Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletei módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11., 11a. és 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról a következőket rendeli el:

1-2. * 

1-2. § * 

3. Hatályon kívül helyező és záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2022. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) * 

Kovács Péter Dr. Csomor Ervin
polgármester jegyző