vadászkerítés állapota indokolja, újabb jelentkezés benyújtásával új vadászkerítés igényelhető.

6. Záró rendelkezések

8. § A jelentkezések elbírálásáról a Polgármester javaslatára Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága dönt. Az elbírálás során figyelembe kell venni a helyszínen lévő közműveket, burkolatokat, tűzcsapokat, és minden egyéb tényezőt, amelyre a hatályos jogszabályok és szabványok előírást tartalmaznak.

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Péter Dr. Csomor Ervin
polgármester jegyző

1. számú függelék a 8/2022. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

2. számú függelék a 8/2022. (III. 04.) önkormányzati rendelethez