Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira (a továbbiakban együtt: Önkormányzat), a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. A 2021. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 21 503 339 E Ft Költségvetési bevétel

b) 0 E Ft Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

c) 5 206 176 E Ft 2020. évi maradvány igénybevétel

d) 168 452 E Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések

e) 4 156 000 E Ft Betétek megszüntetése

f) 19 114 733 E Ft Költségvetési kiadás

g) 0 E Ft Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

h) 159 690 E Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

i) 4 156 000 E Ft Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

j) 7 603 544 E Ft 2021. évi költségvetési maradvány.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott működési célú bevételeit és kiadásait az 1.A. melléklet, valamint felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 1.B. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.0. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint e rendelet 1.1. melléklete, mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 1.1.0. melléklete, valamint az Önkormányzat - költségvetési szervek nélküli - bevételeit előirányzatonként e rendelet 1.1./A. melléklete szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 2.1. - 2.17. mellékletei, a költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítését e rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését e rendelet 2.1.A. melléklete, a dologi kiadásainak teljesítését e rendelet 2.1.B. melléklete szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését, a dologi kiadásainak teljesítését és a működési kiadások teljesítését kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete, az ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok teljesítését e rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését és az Önkormányzat felújítási kiadásainak felújításonkénti, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka teljesítését e rendelet 6. mellékletében, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését e rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület az európai uniós támogatással és a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

3. A 2021. évi költségvetési maradvány

10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását e rendelet 9. mellékletének megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület e rendelet 9. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 6 991 704 E Ft (6 991 703 472 Ft) összegű 2021. évi költségvetési maradványát jóváhagyja. A 2022. évi költségvetési rendelet „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 6 883 512 E Ft-os eredeti előirányzatát 108 192 E Ft-tal meg kell emelni.

(3) A Képviselő-testület az alábbi tizenegy intézmény esetében a 2021. évi alaptevékenység szabad maradványából a következő összegeket elvonja, és kötelezi őket az elvont összeg Önkormányzat számlájára történő átutalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül:

a) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) 746 E Ft (745 527 Ft)

b) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 312 E Ft (311 870 Ft)

c) Cinkotai Huncutka Óvoda 3 339 E Ft (3 339 237 Ft)

d) Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 2 369 E Ft (2 368 778 Ft)

e) Sashalmi Manoda Óvoda 4 454 E Ft (4 454 423 Ft)

f) Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 1 084 E Ft (1 083 809 Ft)

g) Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 5 489 E Ft (5 488 567 Ft)

h) XVI. kerületi kertvárosi Egyesített Bölcsőde 12 905 E Ft (12 904 616 Ft)

i) Területi Szociális Szolgálat 62 692 E Ft (62 692 331 Ft)

j) Napraforgó Család-és Gyermekjóléti Központ 4 084 E Ft (4 083 539 Ft)

k) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 19 524 E Ft (19 524 271 Ft)

(4) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri. Az alábbi három intézmény számára a nevük mellett feltüntetett 2021. évi kiutalatlan támogatás összegének utalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül intézkedni kell.

a) Szentmihályi Játszókert Óvoda 5 122 E Ft (5 121 961 Ft)

b) Corvin Művelődési Ház 7 498 E Ft (7 498 081 Ft)

c) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 348 E Ft (347 620 Ft)

(5) A Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés összege a beszámoló 11/L űrlapjának 24. sora alapján 125 321 E Ft (125 321 045 Ft).

(6) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői e rendelettel jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(7) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány és az elvont maradvány összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Péter Dr. Csomor Ervin
polgármester jegyző

1-21. számú melléklet a 10/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez