Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 38 269 734 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 38 269 734 E Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

a) a költségvetési bevételi főösszeg 22 687 190 E Ft,

b) a költségvetési kiadási főösszeg 30 972 282 E Ft,

c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel 15 582 544 E Ft, ebből 7 603 544 E Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 6 729 000 E Ft a betétek megszüntetése és 1 250 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,

d) a finanszírozási kiadások főösszege 7 297 452 E Ft, ebből 6 729 000 E Ft pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, 400 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása és 168 452 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,

e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg -8 285 092 E Ft (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 548 795 E Ft és a felhalmozási költségvetési bevételek 7 736 297 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet 7 603 544 E Ft-ig az előző év költségvetési maradványának igénybevétele és 681 548 E Ft-ig a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése finanszíroz,

f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7 603 544 E Ft (melyből 496 166 E Ft működési maradvány és 7 107 378 E Ft felhalmozási maradvány),

g) a külső finanszírozás bevétele 0 E Ft.”

2. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 32. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 92 570 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

(2) A Rendelet 4. § (3) - (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Képviselő-testület a Költségvetési Szervek részére rendelkezésre álló működési tartalékot 48 309 E Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 468 217 E Ft-ban állapítja meg, melyből 395 000 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérlakás kaució fedezete, valamint 73 217 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.

(5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 402 523 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.”

3. § A Rendelet 5. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) E rendelet 33. mellékletének 16./A. során az útépítésekre tervezett összegből 2 148 000 E Ft felhasználására csak abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az állam a projekt megvalósulásának támogatásáról a döntést meghozza.”

4. § A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Költségvetési Szervek létszám előirányzatai a következő státuszszámokban kerülnek meghatározásra:

a) Költségvetési Szerv megnevezése b) Engedélyezett státuszszám
1. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 147,5
2. XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 215,5
3. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) 16,25
4. Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 52,5
5. Cinkotai Huncutka Óvoda 36,0
6. Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 62,0
7. Sashalmi Manoda Óvoda 35,0
8. Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 50,0
9. Szentmihályi Játszókert Óvoda 87,0
10. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 99,0
11. Corvin Művelődési Ház 31,5
12. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 124,25
13. Területi Szociális Szolgálat 69,5
14. Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 41,5
15. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 115,0
16. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 19,0
17. Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 8,0
18. Költségvetési Szervek mindösszesen 1 209,5

5. § A Rendelet 1-39. melléklete helyébe e rendelet 1-39. melléklete lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2025. december 31-én hatályát veszti.

Kovács Péter Dr. Csomor Ervin
polgármester jegyző

1-39. melléklet a 11/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez