Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazása alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén történő házasságkötések, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése megünneplésének eljárásai során, az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybevevőkre, valamint az anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali munkaidő:

aa) hétfő: 8.00–18.00

ab) kedd: 8.00–16.00

ac) szerda: 8.00–16.30

ad) csütörtök: 8.00–16.00

ae) péntek: 8.00–13.30

b) hivatali helyiség: a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) biztosított házasságkötő terem, iroda;

c) többletszolgáltatás: a házasságkötés, és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén, az anyakönyvvezető által – a jogszabályban rögzített hivatalos szövegen túl – ünnepi beszéd tartása, az anyakönyvi kivonat emléklap formájában történő átadása, pezsgős köszöntés (legfeljebb 8 főre), virág asztaldísz, gyertyás köszöntés, állófogadás.

II. Fejezet

A szolgáltatások díja

1. A házasságkötések, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése esetén fizetendő díj

3. § (1) Az alapszolgáltatás díjmentes.

(2) A 2. § c) pontjában meghatározott többletszolgáltatások – a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a hivatal helyiségében, hivatali munkaidőben történő szolgáltatásának – díja, amennyiben a szolgáltatást igénybe vevők egyike Budapest Főváros XVI. kerületében bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, 8.050 Ft+áfa, egyéb esetben 13.800 Ft+áfa.

4. § (1) A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a hivatal helyiségében, de hivatali munkaidőn kívül történő szolgáltatásának díja, amennyiben a szolgáltatást igénybe vevők egyike Budapest Főváros XVI. kerületében bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, 17.250 Ft+áfa, egyéb esetben 23.000 Ft+áfa, mely a külön kérhető szolgáltatások nélkül magában foglalja a 2. § c) pontjában leírt többletszolgáltatások elemeit.

(2) A 3. § (2) és a 4. § (1) bekezdésében meghatározott díjakat banki átutalás vagy postai befizetés útján a Polgármesteri Hivatal 11784009–15735791 számú számlájára kell befizetni a házasságkötési szándék, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének bejelentését követő 10 munkanapon belül, de legkésőbb a házasságkötés, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtt 7 nappal.

(3) A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a hivatal helyiségén kívül történő szolgáltatásának díja 65.000 Ft+áfa, mely a külön kérhető szolgáltatások nélkül, igény szerint magában foglalja 2. § c) pontjában leírt többletszolgáltatások elemeit.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott díjat a hivatali helyiségen kívüli szertartás engedélyezéséről szóló határozat kézhezvétele után, megállapodás alapján, a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Irodája által kiállított számla átvételét követően a házasságkötés, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtt 15 nappal postai befizetés útján vagy banki átutalással a Polgármesteri Hivatal 11784009–15735791 számú számlájára kell befizetni.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott díj fizetése alól mentesülnek a szolgáltatást igénybe vevők az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén:

a) egyikük Budapest Főváros XVI. kerületében bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik,

b) a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a XVI. kerület közigazgatási területén található lakásban, vagy szociális, vagy egészségügyi intézmény területén történik,

c) a szolgáltatást igénybe vevő egészségügyi állapota, vagy kora miatt nem tud a hivatali helyiségben megjelenni és

d) a házasulók többletszolgáltatásokat nem igényelnek.

5. § A szolgáltatást igénybevevők egyéb, külön kérhető szolgáltatásokat is igényelhetnek, melyeket Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosít.

2. A házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezető díjazása

6. § (1) Hivatali munkaidőn kívül – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – megkötött házasság, létesített bejegyzett élettársi kapcsolat esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként, bejegyzett élettársi kapcsolatonként bruttó 7.000 Ft,

(2) Szombati pihenőnapon 10 órától 20 óráig megkötött házasság, létesített bejegyzett élettársi kapcsolat esetén a közreműködő anyakönyvezetőt házasságkötésenként, bejegyzett élettársi kapcsolatonként bruttó 8.000 Ft díjazás illeti meg.

7. § Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül megkötött házasság, létesített bejegyzett élettársi kapcsolat esetén a közreműködő anyakönyvezetőt házasságkötésenként, bejegyzett élettársi kapcsolatonként bruttó 15.000 Ft díjazás illeti meg.

III. Fejezet

Engedélyezési szabályok

3. A hivatali munkaidőn kívül, valamint a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése engedélyezésének szabályai

8. § (1) Hivatali munkaidőn kívül szertartás keddtől péntekig 18 óráig, szombati napokon 10 órától 20 óráig engedélyezhető.

(2) Hivatali helyiségen kívül szertartás akkor engedélyezhető, ha a házasságkötésnek vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének jogszabályban előírt módja biztosított.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 12/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárások tekintetében kell alkalmazni.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

1. függelék a 16/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Igényelhető külön szolgáltatások díjjegyzéke

2. függelék 16/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolgáltatás megrendelő