Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (III. 04.) önkormányzati rendelete

az „őszi lakossági faültetési akció” programról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglaltakra a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) célja a Budapest Főváros XVI. kerület közterületi faállományának fejlesztése, a zöldfelület értékének megőrzése és növelése. Célja továbbá a település természeti környezetének megóvása és a kedvezőtlen klímaváltozás hatásainak tompítása.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületében bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre és a XVI. kerület közigazgatási területén található társasházakra és lakásszövetkezeti lakóépületekre terjed ki.

3. A támogatás formája és mértéke

3. § (1) A jelentkezők részére az Önkormányzat az adott évi költségvetésében erre a célra elkülönített Környezetvédelmi Alap keret erejéig, a beérkezett jelentkezések sorrendjében legfeljebb 5 db lombhullató díszfacsemetét (a továbbiakban: facsemeték) biztosít.

(2) Az Önkormányzat:

a) családi házban élő természetes személy jelentkező esetén lakcímenként,

b) többlakásos lakóházban, társasházban vagy lakásszövetkezeti lakóépületben lakrésszel rendelkező természetes személy jelentkező esetén lakcímenként,

c) társasház vagy lakásszövetkezeti lakóépület jelentkezése esetén címenként

biztosítja a facsemetéket.

4. Jelentkezési feltételek

4. § (1) *  Jelentkezni egész évben folyamatosan, a rendelet 1. számú függeléke szerinti jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével és annak Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalba (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) az elektronikus ügyintézési felületen vagy papír alapon történő benyújtásával lehet.

(2) A facsemeték évente egy alkalommal, tárgyév szeptember 1. és november 30. között kerülnek kiosztásra.

(3) A tárgyévi fakiosztás feltétele, hogy a jelentkezési lap az adott év augusztus 1-jéig beérkezzen a Polgármesteri Hivatalba.

(4) Természetes személy jelentkező esetén jelentkezni annak az ingatlannak a vonatkozásában lehet, amely a jelentkező lakcímének igazolására szolgáló hatósági igazolványában lakcímeként vagy tartózkodási helyeként szerepel.

(5) Társasház és lakásszövetkezeti lakóépület jelentkezése esetén jelentkezni annak az ingatlannak a vonatkozásában lehet, amely a jelentkező társasház vagy lakásszövetkezeti lakóépület címeként szerepel.

(6) Többlakásos épületek esetében:

a) ha az épületben hat lakásnál kevesebb található, a jelentkezés benyújtásakor a jelentkezési laphoz csatolni kell az ingatlan valamennyi tulajdonosának írásbeli hozzájárulását,

b) ha az épületben hat vagy annál több lakás található, a jelentkezés benyújtásakor a jelentkezési laphoz csatolni kell a jelentkezést jóváhagyó közgyűlési határozatot vagy lakásszövetkezeti döntést.

(7) Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben útépítés illetve egyéb önkormányzati beruházást érintő területre igényelnek facsemetét, úgy azt a beruházást követő faültetési akció keretein belül ítéli oda a jelentkezőnek.

5. A nyertes jelentkező kötelezettségei

5. § (1) Sikeres jelentkezés esetén a facsemetét a jelentkező átadás-átvételi jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) kíséretében, személyesen veheti át.

(2) Az igényelt facsemetéket az Önkormányzat kiszállítja a jelentkezőnek, akinek a kiszállítás időpontjára ültetésre kész állapotban kell biztosítania az ültetőgödröt, amelynek minimális mérete 80x80x80 cm. Amennyiben az ültetőgödör a fa átadásakor nincs elkészítve, úgy az Önkormányzat megtagadhatja a facsemeték átadását.

(3) A jegyzőkönyv tartalmazza a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a facsemetéket a jelentkezési lapon megjelölt ingatlan előtt, az Önkormányzat által fenntartott közterület zöldfelületének a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Környezet- és Klímavédelmi Irodájának munkatársa által kijelölt részén ülteti el.

(4) A facsemeték az Önkormányzat tulajdonában maradnak. Az ültetés időpontjától számítva a jelentkezőnek két évig gondozási kötelezettséget kell vállalni. A kétévi gondozási kötelezettséget követően a lombhullató díszfák az Önkormányzat fenntartásába kerülnek.

6. § A gondozási kötelezettség ideje alatt az Önkormányzat képviseletében eljáró személy előzetes bejelentés nélkül jogosult a facsemeték megfelelő gondozását ellenőrizni.

7. § (1) A nyertes jelentkező a facsemetéket gondozni köteles.

(2) A gondozási kötelezettség keretében köteles:

a) rendszeresen gondoskodni a facsemete locsolásáról és tápanyag utánpótlásáról,

b) a locsolásra a nyári időszakban különös figyelmet fordítani, amely elérheti a heti 3 alkalommal, alkalmanként 50 liter/alkalom vízmennyiséget és

c) az ültetőtányért gyommentesen tartani.

(3) A gallyazási, metszési, permetezési és egyéb lombkorona alakító munkákat az Önkormányzat végzi el.

8. § Az igényelt facsemete a határozattal előírt fapótlási kötelezettség teljesítésére nem használható fel.

6. Vegyes és záró rendelkezések

9. § (1) A jelentkezések elbírálása a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Környezet- és Klímavédelmi Bizottság hatáskörébe tartozik.

(2) Az elbírálás során figyelembe kell venni az ültetés helyszínén lévő közműveket, burkolatokat, tűzcsapokat, és minden egyéb tényezőt, amelyre a hatályos jogszabályok és szabványok előírást tartalmaznak.

(3) A díszfacsemeték gondozására a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet, valamint a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet az irányadó.

10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Péter Dr. Csomor Ervin
polgármester jegyző

1. számú függelék a 9/2022. (III. 04.) önkormányzati rendelethez